Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Βορίδης: Άμεσα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από τη Βουλή!!!

Ευκρι­νή θέση για όσα έγι­ναν σχε­τι­κώς με την ανα­γρα­φή των ονο­μά­των των νεκρών των Τεμπών, μπρο­στά από τη Βου­λή, πήρε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Μάκης Βορί­δης, σε ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξή του στα «Παρα­πο­λι­τι­κά».

Ανα­λυ­τι­κώς, δήλω­σε ότι «το Μνη­μείο του Αγνώ­στου Στρα­τιώ­τη είναι το σπου­δαιό­τε­ρο σημείο μνή­μης, ένας τόπος ιερός και αφο­ρά στους πεσό­ντες κατά τη διάρ­κεια των αγώ­νων του έθνους. Εκεί είναι γραμ­μέ­να τα ονό­μα­τα των μεγά­λων μαχών που έχου­με δώσει. Είναι ένα μνη­μείο, με το οποίο τιμά­με τη μνή­μη όλων των Ελλή­νων που έχα­σαν τη ζωή τους υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι την πατρί­δα. Δεν έχει καμία θέση η οποια­δή­πο­τε ανα­γρα­φή οποιου­δή­πο­τε άλλου πράγ­μα­τος εκεί. Θέλου­με να κάνου­με ένα μνη­μείο να θυμό­μα­στε το φρι­κτό δυστύ­χη­μα των Τεμπών; Να το κάνου­με. Αυτό δεν μπο­ρεί να είναι στον ‘Αγνω­στό Στρα­τιώ­τη […] Είναι ένα μνη­μείο με συγκε­κρι­μέ­νο προ­ο­ρι­σμό», τόνισε.

Και, εν συνε­χεία, ανέ­φε­ρε ότι «δεν πρέ­πει» να μεί­νουν γραμ­μέ­να τα ονό­μα­τα των θυμά­των της σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας στο συγκε­κρι­μέ­νο χώρο και «φυσι­κά» πρέ­πει να σβη­στούν. Και, μάλι­στα, «άμε­σα» πρέ­πει να σβηστούν.

Εμείς αντί άλλου σχο­λί­ου θα επα­να­λά­βου­με το σύν­θη­μα που έγρα­ψαν χτες οι φοι­τη­τές μπρο­στά από τη Βου­λή: «Το αίμα δεν σβή­νε­ται ούτε ξεπλέ­νε­ται. Ουρ­λιά­ζει για Δικαιοσύνη».

Σε καμία περί­πτω­ση η ανα­γρα­φή των ονο­μά­των των 57 θυμά­των του κρα­τι­κού εγκλή­μα­τος στα Τέμπη δεν προ­σβάλ­λει τους πεσό­ντες για την πατρί­δα. Και οι νεκροί συμ­με­τέ­χουν στο πέν­θος και στην οργή για τον άδι­κο χαμό των 57 παιδιών.

Προ­σβο­λή στη μνή­μη των πεσό­ντων και των θυμά­των των Τεμπών είναι οι δηλώ­σεις του ακρο­δε­ξιού Βορίδη.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο