Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Ζαχάροβα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται υποτελής του ΝΑΤΟ

Εντείνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία

Η Ρωσία δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση μετα­τρέ­πε­ται σε υπο­τε­λή του ΝΑΤΟ, επι­κα­λού­με­νη την υπο­γρα­φή κοι­νής δια­κή­ρυ­ξης με την οποία οι δύο οργα­νι­σμοί δεσμεύ­ο­νται να εμβα­θύ­νουν τη συνερ­γα­σία τους ως απά­ντη­ση στον πόλε­μο της Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Στην δια­κή­ρυ­ξη που υπέ­γρα­ψαν σήμε­ρα ΝΑΤΟ και ΕΕ επι­ση­μαί­νε­ται: «Σήμε­ρα βρι­σκό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι με τη σοβα­ρό­τε­ρη απει­λή εδώ και δεκα­ε­τί­ες για την ευρω­α­τλα­ντι­κή ασφά­λεια. Ο θηριώ­δης πόλε­μος της Ρωσί­ας κατά της Ουκρα­νί­ας παρα­βιά­ζει το διε­θνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρ­τη του ΟΗΕ».

Επί­σης ΝΑΤΟ και ΕΕ δεσμεύ­τη­καν να «οδη­γή­σουν την εται­ρι­κή μας σχέ­ση στο επό­με­νο επί­πε­δο» για να αντι­με­τω­πί­σουν τις αυξα­νό­με­νες απει­λές και προκλήσεις.

Η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα δήλω­σε ότι η κίνη­ση αυτή «επι­βε­βαιώ­νει την πλή­ρη υπο­τα­γή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στα καθή­κο­ντα του βορειο­α­τλα­ντι­κού συνα­σπι­σμού, ο οποί­ος είναι ένα μέσο για να δια­σφα­λί­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ με την ισχύ».

Η ίδια είπε ότι οι Ευρω­παί­οι αντι­με­τω­πί­ζουν «την αξιο­ζή­λευ­τη μοί­ρα ενός υπο­τε­λούς των Αμε­ρι­κα­νών, χάνο­ντας τις θέσεις τους στην παγκό­σμια πολι­τι­κή και οικο­νο­μία, πέφτο­ντας σε όλο και μεγα­λύ­τε­ρη εξάρ­τη­ση από την Ουά­σινγ­κτον με κάθε βήμα».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από TASS, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο