Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Κομνηνάκα: Υπήρξε θάψιμο της υπόθεσης των συνακροάσεων του ΚΚΕ, με σύμπραξη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

«Από το άπλε­το φως στο βαρύ σκο­τά­δι. Μια Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή δρό­μος…» ανέ­φε­ρε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια για το πόρι­σμα της Εξε­τα­στι­κής για τις υποκλοπές.

Η κ. Κομνη­νά­κα, που συμ­με­τεί­χε και στις εργα­σί­ες της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής, είπε πως «η επι­χεί­ρη­ση συγκά­λυ­ψης σε αυτή την Εξε­τα­στι­κή ξεκί­νη­σε με το “καλη­μέ­ρα” χωρίς άμε­ση πρό­σβα­ση σε pρα­κτι­κά, πλη­ρο­φο­ρί­ες, που θάβο­νται υπό το πέπλο του απορ­ρή­του ή της επι­λε­κτι­κής μνή­μης των μαρ­τύ­ρων με καλο­στη­μέ­νη κατα­νο­μή ρόλων, χωρίς κλή­σεις σημα­ντι­κών μαρ­τύ­ρων και τώρα χωρίς pόρι­σμα». Πρό­κει­ται, είπε, για τον «ορι­σμό του θεά­τρου του παραλόγου».

Επέρ­ρι­ψε ευθύ­νες σε κυβέρ­νη­ση αλλά και στα άλλα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης για το «θάψι­μο» σει­ρά υπο­θέ­σε­ων, όπως των συνα­κρο­ά­σε­ων του τηλε­φω­νι­κού κέντρου της ΚΕ του ΚΚΕ από το 2016 μέχρι σήμε­ρα, του δημο­σιο­γρά­φου Θ. Κου­κά­κη, μιλώ­ντας για μια «κακό­γου­στη κωμω­δία» με συμ­με­το­χή και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «που έπαι­ξαν τον ρόλο του δεν βλέ­πω, δεν μιλάω…».

Κατέ­θε­σε στα πρα­κτι­κά, τις «εξό­φθαλ­μες» όπως είπε απο­δεί­ξεις για τις παρα­κο­λου­θή­σεις του ΚΚΕ, «για να μην τις ψάχνε­τε όταν θελή­σε­τε να διε­ρευ­νή­σε­τε την υπόθεση».

Χαρα­κτή­ρι­σε «αντι­δρα­στι­κό» και αντι­θε­σμι­κό το πλαί­σιο «βούρ­κος» που έχει δημιουρ­γη­θεί για ό,τι απει­λεί το σύστη­μα και επι­τρέ­πει μαζι­κές παρα­κο­λου­θή­σεις, ηλε­κτρο­νι­κό φακέ­λω­μα και κατα­στο­λή του «εχθρού λαού» από εγχώ­ριες αλλά και ξένες υπηρεσίες.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο