Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Σταμάτησε η εισροή ξένων “μισθοφόρων” στην Ουκρανία — Όσοι απέμειναν ψάχνουν τρόπο να φύγουν

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι έχει στα­μα­τή­σει την εισ­ροή ξένων «μισθο­φό­ρων» που επι­θυ­μούν να πολε­μή­σουν στο πλευ­ρό του ουκρα­νι­κού στρα­τού, επι­φέ­ρο­ντάς τους μεγά­λο πλήγ­μα τις τελευ­ταί­ες εβδομάδες.

«Από τις αρχές Μαΐ­ου η εισ­ροή ξένων μισθο­φό­ρων στην Ουκρα­νία που ήθε­λαν να πάρουν μέρος στις εχθρο­πρα­ξί­ες ενα­ντί­ον του ρωσι­κού στρα­τού έχει στα­μα­τή­σει», δήλω­σε ο Ίγκορ Κονα­σέν­κοφ εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυνας.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, ο αριθ­μός των ξένων μαχη­τών που βρί­σκο­νται στην Ουκρα­νία έχει «σχε­δόν υπο­δι­πλα­σια­στεί», περ­νώ­ντας από τις 6.600 στις 3.500, ενώ «μεγά­λος αριθ­μός» εξ αυτών «θα ήθε­λε να εγκα­τα­λεί­ψει την Ουκρα­νία το συντο­μό­τε­ρο δυνατό».

«Εκα­το­ντά­δες ξένοι μισθο­φό­ροι στην Ουκρα­νία έχουν εξου­δε­τε­ρω­θεί από τα υψη­λής ακρί­βειας, μεγά­λου βελη­νε­κούς όπλα (της Ρωσί­ας) λίγο και­ρό μετά την άφι­ξή του στους χώρους όπου θα λάμ­βα­ναν επι­πλέ­ον εκπαί­δευ­ση», σημεί­ω­σε ο Κονασένκοφ.

Ωστό­σο οι περισ­σό­τε­ροι από αυτούς «εξου­δε­τε­ρώ­θη­καν στις εμπό­λε­μες ζώνες εξαι­τί­ας του χαμη­λού επι­πέ­δου της εκπαί­δευ­σής τους και της έλλει­ψης εμπει­ρί­ας», πρόσθεσε.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές δεν μπο­ρούν να επι­βε­βαιω­θούν με ανε­ξάρ­τη­το τρόπο.

Μετά την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία στις 24 Φεβρουα­ρί­ου χιλιά­δες αλλο­δα­ποί, κυρί­ως από την Ευρώ­πη, πήγαν στη χώρα για να βοη­θή­σουν τις ουκρα­νι­κές δυνά­μεις να απω­θή­σουν τη ρωσι­κή επίθεση.

Η Ρωσία χαρα­κτη­ρί­ζει τους μαχη­τές αυτούς «μισθο­φό­ρους».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο