Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Τίμησαν την επέτειο γέννησης του Ι.Β. Στάλιν στην Κόκκινη Πλατεία

Με μια λιτή αλλά μεγά­λου συμ­βο­λι­σμού εκδή­λω­ση στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μοσχας, δεκά­δες άντρες και γυναί­κες, εργα­ζό­με­νοι, μέλη και οπα­δοί Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των και νεο­λαιών τίμη­σαν σήμε­ρα την 142η επέ­τειο της γέν­νη­σης του Ιωσήφ Στάλιν.

Κρα­τώ­ντας κόκ­κι­νες σημαί­ες και πορ­τραί­τα του σοβιε­τι­κού ηγέ­τη, οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι κατέ­θε­σαν στε­φά­νια και λου­λού­δια στον τάφο του Στά­λιν που βρί­σκε­ται στη Νεκρό­πο­λη του τεί­χους του Κρεμλίνου.

Red Square Stalin 2

Μετά το πέρας της εκδή­λω­σης, ο Πρό­ε­δρος του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ έκα­νε δηλώ­σεις στους δημο­σιο­γρά­φους εξαί­ρο­ντας, μετα­ξύ άλλων, την προ­σω­πι­κό­τη­τα και το έργο του σπου­δαί­ου Σοβιε­τι­κού ηγέ­τη και επαναστάτη.

Λου­λού­δια επί­σης κατα­τέ­θη­καν στο μαυ­σω­λείο του Λένιν και στον τάφο του Στρα­τάρ­χη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού Γκ. Ζούκωφ.

idcommunism.com

ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ: 142 χρό­νια από τη γέν­νη­σή του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο