Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Προβοκάτσια των Ουκρανών η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας επέρ­ρι­ψε σήμε­ρα την ευθύ­νη για την επί­θε­ση στην περιο­χή του ουκρα­νι­κού πυρη­νι­κού σταθ­μού της Ζαπο­ρί­ζια σε Ουκρα­νούς σαμπο­τέρ, απο­κα­λώ­ντας την «απο­κρου­στι­κή προβοκάτσια»

Η Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε πως ρωσι­κές δυνά­μεις επι­τέ­θη­καν στο εργο­στά­σιο παρα­γω­γής πυρη­νι­κής ενέρ­γειας τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα με απο­τέ­λε­σμα να τυλι­χθεί στις φλό­γες ένα παρα­κεί­με­νο πεντα­ώ­ρο­φο κτί­ριο εκπαί­δευ­σης, ένα συμ­βάν που οδή­γη­σε στην κατα­δί­κη της Μόσχας από τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα μια εβδο­μά­δα μετά την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρανία.

Εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας δήλω­σε πως το εργο­στά­σιο λει­τουρ­γεί κανο­νι­κά και πως η περιο­χή είχε τεθεί υπό ρωσι­κό έλεγ­χο από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Ωστό­σο χθες βρά­δυ στην περιο­χή δίπλα στο εργο­στά­σιο, έγι­νε μία προ­σπά­θεια από το εθνι­κι­στι­κό καθε­στώς του Κιέ­βου να κάνει μια απο­κρου­στι­κή προ­βο­κά­τσια», φέρε­ται να δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος Ίγκορ Κονα­σέν­κοφ, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters.

Ο εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας είπε πως μια περι­πο­λία της ρωσι­κής εθνο­φρου­ράς δέχθη­κε επί­θε­ση από ομά­δα Ουκρα­νών σαμπο­τέρ στην περιο­χή δίπλα στο εργοστάσιο.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο