Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μύκονος: Στους εννέα οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Νεκροί ανα­σύρ­θη­καν, σήμε­ρα, από κλι­μά­κιο της Μονά­δας Υπο­βρυ­χί­ων Απο­στο­λών τέσ­σε­ρις γυναί­κες και ένας άνδρας, από το σκά­φος που μετέ­φε­ρε μετα­νά­στες και βυθί­στη­κε την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή 26 Μαΐ­ου σε βάθος 30 μέτρων, στα βορεια­να­το­λι­κά της Μυκόνου.

Τα πτώ­μα­τα παρε­λή­φθη­σαν από περι­πο­λι­κό σκά­φος του Λιμε­νι­κού και μετα­φέρ­θη­καν στον όρμο Καλα­φά­τη και από εκεί στο Κέντρο Υγεί­ας Μυκόνου.

Το πρωί, το πτώ­μα μίας γυναί­κας που επέ­βαι­νε στο μοι­ραίο σκά­φος με τους μετα­νά­στες, εντο­πί­στη­κε σε βρα­χώ­δη περιο­χή στον Άγιο Θεο­λό­γο Αντί­πα­ρου. Την γυναί­κα ανα­γνώ­ρι­σαν δύο εκ των επι­βα­τών του ίδιου σκά­φους, οι οποί­οι περι­συλ­λέ­γη­σαν σώοι από τη θαλάσ­σια περιοχή.

Σύμ­φω­να με τους δύο δια­σω­θέ­ντες, στο σκά­φος επέ­βαι­ναν συνο­λι­κά 17 άτο­μα, με το Λιμε­νι­κό να συνε­χί­ζει τις έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό των αγνο­ου­μέ­νων στο σημείο του συμβάντος.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: kathimerini.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο