Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μύθοι για την Ενέργεια

Καθώς ολο­κλη­ρώ­νε­ται μια ακό­μα φάση «προ­σαρ­μο­γής» της Ενέρ­γειας — εμπό­ρευ­μα στην «απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη» αγο­ρά της παρα­γω­γής και δια­νο­μής, ο λαός μπο­ρεί να δει τώρα πιο καθα­ρά τα ψέμα­τα που του έλε­γαν όλες δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις και τα αστι­κά κόμ­μα­τα για τα «οφέ­λη» που θα απο­κό­μι­ζε τάχα από τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ και σ’ αυτόν τον τομέα.

Τη στρα­τη­γι­κή αυτή μόνο το ΚΚΕ απο­κά­λυ­ψε και κατήγ­γει­λε ως αντι­λαϊ­κή, προει­δο­ποιώ­ντας για τις οδυ­νη­ρές συνέ­πειες που θα ζού­σε ο λαός, από την αύξη­ση της τιμής του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και τη διεύ­ρυν­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας. Ολα αυτά δηλα­δή που συμ­βαί­νουν τώρα μπρο­στά στα μάτια του και …μέσα στην τσέ­πη του.

Το επι­χεί­ρη­μα ότι η «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της Ενέρ­γειας θα έσπρω­χνε τις τιμές προς τα κάτω είναι ο πρώ­τος και μεγα­λύ­τε­ρος μύθος που κατέρ­ρευ­σε. Ειδι­κά τώρα που ο τζό­γος στη χον­δρι­κή αγο­ρά του ρεύ­μα­τος φτά­νει μέχρι την πόρ­τα των νοι­κο­κυ­ριών, βάζο­ντας τον λαό να ποντά­ρει σε τιμο­λό­για δια­φο­ρε­τι­κού χρώ­μα­τος, με την (φρού­δα) ελπί­δα ότι μπο­ρεί να του «κάτσει» μια καλύ­τε­ρη τιμή. Σαν να γυρ­νά­ει ρου­λέ­τα στο καζίνο…

Συνέ­πειες της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» ήταν η παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της παρα­γω­γής και της δια­νο­μής Ενέρ­γειας, η μετα­τρο­πή της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας σε χρη­μα­τι­στη­ρια­κό προ­ϊ­όν, η δια­συν­δε­σι­μό­τη­τα των δικτύ­ων, που μεγα­λώ­νει την αγο­ρά και επο­μέ­νως τη δίψα των ομί­λων για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρα κέρ­δη, η χρή­ση του ακρι­βό­τε­ρου φυσι­κού αερί­ου στην παρα­γω­γή Ενέρ­γειας κ.ά. Είναι όλα αυτά που ευθύ­νο­νται σήμε­ρα για τις υψη­λό­τε­ρες τιμές του ρεύματος.

«Ο αντα­γω­νι­σμός θα ρίξει τις τιμές», έλε­γαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι, ψηφί­ζο­ντας τον έναν μετά τον άλλο τους νόμους για το «άνοιγ­μα» της αγο­ράς Ενέρ­γειας. Κάπως έτσι, από τη μετο­χι­κή και πολυ­κερ­μα­τι­σμέ­νη ΔΕΗ ΑΕ, φτά­σα­με σήμε­ρα σε περί­που 20 (!) δια­φο­ρε­τι­κούς παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και σε 7 μεγά­λους παρα­γω­γούς, με βασι­κό καύ­σι­μο το φυσι­κό αέριο.

Μαζί όμως με τον αριθ­μό των παρα­γω­γών και παρό­χων, αυξή­θη­καν και οι τιμές! Η ανο­δι­κή τάση που προ­ϋ­πήρ­χε με τη μετο­χι­κή και ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη ΔΕΗ, όταν αυτή μονο­πω­λού­σε την αγο­ρά, συνε­χί­στη­κε και εκτο­ξεύ­τη­κε στις συν­θή­κες της μεγα­λύ­τε­ρης «απε­λευ­θέ­ρω­σης», για να φτά­σει στα σημε­ρι­νά απί­θα­να επί­πε­δα, χαρί­ζο­ντας τερά­στια κέρ­δη στους ενερ­γεια­κούς ομί­λους και βυθί­ζο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια τον λαό.

«Η απε­ξάρ­τη­ση από τον λιγνί­τη και η ανά­πτυ­ξη των Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέρ­γειας θα φέρει φτη­νό­τε­ρο ρεύ­μα» ήταν το και­νούρ­γιο παρα­μύ­θι, που έφε­ρε μαζί της η επο­χή της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης». Εδώ, όμως, ο μύθος κατέρ­ρευ­σε σχε­δόν με τη γέν­νη­σή του.

Σήμε­ρα η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται στις χώρες που οι ΑΠΕ συμ­με­τέ­χουν με το μεγα­λύ­τε­ρο ανα­λο­γι­κά ποσο­στό στο μείγ­μα της ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής. Η τιμή του ρεύ­μα­τος όμως για τον λαό είναι από τις ακρι­βό­τε­ρες σε όλη την Ευρώ­πη, όπου επί­σης τα νοι­κο­κυ­ριά πλη­ρώ­νουν το ρεύ­μα για χρυ­σά­φι! Χώρια τα «πρά­σι­να» χαρά­τσια που φου­σκώ­νουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τους λογα­ρια­σμούς, κάνο­ντας την «πρά­σι­νη» Ενέρ­γεια πιο «μαύ­ρη» κι από το …κάρ­βου­νο.

Χαράτσια ΔΕΗΓια «κερα­σά­κι στην τούρ­τα» έρχο­νται οι φαι­δρό­τη­τες του υπουρ­γού Ενέρ­γειας ότι με το νέο σύστη­μα τιμο­λό­γη­σης τα νοι­κο­κυ­ριά απο­κτούν περισ­σό­τε­ρες δυνα­τό­τη­τες να επι­λέ­ξουν «το τιμο­λό­γιο που ται­ριά­ζει στο προ­φίλ τους»! Το δού­λε­μα πάει σύν­νε­φο! Τα έγχρω­μα τιμο­λό­για μια επι­λο­γή έχουν: Διά­λε­ξε ποιο χρώ­μα θα έχει η αφαί­μα­ξή σου, αφού μονά χάνει ο λαός και ζυγά κερ­δί­ζουν οι όμιλοι!

Δεν είναι επί­σης τυχαίο ότι οι δια­φο­ρές στις τιμές μετα­ξύ των εται­ρειών δεν φαί­νο­νται καν με γυμνό μάτι, αλλά πρέ­πει να φτά­σει κανείς στο τέταρ­το δεκα­δι­κό ψηφίο για να τις ανακαλύψει…

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ + ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Ψήφι­σαν από κοι­νού τη μονι­μο­ποί­η­ση του ειδι­κού φόρου κατα­νά­λω­σης στην Ενέργεια!

Φτά­νει με τους μύθους λοι­πόν! Είναι αίσχος το 2023 να υπο­χρε­ώ­νουν τα νοι­κο­κυ­ριά να δια­λέ­ξουν αν θα ανά­ψουν το θερ­μο­σί­φω­νο ή την ηλε­κτρι­κή κου­ζί­να για να αντε­πε­ξέλ­θουν στο κόστος του ρεύ­μα­τος. Είναι ξεδια­ντρο­πιά να μένουν χωρίς ρεύ­μα πάνω από 430.000 νοι­κο­κυ­ριά το 2022, επει­δή δεν μπο­ρούν να πληρώσουν.

Η «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς Ενέρ­γειας είναι αντι­λαϊ­κή επει­δή έχει για κρι­τή­ριο το μεγα­λύ­τε­ρο κέρ­δος των ομί­λων. Εκεί πρέ­πει να συγκε­ντρώ­σει τα πυρά του ο λαός, σε σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή του κέρ­δους, που αντι­με­τω­πί­ζει την Ενέρ­γεια ως εμπό­ρευ­μα σε βάρος των δικών του ανα­γκών για φτη­νή — απρό­σκο­πτη Ενέρ­γεια και προ­στα­σία του περιβάλλοντος.

Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από την στήλη
«Η Άπο­ψή μας» του Ριζοσπάστη

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο