Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ Κομνηνάκα: Τρύπιο «σωσίβιο» τα κυβερνητικά μέτρα όσο μένουν οι έμμεσοι φόροι στα λαϊκά είδη (VIDEO)

«Εάν η κυβέρ­νη­ση επι­τη­ρεί την αγο­ρά όπως επι­τη­ρεί η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία την εφαρ­μο­γή των μηνυ­μά­των του 112 στις φυσι­κές κατα­στρο­φές, είμα­στε ανή­συ­χοι», επι­σή­μα­νε η Μαρία Κομνη­νά­κα, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Όπως τόνι­σε και ανα­φε­ρό­με­νη στις χθε­σι­νές και σημε­ρι­νές πλημ­μύ­ρες, η κυβέρ­νη­ση δεν παίρ­νει κανέ­να μέτρο πρό­λη­ψης, προ­στα­σί­ας του λαού και των εργα­ζο­μέ­νων, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα τον εγκλω­βι­σμό εργα­ζο­μέ­νων σε εργο­στά­σιο της Κορίν­θου, επει­δή ο εργο­δό­της δεν στα­μά­τη­σε εγκαί­ρως τις εργα­σί­ες και δεν άφη­σε τους εργα­ζό­με­νους να φύγουν πριν την εκδή­λω­ση της κακο­και­ρί­ας, παρό­τι αυτή είχε προβλεφθεί.

Έτσι, σημεί­ω­σε, απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά, ότι ο λαός δεν έχει ν’ αντι­με­τω­πί­σει μόνο το αστι­κό κρά­τος που τον αφή­νει αβο­ή­θη­το σε πυρ­κα­γιές και πλημ­μύ­ρες, αλλά και την ασυ­δο­σία της εργο­δο­σί­ας που εκβιά­ζει τους εργα­ζό­με­νους και φυσι­κά τρο­φο­δο­τεί­ται από την κυβέρνηση.

Η Μαρία Κομνη­νά­κα επα­νέ­λα­βε τη θέση του ΚΚΕ να λαμ­βά­νο­νται προ­λη­πτι­κά μέτρα, να στα­μα­τούν εγκαί­ρως οι εργα­σί­ες σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πο­νται κίν­δυ­νοι από και­ρι­κά φαι­νό­με­να και φυσι­κά οι εργα­ζό­με­νοι να μη χάνουν ούτε το μερο­κά­μα­τό τους, ούτε τη δου­λειά τους.

Εμπαιγμός η τροπολογία για την ακρίβεια

Η Μ. Κομνη­νά­κα κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σει τον εμπαιγ­μό των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών για την ακρί­βεια, τον οποίο εντεί­νει με την τρο­πο­λο­γία που κατέ­θε­σε για τη δήθεν αντι­με­τώ­πι­σή της, μετά τα μέτρα-κοροϊ­δία των pass και των καλαθιών-καπαμά.

«Η τρο­πο­λο­γία απο­τε­λεί ένα σωσί­βιο, όπως λέει η κυβέρ­νη­ση, αλλά είναι τρύ­πιο και η βάρ­κα συνε­χί­ζει να μπά­ζει νερά», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και πρό­σθε­σε: «Όσο παρα­μέ­νουν σε ισχύ ο ΦΠΑ σε είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης και οι άλλοι άδι­κοι έμμε­σοι φόροι, οι μεγά­λες αλυ­σί­δες θα τζι­ρά­ρουν απί­θα­να μεγά­λα ποσά και η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια θα μετρά τα “ρέστα της” για να βγά­λει τον μήνα». Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση που δεν εφαρ­μό­ζει αυτή και τις άλλες προ­τά­σεις των Σωμα­τεί­ων και του ΚΚΕ για την ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών οικο­γε­νειών που βιώ­νουν μία τρα­γι­κή κατά­στα­ση με βάση και τα επί­ση­μα στοι­χεία του ΕΦΚΑ, όπου ένας στους 3 εργα­ζό­με­νους αμεί­βε­ται με μικρό­τε­ρο από τον κατώ­τα­το μισθό, σε συν­θή­κες εξο­ντω­τι­κής ακρί­βειας, με το κρά­τος να ξεσκί­ζει τον λαό στους φόρους.

Σημεί­ω­σε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα σηκώ­νει παντιέ­ρες, έχει συμ­βά­λει στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή με τα πρω­το­γε­νή ‑ματω­μέ­να- πλε­ο­νά­σμα­τα που νομο­θέ­τη­σε κσι άφη­σε παρα­κα­τα­θή­κη στη σημε­ρι­νή κυβέρνηση.

Για την Οδηγία της ΕΕ 

Για την Οδη­γία της ΕΕ που ενσω­μα­τώ­νει το νομο­σχέ­διο που συζη­τεί­ται στην Ολο­μέ­λεια και αφο­ρά τις δια­συ­νο­ρια­κές μετα­τρο­πές, συγ­χω­νεύ­σεις και δια­σπά­σεις κεφα­λαιου­χι­κών εται­ρειών, η Μ. Κομνη­νά­κα σημεί­ω­σε ότι επι­δί­ω­ξη τόσο της κυβέρ­νη­σης όσο και της ΕΕ είναι ν’ αφαι­ρε­θεί κάθε εμπό­διο από τις εθνι­κές νομο­θε­σί­ες για την απρό­σκο­πτη ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση κεφα­λαί­ων προς όφε­λος των μονο­πω­λια­κών ομίλων.

Αυτό τον στό­χο άλλω­στε εξυ­πη­ρε­τεί και ο νόμος-έκτρω­μα που ψήφι­σε πρό­σφα­τα η κυβέρ­νη­ση για τις 13 ώρες δου­λειάς ημε­ρη­σί­ως και την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, πρόσθεσε.

Κατήγ­γει­λε επί­σης και τα κόμ­μα­τα ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ που υπερ­θε­μα­τί­ζουν και μάλι­στα ζητούν πιο ευνοϊ­κά μέτρα για το δια­βό­η­το «φιλο­ε­πεν­δυ­τι­κό» περιβάλλον.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο