Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μύθος ότι ένα-δύο ποτηράκια αλκοόλ προστατεύουν από εγκεφαλικό, αντιθέτως…

Δεν υπάρ­χει ασφα­λές επί­πε­δο για την κατα­νά­λω­ση του αλκο­όλ, δεί­χνει μια νέα κινε­ζο-βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, η οποία απο­μυ­θο­ποιεί την πεποί­θη­ση πως η κατα­νά­λω­ση του αλκο­όλ με μέτρο προ­στα­τεύ­ει από εγκεφαλικό.

Προη­γού­με­νες μελέ­τες είχαν βρει ότι ένα έως δύο ποτά τη μέρα μπο­ρεί να βοη­θούν στην απο­τρο­πή ενός εγκε­φα­λι­κού, κάτι που όμως καταρ­ρί­πτει πει­στι­κά η νέα μεγά­λη έρευ­να που έγι­νε μετα­ξύ 512.000 ενη­λί­κων στην Κίνα. Η μελέ­τη δεί­χνει ότι ο κίν­δυ­νος υπέρ­τα­σης και εγκε­φα­λι­κού αυξά­νε­ται στα­θε­ρά ανά­λο­γα με την κατανάλωση.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τη δρα Αϊό­να Μίλ­γουντ του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρ­δης, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο ιατρι­κό περιο­δι­κό “The Lancet”, δήλω­σαν ότι «δεν υπάρ­χει κανέ­να προ­στα­τευ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα της μέτριας κατα­νά­λω­σης αλκο­όλ ένα­ντι του εγκε­φα­λι­κού. Και η παρα­μι­κρή κατα­νά­λω­σή του αυξά­νει την πιθα­νό­τη­τα να πάθει κάποιος εγκε­φα­λι­κό. Λιγό­τε­ρο σαφή είναι τα ευρή­μα­τα για τον κίν­δυ­νο εμφράγ­μα­τος, γι’ αυτό το θέμα θα μελε­τη­θεί περαιτέρω».

Οι επι­στή­μο­νες εκτί­μη­σαν ότι το αλκο­όλ αυξά­νει τον κίν­δυ­νο εγκε­φα­λι­κού κατά 35% για κάθε τέσ­σε­ρα πρό­σθε­τα ποτά τη μέρα (280 γραμ­μά­ρια αλκο­όλ την εβδο­μά­δα). Η κατα­νά­λω­ση δέκα έως 20 γραμ­μα­ρί­ων αλκο­όλ τη μέρα αυξά­νει τον κίν­δυ­νο εγκε­φα­λι­κού κατά 10% ως 15%.

Στην Κίνα περισ­σό­τε­ρα χρό­νια ζωής χάνο­νται εξαι­τί­ας των εγκε­φα­λι­κών από κάθε άλλη πάθη­ση. Στους άνδρες το αλκο­όλ εκτι­μά­ται, σύμ­φω­να με τη νέα μελέ­τη, ότι είναι η αιτία για το 8% των ισχαι­μι­κών εγκε­φα­λι­κών και το 16% των αιμορραγικών.

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας εκτι­μά ότι περί­που 2,3 δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι πίνουν αλκο­όλ, με μέση κατα­νά­λω­ση 33 γραμ­μα­ρί­ων καθα­ρού αλκο­όλ τη μέρα, δηλα­δή περί­που δύο ποτή­ρια κρα­σιού των 150 ml ή μια μεγά­λη μπί­ρα των 750 ml. Με βάση τις τωρι­νές τάσεις, ανα­μέ­νε­ται αύξη­ση της παγκό­σμιας ανά κεφα­λή κατα­νά­λω­σης αλκο­όλ μέσα στην επό­με­νη δεκα­ε­τία. Η Ευρώ­πη έχει σήμε­ρα τη μεγα­λύ­τε­ρη ανά άτο­μο κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ στον κόσμο, αλλά εμφα­νί­ζει μεί­ω­ση περί­που 10% μετά το 2010.

Πηγή: zougla.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο