Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νάουσα: Ανεπιθύμητοι από το λαό οι εγκληματίες Ναζί της Χρυσής Αυγής

Την από­φα­ση της Δημο­τι­κής αρχής στη Νάου­σα να παρα­χω­ρή­σει στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής το χώρο της «Βέτλανς» για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εκδή­λω­σης την Κυρια­κή 12 Μάη καταγ­γέλ­λει η ΚΟ Νάου­σας του ΚΚΕ. Καλεί το λαό της πόλης να δώσει την καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή του στο συλ­λα­λη­τή­ριο την Κυρια­κή 12 Μάη στις 18.30 έξω από τη «Βέτλανς».

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΚΟ Νάου­σας σημειώνει:

«Με περισ­σό θρά­σος η δημο­τι­κή αρχή στην πόλη της Νάου­σας παρα­χώ­ρη­σε στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής το χώρο της “Βέτλανς” για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εκδή­λω­σης την Κυρια­κή 12 Μάη. 3 μέρες μετά την 9η Μάη, μέρα γιορ­τής για τους λαούς του κόσμου, μέρα που ο φασι­σμός πήρε το χαρι­στι­κό του χτύ­πη­μα μέσα στο Ράιχ­σταγκ με την ύψω­ση της κόκ­κι­νης σημαί­ας από τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, τα μαντρό­σκυ­λα του συστή­μα­τος έρχο­νται στην πόλη μας για να δια­δώ­σουν το ναζι­στι­κό τους δηλητήριο.

Την ευθύ­νη για αυτήν την κατά­στα­ση έχει κύρια η σημε­ρι­νή δημο­τι­κή αρχή, που οι “δημο­κρα­τι­κές” της αρχές την υπο­χρε­ώ­νουν να δώσει βήμα για να μιλά­νε οι φασί­στες στην πόλη μας. Θα ήταν, όμως, παρά­λει­ψη να μην ανα­φέ­ρου­με το ποιοι άλλοι μεγά­λοι “δημο­κρά­τες” εμπλέ­κο­νται στο ξέπλυ­μα της Χρυ­σής Αυγής:

• Είναι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, που για 4 χρό­νια κυβέρ­νη­σε με ακρο­δε­ξιά στοι­χεία στο όνο­μα του “βαθέ­μα­τος” της δημο­κρα­τί­ας, ενώ παράλ­λη­λα καθυ­στε­ρεί τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής και με το νομο­σχέ­διο που πέρα­σε επί της ουσί­ας κάνει πλημ­μέ­λη­μα όλα τα εγκλή­μα­τα του δολο­φο­νι­κού μηχανισμού.

• Είναι η ΝΔ, που σε κάθε της κίνη­ση, φανε­ρά και κρυ­φά, ψαρεύ­ει στα θολά νερά του φασι­σμού, πότε χαϊ­δεύ­ο­ντας αυτιά, πότε χρη­σι­μο­ποιώ­ντας εθνι­κι­στι­κά συν­θή­μα­τα, πότε με τον ωμό αντικομμουνισμό.

• Είναι η περι­φε­ρεια­κή παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Γιαν­νού­λη, που μέχρι χτες είχε τον γνω­στό εθνι­κι­στή Μπο­γιαν­νί­δη στο ψηφο­δέλ­τιό της για την ΠΕ Ημα­θί­ας, και πλέ­ον δεν είναι, όχι για­τί τον ΣΥΡΙΖΑ τον έπια­σε πόνος για την περι­βό­η­τη “προ­ο­δευ­τι­κή” του συμ­μα­χία, αλλά για­τί ο ίδιος ο εθνι­κι­στής παραιτήθηκε.

• Είναι οι υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι σε Βέροια, Νάου­σα και άλλου, που με τη στή­ρι­ξη από τη ΝΔ έχουν συμπε­ρι­λά­βει στα ψηφο­δέλ­τιά τους από οργα­νω­μέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες μέχρι κλό­ουν- “μακε­δο­νο­μά­χους”.

Ο λαός της Νάου­σας έχει μνή­μες και δεν πρέ­πει να ξεχνά την ιστο­ρία που ο ίδιος έγρα­ψε. Είναι ο λαός της πόλης μας που με τον αγώ­να ανέ­τρε­ψε τους κατα­κτη­τές, Χίτες, ΜΑΥ­δες, ασφα­λί­τες, φασί­στες που παρέ­δω­σαν στους Γερ­μα­νούς ναζί και στους Ιτα­λούς και Βούλ­γα­ρους φασί­στες την πόλη. Είναι ο λαός της πόλης μας, ο λαός που πρώ­τος λευ­τε­ρώ­θη­κε από τους βασα­νι­στές του και τους Λανα­ρά­δες και Σία στον εμφύ­λιο και “έκα­ψε” τα οχυ­ρά της πόλης. Τα εγγό­νια των φασι­στών έρχο­νται σήμε­ρα στην πόλη μας και μας καλού­νε σε εκδη­λώ­σεις μίσους και ρατσι­σμού, την ίδια στιγ­μή που κάνουν γαρ­γά­ρα πως η δήθεν “φιλο­λαϊ­κή” πολι­τι­κή τους ήταν αυτή που σήκω­νε χέρια και πόδια για τη μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας των εφο­πλι­στών, που απαι­τού­σε μεί­ω­ση μισθών στους εργά­τες της Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Ζώνης, που ζητά­νε στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο οι μαθη­τές στα σχο­λεία να ακού­νε τον ύμνο της ΕΕ μετά την προσευχή.

Οι δολο­φό­νοι του Φύσ­σα, του μετα­νά­στη εργά­τη Λούκ­μαν, οι τρα­μπού­κοι νεο­να­ζί και δίπλα τους διά­φο­ροι εθνι­κι­στές, κλό­ουν μακε­δο­νο­μά­χοι και οι ηγέ­τες τους στη Νάου­σα δεν έχουν θέση. Από τη Νάου­σα δεν θα έχουν όχι απλά αίθου­σα, αλλά ούτε πέτρα να κρυ­φτούν. Ο λαός της πόλης μας να τους δώσει την καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή του στο συλ­λα­λη­τή­ριο την Κυρια­κή 12/05 στις 18.30 έξω από τη “Βέτλανς”».

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην κινη­το­ποί­η­ση καλεί και η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Νάου­σας σημειώ­νο­ντας πως «ο ναζι­σμός – φασι­σμός, που σκόρ­πι­σε τόσο πόνο και δυστυ­χία στην ανθρω­πό­τη­τα κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, με 60 εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς και ανυ­πο­λό­γι­στες κατα­στρο­φές, πρέ­πει να ξανα­γυ­ρί­σει εκεί απ’ όπου ήρθε, στο σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της Ιστορίας!

Και αυτοί που παρέ­χουν διευ­κο­λύν­σεις σε εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις, όπως η Χρυ­σή Αυγή, και ψαρεύ­ουν ψήφους στο βούρ­κο του ναζι­σμού – φασι­σμού και του εθνι­κι­σμού, θα είναι υπό­λο­γοι και απέ­να­ντι στο λαό της Νάου­σας και απέ­να­ντι στην Ιστορία!».

Εργατικό Κέντρο Νάουσας

Συγκέ­ντρω­ση διορ­γα­νώ­νει το Εργα­τι­κό Κέντρο Νάου­σας την Κυρια­κή 12 Μάη στις 6.30 το από­γευ­μα, έξω από τη «Βέτλανς». 

Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Συνα­δέλ­φισ­σες, συνάδελφοι,

Η Δημο­τι­κή Αρχή έχει παρα­χω­ρή­σει το χώρο της “Βέτλανς” την Κυρια­κή στη ναζι­στι­κή – φασι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή.

Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να πατή­σουν το πόδι τους στη Νάου­σα, όπως κάνα­με και παλιότερα.

Τα τσι­ρά­κια της εργο­δο­σί­ας που πρώ­τοι έστη­σαν δου­λε­μπο­ρι­κά γρα­φεία για πάμ­φθη­νους εργα­ζό­με­νους, που χτύ­πη­σαν πρω­το­πό­ρους συν­δι­κα­λι­στές, ξυλο­κό­πη­σαν άγρια μαθη­τές — φοι­τη­τές και δολο­φό­νη­σαν τον Π. Φύσ­σα, οι εχθροί του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος δεν έχουν καμιά δου­λειά στην ηρω­ι­κή πόλη της Νάου­σας. Σε τού­τα εδώ τα μάρ­μα­ρα κακιά σκου­ριά δεν πιάνει…

Οι εργα­ζό­με­νοι έχουν απο­δεί­ξεις για το χαρα­κτή­ρα και το ρόλο της Χρυ­σής Αυγής. Όταν εμείς παλεύ­ου­με και οργα­νώ­νου­με την πάλη για την προ­στα­σία των ανέρ­γων, τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, την απλη­ρω­σιά και τις απο­λύ­σεις, αυτοί είναι με τα αφεντικά.

Τώρα δήμαρ­χος και Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Νάου­σας να μην παρα­χω­ρή­σουν χώρο στη Χρυ­σή Αυγή και σε κανέ­να άλλο φασι­στι­κό μόρφωμα.

Καλού­με τα ΔΣ σωμα­τεί­ων, συλ­λό­γων και φορέ­ων να μην επι­τρέ­ψουν να πατή­σουν πόδι οι νοσταλ­γοί του Χίτλερ, να πάρουν θέση.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, συντα­ξιού­χους, γυναί­κες και νέους να δυνα­μώ­σουν την πάλη ενά­ντια στο απάν­θρω­πο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που γεν­νά και θρέ­φει το φασισμό.

Ο λαός της Νάου­σας πρέ­πει να ξεσηκωθεί!

Αγω­νι­στι­κό ραντε­βού την Κυρια­κή 12 Μάη, 6.30 μ.μ. έξω από τη “Βέτλανς”».

Στην κινη­το­ποί­η­ση καλούν ακό­μη το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Νάου­σας, ο Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Νάου­σας «Μαρί­νος Αντύ­πας», το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ημα­θί­ας — Πέλ­λας, το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών Ημα­θί­ας — Πέλλας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο