Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Παπαδόπουλος: Ο λαός στην αντεπίθεση συμπορευόμενος με το ΚΚΕ (VIDEO)

Υπάρ­χουν περι­θώ­ρια ο λαός να περά­σει στην αντε­πί­θε­ση συμπο­ρευό­με­νος με τις δυνά­μεις του ΚΚΕ που βρέ­θη­καν μπρο­στά σε όλους τους αγώ­νες για τα προ­βλή­μα­τά του, μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό στον δρό­μο της ανα­τρο­πής, τόνι­σε ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώ­ντας το πρωί της Τετάρ­της στον «ΑΝΤ1».  

Σημεί­ω­σε ότι υπάρ­χει συνε­νο­χή των κομ­μά­των που κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νούν στην πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί­ται και θυσιά­ζει πάντα τον λαό στον βωμό των κερ­δών των μεγά­λων ομί­λων. Πρό­σθε­σε ότι ο λαός δεν πρέ­πει να πέσει στην παγί­δα της ανα­μο­νής και της μάται­ης ανα­ζή­τη­σης ελπί­δας από μια κυβέρ­νη­ση που θα φαί­νε­ται σαν το μικρό­τε­ρο κακό όταν με το μικρό­τε­ρο κακό φτά­σα­με από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο με τον λαό να φοβά­ται να ανοί­ξει το λογα­ρια­σμό του ρεύ­μα­τος και να πλη­σιά­σει το βενζινάδικο.

Για την ακρί­βεια τόνι­σε ότι τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα δεν είναι απλά στα­γό­να στον ωκε­α­νό, αλλά δεν αντι­με­τω­πί­ζουν τα αίτια και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επι­δο­τούν την ακρί­βεια. Όπως είπε, αρχι­κά τα μέτρα επι­δό­τη­σης του ρεύ­μα­τος ήταν 400 εκατ. ευρώ, έφτα­σαν τα 700 εκατ. ευρώ και σε λίγο θα πλη­σιά­σου­με το 1 δισ. ευρώ και πρό­σθε­σε ότι όση αύξη­ση απορ­ρο­φούν τόσο η αύξη­ση των τιμών θα συνε­χί­ζε­ται διό­τι δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται το πρό­βλη­μα. Επι­σή­μα­νε τη συνε­νο­χή της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για βασι­κές επι­λο­γές που έγι­ναν πριν τον πόλε­μο με την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, τους υψη­λό­τε­ρους έμμε­σους φόρους και το καρ­τέλ των ΑΠΕ με τις εγγυ­η­μέ­νες τιμές για τους ομίλους.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι η ανα­κού­φι­ση του λαού περ­νά­ει μέσα από τη σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή και τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ που υπο­γρά­φουν και τα τρία κόμματα.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο