Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νάξος: Οι Γερμανοί την κατατάσσουν στην τρίτη θέση παγκοσμίως για τις παραλίες της (Φωτο)

Μία “νέα διε­θνή διά­κρι­ση” ‑κατά διά­φο­ρα ΜΜΕ “απέ­σπα­σαν η Ελλά­δα και η Νάξος μέσα στο καλο­καί­ρι με επί­κε­ντρο τις παρα­λί­ες”. Για τους Γερ­μα­νούς πολί­τες, η Νάξος βρί­σκε­ται στην τρί­τη θέση με τις καλύ­τε­ρες παρα­λί­ες παγκοσμίως.

Σύμ­φω­να με το δημο­φι­λές γερ­μα­νι­κό μέσο Reisenexclusiv.com, η Νάξος είναι μία από τις πιο αγα­πη­μέ­νες επι­λο­γές των Γερμανών.

Η λίστα ‑κατά το συγκε­κρι­μέ­νο site, προ­έ­κυ­ψε “έπει­τα από έρευ­να των δημο­σιο­γρά­φων σε Γερ­μα­νούς ταξι­διώ­τες που ανα­ζη­τούν αυθε­ντι­κές ταξι­διω­τι­κές εμπει­ρί­ες και προ­ο­ρι­σμούς χωρίς μαζι­κό του­ρι­σμό”. Ειδι­κό­τε­ρα, το περιο­δι­κό εστιά­ζει στην παρα­λία Πλά­κα της Νάξου με την αστρα­φτε­ρή χρυ­σα­φέ­νια άμμο και τα σαγη­νευ­τι­κά γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά της που είναι ιδα­νι­κή τόσο για ηλιο­θε­ρα­πεία, όσο και για θαλάσ­σια σπορ.

Νάξος, Ελλάδα…

Το νησί των Κυκλά­δων, η Νάξος, έχει όμορ­φες παρα­λί­ες. Με την αστρα­φτε­ρή κίτρι­νη άμμο και τα σαγη­νευ­τι­κά γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά, η Πλά­κα είναι αναμ­φι­σβή­τη­τα η πιο όμορ­φη στο νησί. Και το καλύ­τε­ρο είναι; Υπάρ­χουν επί­σης μια ποι­κι­λία από beach bar και εστια­τό­ρια που σερ­βί­ρουν ψητό ψάρι και μεσο­γεια­κές σαλά­τες. Πραγ­μα­τι­κά νόστι­μο. Η παρα­λία είναι ιδα­νι­κή για ηλιο­θε­ρα­πεία, αλλά όσοι θέλουν να βγουν στα βαθειά μπο­ρούν να νοι­κιά­σουν βάρ­κα με κου­πιά ή καγιάκ ή να μάθουν να κάνουν wakeboard. Και αν σας αρέ­σει γυμνό, μπο­ρεί­τε να πάτε μέχρι το βόρειο άκρο της παρα­λί­ας. Υπάρ­χει το τμή­μα για γυμνιστές…

Ο κατά­λο­γος περι­λαμ­βά­νει την Κερά­λα της Ινδί­ας, τη Ναμί­μπια, τη Σκω­τία, τη Καμπό­τζη, το Όρε­γκον, τα νησιά Κέι­μαν, τη Γρε­νά­δα της Καραϊ­βι­κής, τη γερ­μα­νι­κή νήσο Ζυλτ, τη Χαβάη, το Ρίο Ντε Τζα­νέι­ρο και το νησί Γουί­τσα­ντεϊ στην Αυστραλία.

Παράλ­λη­λα η Νάξος προ­βάλ­λε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα στη Γαλ­λία ως το ελλη­νι­κό νησί που δια­θέ­τει τα πάντα. Ο Quentin Lafon δημο­φι­λής Γάλ­λος ταξι­διω­τι­κός μπλό­γκερ και φωτο­γρά­φος, ταξί­δε­ψε στο μεγα­λύ­τε­ρο νησί των Κυκλά­δων με τη φρο­ντί­δα του Γρα­φεί­ου ΕΟΤ Γαλ­λί­ας σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλά­δων, προ­κει­μέ­νου να απα­θα­να­τί­σει φωτο­γρα­φι­κά τη Νάξο και να δημιουρ­γή­σει τον «πεντά­λο­γο» του ιδα­νι­κού προορισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο