Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Συντυχάκης (ΚΚΕ): Αποτέλεσμα επιλογών των κυβερνήσεων το δυστύχημα στα Τέμπη (AUDIO)

«Για το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη, δεν φταί­ει το κακό μας ριζι­κό ούτε είναι θεϊ­κή τιμω­ρία. Ήταν η πρά­ξη ενός προ­α­ναγ­γελ­θέ­ντος θανά­του. Είχα­με επι­ση­μά­νει ότι το έγκλη­μα έρχε­ται. Δεν εισα­κου­στή­κα­με. Είναι απο­τέ­λε­σμα της συνει­δη­τής επι­λο­γής όλων των κυβερ­νή­σε­ων να βάζουν την ανθρώ­πι­νη ζωή και ασφά­λεια στο ζύγι κόστους — οφέ­λους», τόνι­σε μιλώ­ντας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Ηρα­κλεί­ου Κρή­της «Radio Me» ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ και εκ νέου υπο­ψή­φιος, Μανώ­λης Συντυχάκης.

Ο ίδιος σημεί­ω­σε ότι το σπά­σι­μο του ΟΣΕ σε εται­ρεί­ες και «η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των σιδη­ρο­δρό­μων οδή­γη­σε στο σημε­ρι­νό απο­τέ­λε­σμα» και τόνι­σε ότι το σύστη­μα τηλε­διοί­κη­σης δεν λει­τούρ­γη­σε υπό καμία κυβέρ­νη­ση για­τί ήταν υψη­λό το κόστος. «Δεν ήταν χαζός ή ανεύ­θυ­νος όποιος θήτευ­σε στο συγκε­κρι­μέ­νο υπουρ­γείο. Ήταν συνει­δη­τή επι­λο­γή να μειώ­σουν το κόστος λει­τουρ­γί­ας του ΟΣΕ για να περά­σει μετά στους ιδιώτες».

Σχε­τι­κά με τις εκλο­γές ο Μ. Συντυ­χά­κης ξεκα­θά­ρι­σε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ουσια­στι­κά συμπο­ρεύ­ο­νται και θέτουν ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα στον λαό. Και πρό­σθε­σε ότι το ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται με ειλι­κρί­νεια και τιμιό­τη­τα στους πολί­τες και δεν φοβά­ται τίπο­τα. «Έχει τη γνώ­ση, την εμπει­ρία και τα ικα­νά στε­λέ­χη που θα μπο­ρού­σαν να πλαι­σιώ­σουν έναν κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό το ζητού­με­νο είναι όμως τώρα να υπάρ­χει ισχυ­ρή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Αυτό μπο­ρεί να δώσει δύνα­μη στο λαό την επό­με­νη ημέ­ρα», κατέ­λη­ξε.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο