Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ — Ζ. ΛΙΒΑΝΕΛΙ_ “Οσα μας ενώνουν”: Συναυλία στο Ηρώδειο στις 7 Σεπτέμβρη _VIDEO — ΦΩΤΟ)

Δύο μεγά­λοι και ανα­γνω­ρι­σμέ­νοι διε­θνώς καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν τις φωνές τους στους πρό­πο­δες της Ακρό­πο­λης και τρα­γου­δούν για την αλλη­λεγ­γύη και την ειρή­νη μετα­ξύ των λαών. Η Ελλη­νί­δα ερμη­νεύ­τρια Μαρία Φαρα­ντού­ρη και ο Τούρ­κος συν­θέ­της Ζιλ­φί Λιβα­νε­λί δίνουν μία και μονα­δι­κή, μια πραγ­μα­τι­κά ξεχω­ρι­στή συναυ­λία στο Ηρώ­δειο την Πέμ­πτη 7 Σεπτέμ­βρη, με τρα­γού­δια από το κοι­νό τους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ — Ζ. ΛΙΒΑΝΕΛΙ_ “Οσα μας ενώ­νουν”: Συναυ­λία στο Ηρώ­δειο στις 7 Σεπτέμ­βρη _VIDEO — ΦΩΤΟ).