Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Γκάγκα: Αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της αύξησης των τιμών στα φάρμακα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των φαρμακοβιομηχάνων

Να αξιο­ποι­ή­σει την έλλει­ψη φαρ­μά­κων για να ικα­νο­ποι­ή­σει τις απαι­τή­σεις των φαρ­μα­κο­βιο­μη­χά­νων και να αυξή­σουν τα κέρ­δη τους, επι­χει­ρεί η κυβέρ­νη­ση, μετα­φέ­ρο­ντας το κόστος στον λαό και τους εργαζόμενους.

Η ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Υγεί­ας Μίνα Γκά­γκα μιλώ­ντας σήμε­ρα στην τηλε­ό­ρα­ση του «Σκάϊ» για το θέμα, άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να αυξη­θούν οι τιμές των φαρ­μά­κων προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί δήθεν το πρό­βλη­μα της έλλει­ψης, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Τα πολύ φθη­νά φάρ­μα­κα είναι κάτι που πρέ­πει να σκε­φτού­με, δηλα­δή πρέ­πει να αξί­ζει τον κόπο να τα παρά­ξει κάποιος για να τα έχου­με. Δεν είναι λογι­κό να τα παρά­γου­με σε τιμή κάτω από το κόστος».

Πιστή στη λογι­κή της αντι­με­τώ­πι­σης του φαρ­μά­κου, ως εμπό­ρευ­μα, η κυβέρ­νη­ση εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο αύξη­σης της τιμής των φαρ­μά­κων, και μάλι­στα σε περί­ο­δο έξαρ­σης των ιώσε­ων, αντί να το παρέ­χει δωρε­άν στον λαό, την ώρα που το έχει ανάγκη.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο