Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Προβοκάτσια τα περί ρωσικών πυραύλων στην Πολωνία — Συλλέγει πληροφορίες το ΝΑΤΟ

Προ­βο­κά­τσια χαρα­κτή­ρι­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας τα περί χτυ­πή­μα­τος της Πολω­νί­ας από ρωσι­κούς πυραύλους.

Συγκε­κρι­μέ­να το Υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι οι ανα­φο­ρές πολω­νι­κών ΜΜΕ και αξιω­μα­τού­χων για υπο­τι­θέ­με­νη πτώ­ση ρωσι­κών πυραύ­λων στο έδα­φος αυτής της χώρας απο­τε­λούν σκό­πι­μη πρό­κλη­ση προ­κει­μέ­νου να κλι­μα­κω­θεί η κατάσταση.

Δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν επι­θέ­σεις σε στό­χους με ρωσι­κά μέσα κατα­στρο­φής κοντά στα σύνο­ρα Ουκρα­νί­ας-Πολω­νί­ας, ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Αμυ­νας της Ρωσίας.

«Τα θραύ­σμα­τα που δημο­σιεύ­θη­καν από τα πολω­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης από τη σκη­νή στο χωριό Przewoduv δεν έχουν καμία σχέ­ση με ρωσι­κά όπλα», δήλω­σε το υπουρ­γείο Άμυνας.

Ενας στρα­τιω­τι­κός εμπει­ρο­γνώ­μο­νας Αντον Λαβρόφ εκτί­μη­σε σε ρωσι­κά ΜΜΕ πως τα θραύ­σμα­τα πυραύ­λων που βρέ­θη­καν κοντά στα Πολω­νο-Ουκρα­νι­κά σύνο­ρα μοιά­ζουν πολύ με θραύ­σμα­τα από τον ουκρα­νι­κό πύραυ­λο S‑300.

Η Πολωνία εξετάζει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Πλη­ρο­φο­ρί­ες που ανα­με­τα­δί­δουν πολω­νι­κά και ΜΜΕ δυτι­κών χωρών, ανα­φέ­ρουν ότι δύο ρωσι­κοί πύραυ­λοι έπε­σαν σε ένα αγρό­κτη­μα στο Πρζε­βο­ντόβ στην πολω­νι­κή πλευ­ρά των πολω­νο-ουκρα­νι­κών συνό­ρων, προ­κα­λώ­ντας τον θάνα­το δύο ανθρώ­πων. Η Πολω­νία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ως πηγή της πλη­ρο­φο­ρί­ας τα ΜΜΕ επι­κα­λού­νται ανώ­τε­ρο αξιω­μα­τού­χο των ΗΠΑ, τον οποίο δεν κατονομάζουν.

Σύμ­φω­να τον εκπρό­σω­πο της κυβέρ­νη­σης της Πολω­νί­ας, ο πρω­θυ­πουρ­γός Ματέ­ους Μορα­βιέ­τσκι έχει συγκα­λέ­σει έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση της κυβερ­νη­τι­κής επι­τρο­πής για θέμα­τα Εθνι­κής Ασφά­λειας και Άμυνας.

Ο Πολω­νός πρό­ε­δρος Αντρέι Ντού­ντα είχε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία με τον αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Τζο Μπάι­ντεν, δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου Εθνι­κής Ασφά­λειας της Πολωνίας.

«Η Πολω­νία βεβαιώ­νει ότι εάν χρεια­στεί θα ζητή­σει δια­βου­λεύ­σεις βάσει του άρθρου 4 της συν­θή­κης για τη στρα­τιω­τι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ», δήλω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Πιότρ Μύλ­λερ, μετά τον θάνα­το δύο ανθρώ­πων από έκρη­ξη κοντά στα ουκρα­νι­κά σύνορα.

Είπε επί­σης ότι η Πολω­νία έχει αυξή­σει την ετοι­μό­τη­τα ορι­σμέ­νων στρα­τιω­τι­κών μονάδων.

Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ σημειώ­νει: «Τα Συμ­βαλ­λό­με­να Μέρη θέλου­σι συσκέ­πτε­σθαι από κοι­νού οσά­κις κατά την γνώ­μην οιου­δή­πο­τε εξ αυτών απει­λεί­ται η εδα­φι­κή ακε­ραιό­της ή πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία ή ασφά­λεια ενός οιου­δή­πο­τε των Μερών».

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ, δήλω­σε ότι μίλη­σε με τον Πολω­νό πρό­ε­δρο Αντρέι Ντού­ντα μετά την έκρη­ξη και είπε ότι η Συμ­μα­χία «παρα­κο­λου­θεί την κατά­στα­ση και οι σύμ­μα­χοι δια­βου­λεύ­ο­νται στε­νά». «Είναι σημα­ντι­κό να δια­πι­στω­θούν με ακρί­βεια όλα τα γεγο­νό­τα», πρόσθεσε.

Ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετα­δί­δο­νται από ΜΜΕ της Πολω­νί­ας ανα­φέ­ρουν ότι ελέγ­χο­νται δύο περι­πτώ­σεις, ότι είναι πιθα­νό η ουκρα­νι­κή άμυ­να να κατέρ­ρι­ψε τον πύραυ­λο και να άλλα­ξε την τρο­χιά πτή­σης ή οι Ρώσοι να εισή­γα­γαν λαν­θα­σμέ­να τα δεδο­μέ­να, με απο­τέ­λε­σμα ο πύραυ­λος να πέσει σε πολω­νι­κό έδαφος.

Το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο λέει ότι οι ΗΠΑ γνω­ρί­ζουν για ανα­φο­ρές ότι ρωσι­κοί πύραυ­λοι έπλη­ξαν την Πολω­νία. Ο στρα­τη­γός Πατ Ράι­ντερ είπε ότι οι ΗΠΑ «γνω­ρί­ζουν τα δημο­σιεύ­μα­τα του Τύπου που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι δύο ρωσι­κοί πύραυ­λοι έπλη­ξαν τοπο­θε­σία εντός της Πολω­νί­ας κοντά στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία», αλλά δεν έχουν προς το παρόν πλη­ρο­φο­ρί­ες που να επι­βε­βαιώ­νουν αυτές τις αναφορές.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας επα­νέ­λα­βε ότι οι ΗΠΑ «θα υπε­ρα­σπι­στούν κάθε εκα­το­στό του εδά­φους του ΝΑΤΟ» και ότι περι­μέ­νουν περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Ο Π. Ράι­ντερ είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ σίγου­ρες» για την προ­στα­σία των δυνά­με­ών τους στην Ευρώ­πη. «Όταν πρό­κει­ται για την προ­στα­σία των δυνά­με­ων, παίρ­νου­με πάντα πολύ σοβα­ρά την ασφά­λεια και την ασφά­λεια των στρα­τευ­μά­των μας ανε­ξάρ­τη­τα από το πού υπη­ρε­τούν», πρό­σθε­σε ο Ράιντερ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο