Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ — Ζ. ΛΙΒΑΝΕΛΙ_ “Οσα μας ενώνουν”: Συναυλία στο Ηρώδειο στις 7 Σεπτέμβρη _VIDEO — ΦΩΤΟ)

Δύο μεγά­λοι και ανα­γνω­ρι­σμέ­νοι διε­θνώς καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν τις φωνές τους στους πρό­πο­δες της Ακρό­πο­λης και τρα­γου­δούν για την αλλη­λεγ­γύη και την ειρή­νη μετα­ξύ των λαών. Η Ελλη­νί­δα ερμη­νεύ­τρια Μαρία Φαρα­ντού­ρη και ο Τούρ­κος συν­θέ­της Ζιλ­φί Λιβα­νε­λί δίνουν μία και μονα­δι­κή, μια πραγ­μα­τι­κά ξεχω­ρι­στή συναυ­λία στο Ηρώ­δειο την Πέμ­πτη 7 Σεπτέμ­βρη, με τρα­γού­δια από το κοι­νό τους ρεπερ­τό­ριο καθώς και από έργα του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Συμ­με­τέ­χει η Εθνι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ με μαέ­στρο τον Στά­θη Σού­λη. Μαζί τους η Gorkem Ezgi Yildirim.

Με αφορ­μή τη συγκε­κρι­μέ­νη συναυ­λία είχα­με τη χαρά και την τιμή να συνο­μι­λή­σου­με με την Μαρία Φαρα­ντού­ρη, την σπου­δαία ερμη­νεύ­τριά μας, η οποία από τις γει­το­νιές της Νέας Ιωνί­ας που μεγά­λω­σε βρέ­θη­κε στις μεγά­λες «γει­το­νιές» του κόσμου μαζί με το τρα­γού­δι μεγά­λων συν­θε­τών και μεγά­λων ποιητών…

Από τον πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο δίσκο της, το 1966, στα 17 της χρό­νια, την «Μπα­λά­ντα του Μαουτ­χά­ου­ζεν», σε μου­σι­κή Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και στί­χους Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη, έως και σήμε­ρα δεν στα­μα­τά να δημιουρ­γεί. Ευτύ­χη­σε να συνερ­γα­στεί με τους μεγα­λύ­τε­ρους Ελλη­νες συν­θέ­τες, να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σπου­δαί­ες συνερ­γα­σί­ες με Ελλη­νες και ξένους μου­σι­κούς, να γίνει η «φωνή» των μεγά­λων ποιητών…

Παρ’ όλα αυτά δεν επα­να­παύ­ε­ται. «Ανα­πνέω με τη μου­σι­κή και το τρα­γού­δι…», είχε ανα­φέ­ρει σε παλαιό­τε­ρη συνέ­ντευ­ξή της στην εφη­με­ρί­δα μας. Την απα­σχο­λεί τι «νέο» θα προ­σφέ­ρει με την Τέχνη της αλλά και πώς θα κάνει κτή­μα των νεό­τε­ρων γενιών τα σπου­δαία έργα της ελλη­νι­κής μουσικής.

Η γνωριμία και οι συνεργασίες με τον Λιβανελί

Μ. Φαραντούρη - Ζ. Λιβανελί

Μ. Φαρα­ντού­ρη — Ζ. Λιβανελί

 

«Η χαρά μου είναι μεγά­λη που συνα­ντιέ­μαι ξανά με έναν σπου­δαίο δημιουρ­γό, τον μου­σι­κό, τον συγ­γρα­φέα, τον ακτι­βι­στή, τον φίλο Ζιλ­φί Λιβα­νε­λί», ανα­φέ­ρει η Μαρία Φαρα­ντού­ρη για τη μου­σι­κή της συνά­ντη­ση με τον Τούρ­κο συν­θέ­τη στο Ηρώ­δειο. «Θα τρα­γου­δή­σου­με στο αττι­κό κοι­νό επι­λεγ­μέ­να τρα­γού­δια από τους δύο δίσκους που έχου­με κάνει μαζί, αλλά και τρα­γού­δια του Μίκη.Μάλι­στα, ο Ζ. Λιβα­νε­λί θα τρα­γου­δή­σει και στα Ελλη­νι­κά τρία τρα­γού­δια του Μίκη».

Και η κου­βέ­ντα γυρί­ζει χρό­νια πίσω, καθώς η Μ. Φαρα­ντού­ρη θυμά­ται πότε πρω­το­γνω­ρί­στη­κε με τον Ζ. Λιβα­νε­λί αλλά και τις συνερ­γα­σί­ες που ακο­λού­θη­σαν.«Πρω­το­συ­να­ντη­θή­κα­με το ’80 σε μια περιο­δεία μου στην Ευρώ­πη. Ο Λιβα­νε­λί είχε κατα­φύ­γει από τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’70 στη Σου­η­δία κυνη­γη­μέ­νος από το καθε­στώς της χώρας του… Μια φίλη μου, μου πρω­το­μί­λη­σε για έναν νεα­ρό Τούρ­κο συν­θέ­τη που είχε γρά­ψει τη μου­σι­κή για το “Κοπά­δι” του Γιουλ­μάζ Γκιου­νέι και είχε γνω­ρί­σει μεγά­λη επι­τυ­χία… Πρέ­πει να τον γνω­ρί­σεις, μου έλεγε.

Συνα­ντη­θή­κα­με, στη συνέ­χεια τον κάλε­σα και τον φιλο­ξέ­νη­σα στην Ελλά­δα. Καθώς επι­λέ­γα­με τα τρα­γού­δια σκέ­φτη­κα ότι ιδα­νι­κό­τε­ρος για να γρά­ψει τους ελλη­νι­κούς στί­χους ήταν ο Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος. Πράγ­μα­τι, με τη βοή­θεια του φίλου μου Μ. Λοΐ­ζου, απευ­θυν­θή­κα­με στον Λευ­τέ­ρη, ο οποί­ος με μεγά­λη μαε­στρία, πατώ­ντας πάνω στις μελω­δί­ες και κρα­τώ­ντας την αρχι­κή θέση των τρα­γου­διών, μας έδω­σε αυτούς τους στί­χους… Δεν ξεχνάω την πρώ­τη μας συνά­ντη­ση με τον Λευ­τέ­ρη… Ημα­σταν όλοι μαζί, εγώ, ο Ζιλ­φί, ο Μάνος… Και τότε πήρε ο Λιβα­νε­λί το σάζι του και τραγούδησε…

 

Ακού­γο­ντας τα τρα­γού­δια μερι­κές φορές, δεν ξέρου­με πόσο “ξένα” είναι και πόσο “δικά” μας. Άλλω­στε, με την άλλη πλευ­ρά του Αιγαί­ου έχου­με πολ­λά κοι­νά στοι­χεία στη λαϊ­κή μου­σι­κή: Η βυζα­ντι­νή μου­σι­κή και η επιρ­ροή της και φυσι­κά μην ξεχνά­με τους Μικρα­σιά­τες πρό­σφυ­γες με τους μου­σι­κούς δρό­μους που έφε­ραν και μας δίδαξαν».

Και ήρθαν, στη συνέ­χεια, οι συναυ­λί­ες απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλά­δα… Το 1983 τους άκου­σε και ο Μίκης και μαζί με τον Λιβα­νε­λί συγκρό­τη­σαν τον Σύν­δε­σμο Ελλη­νο­τουρ­κι­κής Φιλί­ας. «Η πιο συγκι­νη­τι­κή στιγ­μή ήταν η μεγά­λη συναυ­λία που δώσα­με στην Εφεσ­σο, με χιλιά­δες κόσμου, μαζί με τον Πέτρο Παν­δή. Συγκλο­νι­στι­κό το συναί­σθη­μα. Και μετά ακο­λού­θη­σαν άλλες πόλεις της Τουρκίας».

Οι περιο­δεί­ες συνε­χί­στη­καν και τα επό­με­να χρό­νια σε πολ­λές χώρες του κόσμου, ενώ ξεχω­ρι­στή στιγ­μή ήταν όταν τρα­γού­δη­σαν μαζί, το 2000, καθώς τους διηύ­θυ­νε ο σπου­δαί­ος μαέ­στρος Ζού­μπιν Μέτα στο Παρί­σι, υπό την αιγί­δα της UNESCO για την ειρη­νι­κή γειτ­νί­α­ση των λαών.

Ο δεύ­τε­ρος δίσκος, επι­στέ­γα­σμα της συνερ­γα­σί­ας τους, κυκλο­φό­ρη­σε το 2005 σε στί­χους Αγα­θής Δημη­τρού­κα, με τίτλο «Η μνή­μη του νερού». «Σε αυτόν τον δίσκο η Α. Δημη­τρού­κα με την γυναι­κεία ευαι­σθη­σία της κατα­πιά­στη­κε με τα προ­βλή­μα­τα της γυναί­κας», ανα­φέ­ρει η Μ. Φαραντούρη.

Τραγούδια διαχρονικά

Η συνερ­γα­σία της Μ. Φαρα­ντού­ρη με τον Ζ. Λιβα­νε­λί μάς χάρι­σε σπου­δαία τρα­γού­δια, όπως τα «Λέι λιμ λέι», «Μοι­ρο­λόι», «Σαν τον μετα­νά­στη», «Με φυτέ­ψα­νε σαν καμέ­νη γη», «Σαν τον Κερέμ»…

«Είναι τρα­γού­δια που αγα­πή­θη­καν πολύ και εξα­κο­λου­θούν να αγα­πιού­νται. Είναι τρα­γού­δια δια­χρο­νι­κά, που κου­βα­λά­νε μέσα τους τη συλ­λο­γι­κή μνή­μη. Αρα­γε, και μετά από 40 και πλέ­ον χρό­νια τα ίδια προ­βλή­μα­τα δεν αντι­με­τω­πί­ζουν οι λαοί; Η μετα­νά­στευ­ση, η εξο­ρία, η ανα­γκα­στι­κή φυγή, ο πόνος της μάνας είναι κάποια από τα θέμα­τα που ακου­μπά­νε αυτά τα τραγούδια.

Με συγκί­νη­σε πολύ που τώρα, με αφορ­μή την τρα­γω­δία των Τεμπών, το CNN Turk έστει­λε το δικό του μήνυ­μα συμπα­ρά­στα­σης στον ελλη­νι­κό λαό και τα θύμα­τα με το “Μοι­ρο­λόι” των Λιβα­νε­λί — Παπα­δό­που­λου και ερμη­νεία δική μου.

Άλλω­στε, σκο­πός της Τέχνης είναι να ενώ­νει, να εξαν­θρω­πί­ζει, να φέρ­νει κοντά τον έναν με τον άλλον. Η Τέχνη μπο­ρεί και ξεπερ­νά τα σύνο­ρα. Και τότε, αλλά ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τώρα μπο­ρού­με μέσα από την Τέχνη να χαρά­ξου­με έναν δρό­μο, να δεί­ξου­με ότι είναι περισ­σό­τε­ρα αυτά που μας ενώ­νουν παρά αυτά που μας χωρί­ζουν και να βρού­με τον τρό­πο να απευ­θυν­θού­με και σε αυτούς που δεν γνω­ρί­ζουν ή φοβού­νται… Να κάνου­με πρά­ξη αυτό που έλε­γε ο Μίκης. Εμείς δεν είμα­στε με τους πολε­μο­κά­πη­λους. Οι λαοί δεν έχουν να χωρί­σουν τίπο­τα. Θέλουν να ζήσουν ειρηνικά».

Ο Μίκης και ο Μάνος

Η κου­βέ­ντα φτά­νει και στους μεγά­λους μας δημιουρ­γούς, τον Μ. Θεο­δω­ρά­κη και τον Μ. Χατζι­δά­κι, των οποί­ων η Μαρία Φαρα­ντού­ρη ερμή­νευ­σε σπου­δαία έργα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρου­με την «Μπα­λά­ντα του Μαουτ­χά­ου­ζεν», την «Κατά­στα­ση Πολιορ­κί­ας», το «Πνευ­μα­τι­κό Εμβα­τή­ριο», το «Κάντο Χενε­ράλ», τον κύκλο του Λόρ­κα σε μου­σι­κή Μ. Θεο­δω­ρά­κη και τα «Παρά­λο­γα», την «Επο­χή της Μελισ­σάν­θης», τη «Σκο­τει­νή Μητέ­ρα» σε μου­σι­κή Μ. Χατζιδάκι.

«Προ­σω­πι­κό­τη­τες αυτού του επι­πέ­δου δεν φεύ­γουν. Μόνο βιο­λο­γι­κά. Είναι τόσο δυνα­τή η μου­σι­κή τους, το μήνυ­μα που έχουν τα τρα­γού­δια, αλλά και η ίδια τους η στά­ση. Και αυτές οι εμπει­ρί­ες είναι οδη­γός μου και στις μετέ­πει­τα συνερ­γα­σί­ες. Δεν θα μπο­ρού­σα να κάνω και αλλιώς… Με ενδια­φέ­ρει αυτό που τρα­γου­δώ να το βιώ­νω εγώ πρώ­τα και αυτό θα περά­σει και στην καρ­διά του κόσμου.

Και αυτά τα έργα έχουν διάρ­κεια και αντο­χή. Μπο­ρεί να μην ακού­γο­νται συχνά, αλλά ζουν μέσα στον χρό­νο, για­τί περιέ­χουν την αλή­θεια μας. Και είμαι σίγου­ρη ότι νεό­τε­ρες γενιές θα τα πάρουν στα χέρια τους. Θα τα ενορ­χη­στρώ­σουν με τον δικό τους τρό­πο και τη δική τους ματιά, θα τα τρα­γου­δή­σουν, ίσως, και δια­φο­ρε­τι­κά, αλλά θα βρουν και μέσα σε αυτά τις απα­ντή­σεις που ψάχνουν.

Και δεν μπο­ρώ να μην ανα­φέ­ρω ότι οι δρά­σεις του ΚΚΕ πάνω σε αυτή τη μεγά­λη παρά­δο­ση και δια­δρο­μή του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού είναι συγκλο­νι­στι­κές. Η προ­σπά­θεια που κατα­βάλ­λει να τιμά και να ανα­δει­κνύ­ει το έργο μεγά­λων δημιουρ­γών, όπως του Θεο­δω­ρά­κη, του Χατζι­δά­κι, του Ξαρ­χά­κου, του Μικρού­τσι­κου, του Μαρ­κό­που­λου κ.ά. σημαί­νει πολ­λά τόσο για την κοι­νω­νία μας, όσο και για τους ανθρώ­πους του ελλη­νι­κού τραγουδιού».

Τραγούδια που σε κάνουν να θυμάσαι

Και τελι­κά, σε αυτούς τους δύσκο­λους και­ρούς που ζού­με ποιος μπο­ρεί να είναι ο ρόλος της Τέχνης, σύμ­φω­να με την Μαρία Φαραντούρη;

«Η Τέχνη έχει τη δύνα­μη, όταν είναι αλη­θι­νή, να εκφρά­ζει τους βαθύ­τε­ρους πόθους και τις ανά­γκες μας. Δεν είναι μια απλώς ωραία μελω­δία για να ξεχνιό­μα­στε. Το αντί­θε­το. Είναι αυτό που έλε­γε ο Μίκης. Μελω­δί­ες και μου­σι­κή που σε κάνουν να θυμά­σαι. Να αγρυπνείς.

Δυστυ­χώς στην επο­χή μας κυριαρ­χεί το εύκο­λο θέα­μα, το εύκο­λο σου­ξέ. Αυτό όμως το τρα­γού­δι είναι το τρα­γού­δι της φυγής, της απο­μό­νω­σης. Κόντρα στο μονό­το­νο, μονο­σή­μα­ντο σημε­ρι­νό τρα­γού­δι, το τρα­γού­δι που γέν­νη­σαν οι μεγά­λοι μας συν­θέ­τες, “ντύ­νο­ντας” συχνά λόγια μεγά­λων ποι­η­τών, εξέ­φρα­ζε το όλον, τόσο σε προ­σω­πι­κό, υπαρ­ξια­κό, όσο και σε κοι­νω­νι­κό, πολι­τι­κό, αγω­νι­στι­κό επίπεδο.
Όμως, είμαι σίγου­ρη ότι όσο υπάρ­χει άνθρω­πος, θα υπάρ­χει και ευαι­σθη­σία και ανά­γκη να εκφρά­σει και μέσα από τον δρό­μο της Τέχνης όλα αυτά που τον “καί­νε”… Κάποια σπί­θα θα ανάψει…

Φαντά­ζε­στε τη χαρά μου όταν πριν από 2 μήνες σε μια συναυ­λία μου ένα παι­δί μού είπε ότι όταν έδι­νε Πανελ­λή­νιες τον συντρό­φευε το “Γελα­στό παι­δί”. Μια χαρά δημιουρ­γι­κή! Μπο­ρεί να έχου­με μεγα­λώ­σει αλλά νιώ­θου­με ότι ξεκι­νή­σα­με χτες…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο