Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Τίμησαν την 96η επέτειο από το θάνατο του Λένιν

Εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, γυναί­κες και άνδρες, μέλη και φίλοι του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ), αλλά και άλλων κομ­μου­νι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων και νεο­λαιών, βρέ­θη­καν σήμε­ρα στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας προ­κει­μέ­νου να απο­τί­σουν φόρο τιμής στον πρω­τερ­γά­τη της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Βλα­ντι­μίρ Ι. Λένιν, με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης 96 χρό­νων από το θάνα­το του.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι κατέ­θε­σαν στε­φά­νια και λου­λού­δια στο Μαυ­σω­λείο του Λένιν, παρου­σία αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΡΟ με επι­κε­φα­λής τον πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος Γκε­νά­ντι Ζιουγκάνοφ.

Κατά την ομι­λία του, ο Ζιου­γκά­νοφ εξή­ρε την προ­σω­πι­κό­τη­τα και το ρόλο του Λένιν, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τον ως «επι­στή­μο­να, επα­να­στά­τη και εξαί­ρε­το ηγέ­τη, μεγά­λο ορα­μα­τι­στή και χτί­στη του νέου κόσμου». Ταυ­τό­χρο­να, άφη­σε αιχ­μές κατά του προ­έ­δρου Πού­τιν για τις κατά και­ρούς δηλώ­σεις του περί ιστο­ρί­ας, καλώ­ντας τον να μελε­τή­σει τα έργα του Λένιν.

Ο ηγέ­της του ΚΚΡΟ υπο­γράμ­μι­σε ότι ο ρώσι­κος λαός πρέ­πει «να στη­ρι­χθεί στη λενι­νι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά και τους άθλους της στα­λι­νι­κής περιό­δου», ενώ ανα­κοί­νω­σε πως το κόμ­μα του ετοι­μά­ζει πλη­θώ­ρα εκδη­λώ­σε­ων μέσα στο έτος, προ­κει­μέ­νου να τιμή­σει τα 150 χρό­νια της γέν­νη­σης του Λένιν και τα 75 χρό­νια της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης.

«Αυτή θα είναι η απά­ντη­ση στους πολω­νούς εθνι­κι­στές, στους οπα­δούς του Μπα­ντέ­ρα στην Ουκρα­νία και στους προ­βο­κά­το­ρες που βρί­σκο­νται στην άλλη άκρη του ωκε­α­νού και επε­κτεί­νουν το ΝΑΤΟ προ­ε­τοι­μα­ζό­με­νοι για νέες επι­θε­τι­κές εκστρα­τεί­ες» πρό­σθε­σε ο Γ. Ζιουγκάνοφ.

IN DEFENSE OF COMMUNISM BANNER

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο