Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Στο ΣΑ του ΟΗΕ η επίθεση στη Σεβαστούπολη από τον ασφαλή διάδρομο για τα σιτηρά

Η Ρωσία ανέ­στει­λε τη συμ­με­το­χή της στη συμ­φω­νία εξα­γω­γής αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων από τα λιμά­νια της Ουκρα­νί­ας, μετά τις επι­θέ­σεις μη επαν­δρω­μέ­νων σκα­φών κατά πλοί­ων στη Σεβα­στού­πο­λη. Όπως υπο­στη­ρί­ζει τα τηλε­χει­ρι­ζό­με­να, μη επαν­δρω­μέ­να οχή­μα­τα επι­φα­νεί­ας που επι­τέ­θη­καν στον στό­λο της στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τον «ασφα­λή διά­δρο­μο» που προ­ο­ρί­ζε­ται για τη μετα­φο­ρά των σιτη­ρών αλλά και ότι το ένα από αυτά ενδέ­χε­ται να εκτο­ξεύ­τη­κε από «πολι­τι­κό πλοίο».

«Τα θαλάσ­σια μη επαν­δρω­μέ­να κινού­νταν στη ζώνη ασφα­λεί­ας του δια­δρό­μου των σιτη­ρών», ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Άμυ­νας, προ­σθέ­το­ντας ότι ανα­κτή­θη­καν τα συντρίμ­μια τους.

Ορι­σμέ­να από αυτά είχαν συσκευ­ές πλο­ή­γη­σης κανα­δι­κής κατα­σκευ­ής και ένα ενδέ­χε­ται να εκτο­ξεύ­τη­κε «από ένα από τα πολι­τι­κά πλοία που έχει ναυ­λώ­σει το Κίε­βο ή οι Δυτι­κοί αφέ­ντες του για την εξα­γω­γή αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων από τα λιμά­νια της Ουκρανίας».

Σύμ­φω­να με το πόρι­σμα του Αρχη­γεί­ου του Στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, οι πλη­ρο­φο­ρί­ες οι οποί­ες ανα­κτή­θη­καν από τη μνή­μη των τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­νων μη επαν­δρω­μέ­νων πλοια­ρί­ων, «καθο­ρί­στη­κε ότι η εκτό­ξευ­σή των θαλάσ­σιων σκα­φών έγι­νε από την ακτή κοντά στην πόλη της Οδησ­σού». Τα σκά­φη κινή­θη­καν κατά μήκος του «δια­δρό­μου των σιτη­ρών» και κατό­πιν άλλα­ξαν πορεία για να κατευ­θυν­θούν στη ρωσι­κή ναυ­τι­κή βάση της Σεβα­στού­πο­λης, της μεγα­λύ­τε­ρης πόλης στη χερ­σό­νη­σο της Κριμαίας

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας υπο­στη­ρί­ζει ότι 16 τηλε­χει­ρι­ζό­με­να σκά­φη επι­τέ­θη­καν στον στό­λο της κοντά στη Σεβα­στού­πο­λη τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του και ότι Βρε­τα­νοί «ειδι­κοί» του Βασι­λι­κού Ναυ­τι­κού βοή­θη­σαν στον συντο­νι­σμό αυτής της «τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης», όπως την αποκαλεί.

Σύμ­φω­να με σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Αντρέι Ρου­ντέν­κο, «είναι δυνα­τόν να μιλή­σου­με για την πιθα­νό­τη­τα επι­στρο­φής της Ρωσί­ας στη συμ­φω­νία σιτη­ρών μόνο αφού γίνουν γνω­στές όλες οι συν­θή­κες της επί­θε­σης στα πλοία του Στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας στα ύδα­τα της Σεβα­στού­πο­λης». Ο διπλω­μά­της χαρα­κτή­ρι­σε την επί­θε­ση «πλή­ρη ντρο­πή» που παρα­βί­α­σε όλες τις συμ­φω­νί­ες που επε­τεύ­χθη­σαν. «Ως εκ τού­του, πιθα­νό­τα­τα, μόνο αφού γίνουν γνω­στές όλες οι λεπτο­μέ­ρειες, μετά από αυτό θα είναι δυνα­τό να μιλή­σου­με για το ποια θα είναι τα επό­με­να βήμα­τα», είπε.

Ο Ρου­ντέν­κο υπεν­θύ­μι­σε επί­σης ότι η Μόσχα είχε συγκα­λέ­σει συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ για να συζη­τή­σει αυτό το θέμα.

Το Λον­δί­νο δια­ψεύ­δει όσα υπο­στη­ρί­ζει η Μόσχα. Ουκρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι υπο­νό­η­σαν ότι η ίδια η Ρωσία μπο­ρεί να ευθύ­νε­ται για τις εκρή­ξεις και να τις χρη­σι­μο­ποιεί ως πρό­σχη­μα για να απο­συρ­θεί από τη συμ­φω­νία εξα­γω­γής των σιτη­ρών από την Ουκρανία.

ΟΗΕ: «Εντατικές διαβουλεύσεις» για να επιστρέψει η Ρωσία στη συμφωνία

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες «ανη­συ­χεί βαθιά» για την κατά­στα­ση όσον αφο­ρά τη συμ­φω­νία εξα­γω­γής ουκρα­νι­κών σιτη­ρών από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και για τον λόγο αυτόν ανέ­βα­λε κατά μία ημέ­ρα το ταξί­δι του στο Αλγέ­ρι, όπου επρό­κει­το να παρα­στεί στη Σύνο­δο του Αρα­βι­κού Συνδέσμου.

Ο Γκου­τέ­ρες βρί­σκε­ται σε «εντα­τι­κές δια­βου­λεύ­σεις» προ­κει­μέ­νου η Ρωσία να ανα­θε­ω­ρή­σει την από­φα­σή της, με την οποία ανα­στέλ­λε­ται η εφαρ­μο­γή της συμ­φω­νί­ας, ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πός του, Στε­φάν Ντουζαρίκ.

Ο στό­χος είναι «η ανα­νέ­ω­ση και η πλή­ρης υλο­ποί­η­ση της πρω­το­βου­λί­ας για τη διευ­κό­λυν­ση της εξα­γω­γής τρο­φί­μων και λιπα­σμά­των από την Ουκρα­νία αλλά και η απο­μά­κρυν­ση των εμπο­δί­ων που έχουν απο­μεί­νει για τις εξα­γω­γές ρωσι­κών τρο­φί­μων και λιπα­σμά­των», πρόσθεσε.

Κίεβο: «Αδύνατον» να γίνουν εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας

Λόγω του ρωσι­κού απο­κλει­σμού, είναι και πάλι «αδύ­να­τον» να γίνουν εξα­γω­γές σιτη­ρών από τα ουκρα­νι­κά λιμά­νια, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών της Ουκρανίας.

Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Υπο­δο­μών Ολε­ξά­ντρ Κου­μπρά­κοφ, ένα πλοίο φορ­τω­μέ­νο με 40 τόνους δημη­τρια­κών επρό­κει­το να απο­πλεύ­σει σήμε­ρα με προ­ο­ρι­σμό την Αιθιο­πία όμως «λόγω του απο­κλει­σμού του δια­δρό­μου των σιτη­ρών από τη Ρωσία, οι εξα­γω­γές είναι αδύνατες».

Νωρί­τε­ρα, η Πολω­νία ανέ­φε­ρε ότι είναι έτοι­μη να βοη­θή­σει την Ουκρα­νία στη μετα­φο­ρά βασι­κών προ­ϊ­ό­ντων διατροφής.

Αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας για τη διακοπή της μεταφοράς σιτηρών

Εξάλ­λου, την αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ — Ρωσί­ας προ­κά­λε­σε η χθε­σι­νή από­φα­ση της Μόσχας να ανα­στεί­λει τη συμ­με­το­χή της στη συμ­φω­νία που επι­τεύ­χθη­κε με τη μεσο­λά­βη­ση του ΟΗΕ για την εξα­γω­γή σιτη­ρών από τα ουκρα­νι­κά λιμά­νια της Μαύ­ρης Θάλασσα.

Ο πρε­σβευ­τής της Ρωσί­ας στην Ουά­σινγ­κτον επέ­πλη­ξε τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες για τους ψευ­δείς ισχυ­ρι­σμούς, όπως τους χαρα­κτή­ρι­σε, σχε­τι­κά με την ρωσι­κή απόφαση.

«Η αντί­δρα­ση της Ουά­σινγ­κτον στην τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στο λιμά­νι της Σεβα­στού­πο­λης είναι πραγ­μα­τι­κά απα­ρά­δε­κτη», έγρα­ψε ο Ανα­τό­λι Αντό­νοφ στην εφαρ­μο­γή Telegram. «Δεν έχου­με δει οποια­δή­πο­τε σημά­δια κατα­δί­κης των απε­ρί­σκε­πτων ενερ­γειών του ουκρα­νι­κού καθεστώτος».

«Όλες οι ενδεί­ξεις πως Βρε­τα­νοί στρα­τιω­τι­κοί ειδι­κοί ενε­πλά­κη­σαν στην οργά­νω­ση του μαζι­κού πλήγ­μα­τος με τη χρή­ση drones έχουν αγνοη­θεί», είπε ο Αντόνοφ.

Από την άλλη, ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών κατη­γό­ρη­σε τη Ρωσία ότι χρη­σι­μο­ποιεί τα τρό­φι­μα ως όπλο. «Οποια­δή­πο­τε ενέρ­γεια από τη Ρωσία να δια­τα­ρά­ξει αυτές τις κρί­σι­μης σημα­σί­ας εξα­γω­γές σιτη­ρών είναι ουσια­στι­κά μια δήλω­ση πως άνθρω­ποι και οικο­γέ­νειες σε όλο τον κόσμο θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν περισ­σό­τε­ρα για τρό­φι­μα αλλιώς θα πει­νά­σουν», ανέ­φε­ρε ο Άντο­νι Μπλίνκεν.

ΕΕ: Να ανακαλέσει την απόφασή της η Ρωσία

Η ΕΕ προ­τρέ­πει τη Ρωσία να ανα­κα­λέ­σει την από­φα­σή της για ανα­στο­λή της συμ­με­το­χής της στη συμ­φω­νία για τα σιτη­ρά ανα­φέ­ρει με ανάρ­τη­σή του στο τουί­τερ ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μπο­ρέλ προ­σθέ­τει ότι «η από­φα­ση της Ρωσί­ας να ανα­στεί­λει τη συμ­με­το­χή στη συμ­φω­νία της Μαύ­ρης Θάλασ­σας θέτει σε κίν­δυ­νο την κύρια οδό εξα­γω­γής των τόσο απα­ραί­τη­των σιτη­ρών και λιπα­σμά­των για την αντι­με­τώ­πι­ση της παγκό­σμιας επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης που προ­κλή­θη­κε από τον πόλε­μο κατά της Ουκρανίας».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο