Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Κομνηνάκα: Το πιο ισχυρό μπλόκο στα φασιστικά μορφώματα είναι η πάλη του κινήματος ενάντια στο σύστημα που τα γεννά

«Η ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και δρά­ση δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται με τέτοιου είδους ρυθ­μί­σεις, αλλά αντι­με­τω­πί­ζε­ται από το λαό και τη νεο­λαία μέσα από την οργα­νω­μέ­νη πάλη σε γει­το­νιές, χώρους δου­λειάς, σε σχο­λεία και σχο­λές», τόνι­σε η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνη­νά­κα, μιλώ­ντας στην αρμό­δια Επι­τρο­πή της Βου­λής σχε­τι­κά με τη νέα τρο­πο­λο­γία που υπο­τί­θε­ται ότι βάζει «μπλό­κο» στο κόμ­μα Κασιδιάρη.

Η συμπλη­ρω­μα­τι­κή τρο­πο­λο­γία, που δια­φη­μί­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση ότι τάχα κλεί­νει το παρά­θυ­ρο για τη συμ­με­το­χή του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος στις εκλο­γές, θα ψηφι­στεί την Τρί­τη στη Βου­λή. Η βασι­κή αλλα­γή είναι ότι η από­φα­ση για τη συμ­με­το­χή ή όχι θα παίρ­νε­ται από την Ολο­μέ­λεια του αρμό­διου Α1 τμή­μα­τος του Αρεί­ου Πάγου και όχι μόνο από πεντα­με­λή επιτροπή.

Δεν ακου­μπά δηλα­δή τον πυρή­να της αντι­δρα­στι­κής ρύθ­μι­σης που εισά­γει επι­κίν­δυ­νες γενι­κεύ­σεις και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για τη συμ­με­το­χή κομ­μά­των στις εκλο­γές, τα οποία θα περ­νούν από ευρύ­τε­ρο έλεγ­χο για το αν «η οργά­νω­ση και η δρά­ση τους εξυ­πη­ρε­τούν την ελεύ­θε­ρη λει­τουρ­γία του δημο­κρα­τι­κού πολι­τεύ­μα­τος». Η τρο­πο­λο­γία αφή­νει ορθά­νοι­χτη την πόρ­τα στην απα­ρά­δε­κτη θεω­ρία των «δύο άκρων», με την οποία απα­γο­ρεύ­ο­νται Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα σε όλη την ΕΕ, ενώ με την έννοια της «πραγ­μα­τι­κής ηγε­σί­ας» ανοί­γει κερ­κό­πορ­τα για τον έλεγ­χο στο εσω­τε­ρι­κό των κομμάτων.

Η Μαρία Κομνη­νά­κα υπο­γράμ­μι­σε πως είναι υπο­κρι­τι­κό το ενδια­φέ­ρον την κυβέρ­νη­σης να εμπο­δί­σει τάχα την κάθο­δο αυτού του κόμ­μα­τος στις εκλο­γές, «όταν μέχρι σήμε­ρα δεν κάνα­τε το ελά­χι­στο, ούτε εσείς, ούτε η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση να πάρε­τε όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ώστε να μην σέρ­νε­ται εδώ και πάνω από 8 χρό­νια η δίκη». Όπως είπε, θα έπρε­πε να είχε ολο­κλη­ρω­θεί η δίκη, για να υπάρ­χει η αμε­τά­κλη­τη κατα­δί­κη των εγκλη­μα­τιών ναζι­στών της Χρυ­σής Αυγής και να μην ψάχνουν τα διά­φο­ρα τερ­τί­πια για τη συμ­με­το­χή τους στις εκλογές.

Ανα­φε­ρό­με­νη στην αυξη­μέ­νη σύν­θε­ση του τμή­μα­τος του Αρεί­ου Πάγου που θα πάρει την από­φα­ση, υπο­γράμ­μι­σε πως θα έρθει να εξα­σφα­λί­σει την εφαρ­μο­γή «ενός επι­κίν­δυ­νου νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου που νομι­μο­ποιεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τον έλεγ­χο στο εσω­τε­ρι­κό των κομ­μά­των». Υπεν­θύ­μι­σε δε ότι υπάρ­χει τέτοια εμπει­ρία σε χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­ση όπου παίρ­νο­νται απα­ρά­δε­κτες απο­φά­σεις απα­γό­ρευ­σης κομ­μά­των, με βάση και την ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των δύο άκρων.

«Αν κάτι επι­βε­βαιώ­νε­ται από τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις είναι οι δεσμοί αίμα­τος που είχε η Χρυ­σή Αυγή και όλα τα φασι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα με το ίδιο το αστι­κό κρά­τος, με τους κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς όπως κατ’ επα­νά­λη­ψη έχου­με καταγ­γεί­λει», είπε, σε ότι αφο­ρά την πρό­θε­ση του πρώ­ην αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Αν. Κανελ­λό­που­λου να ηγη­θεί του κόμ­μα­τος Κασι­διά­ρη. «Αυτό που απο­δει­κνύ­ε­ται είναι ότι πρό­κει­ται για ένα συστη­μι­κό, συστη­μι­κό­τα­το κόμ­μα που είναι σάρ­κα από τη σάρ­κα του συστή­μα­τος. Και για αυτό το πιο ισχυ­ρό μπλό­κο σε αυτά τα κόμ­μα­τα είναι η πάλη του κινή­μα­τος ενά­ντια στο σύστη­μα που τα γεν­νά. Και αυτή την πάλη τη δίνει με συνέ­πεια μόνο το ΚΚΕ», πρόσθεσε.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο