Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Ζαχάροβα: Το Κίεβο δεν σεβάστηκε τις συμφωνίες του Μινσκ, έχασε το δικαίωμα να διατηρήσει τα σημερινά εδάφη του

Η στά­ση της Ουκρα­νί­ας στις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ της έχουν αφαι­ρέ­σει το δικαί­ω­μα να έχει ένα κυρί­αρ­χο κρά­τος εντός των σημε­ρι­νών της συνό­ρων, δήλω­σε η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχάροβα.

«Καλού­με τη διοί­κη­ση Ζελέν­σκι να σκε­φτεί για την τύχη της χώρας, του λαού, τη ζωή του πλη­θυ­σμού, να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα και να λαβει τις κατάλ­λη­λες απο­φά­σεις. Έχουν ήδη χάσει την ευκαι­ρία για την Ουκρα­νία να υπάρ­ξει εντός των δικών της συνό­ρων – μια κυρί­αρ­χη, ανε­ξάρ­τη­τη Ουκρα­νία. Η ευκαι­ρία αυτή τους δόθη­κε για άλλη μια φορά το 2014 και το 2015″, δήλω­σε η κ. Ζαχά­ρο­βα σε ενη­μέ­ρω­ση την Πέμπτη.

«Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν όλα τα διε­θνή, πολυ­με­ρή και διμε­ρή κανά­λια για να εξη­γη­θεί ότι δεν υπάρ­χει άλλη επι­λο­γή για το ουκρα­νι­κό κρά­τος από το να λάβει τα κατάλ­λη­λα μέτρα σύμ­φω­να με το σχέ­διο δρά­σης των συμ­φω­νιών του Μινσκ, δια­φο­ρε­τι­κά η χώρα θα καταρ­ρεύ­σει – αυτό που βλέ­που­με τώρα, αυτό που συμ­βαί­νει μπρο­στά σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο», πρό­σθε­σε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο