Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νάουσα Γενάρης 1933: Η αιματηρή εργατική κινητοποίηση

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Ξεχω­ρι­στή σελί­δα των εργα­τι­κών αγώ­νων της Ημα­θί­ας, αλλά και ολό­κλη­ρης της χώρας, έχουν οι αιμα­τη­ρές κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­τών της Νάου­σας τον Γενά­ρη του 1933.Οι κινη­το­ποι­ή­σεις αυτές πήραν πανελ­λα­δι­κή διάσταση.

Τι προηγήθηκε

Την 21η  Ιανουα­ρί­ου 1933 κλεί­νουν στη Νάου­σα τα εριο­ϋ­φα­ντουρ­γεία ΛΑΝΑΡΑΣ — ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ. 3000 εργά­τες και εργά­τριες οι οποί­οι εργά­ζο­νταν σ’ αυτά ακο­λου­θούν το δρό­μο της ανερ­γί­ας. Ως απο­κλει­στι­κό λόγο του κλει­σί­μα­τος των εργο­στα­σί­ων οι βιο­μή­χα­νοι προ­έ­βαλ­λαν την επι­βλη­θεί­σα από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της πόλης με εισή­γη­ση του δημάρ­χου Γεωρ­γί­ου (Τζών) Περ­δι­κά­ρη φορο­λο­γία επί των παρα­γο­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων τους για την εκτέ­λε­ση δια­φό­ρων ανα­γκαιού­ντων στην πόλη έργων. Μετά το πρώ­το κλεί­σι­μο των εργο­στα­σί­ων τον μήνα Ιού­λιο του 1932 και τα επα­κο­λου­θή­σα­ντα εργα­τι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια στη Νάου­σα, η κρί­ση αυτή είχε εντα­θεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο με απο­τέ­λε­σμα η εται­ρεία «ΛΑΝΑΡΑΣ — ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ» να ανα­κοι­νώ­σει την 5η Ιανουα­ρί­ου 1933 την εκ νέου δια­κο­πή της λει­τουρ­γί­ας της μετά δεκα­πεν­θή­με­ρο, εφ’ όσον η δημο­τι­κή αρχή δεν προ­έ­βαι­νε στην άρση της επι­βλη­θεί­σας στις βιο­μη­χα­νί­ες φορολογίας.

Την επι­τρο­πή αυτή διεύ­ρυ­ναν και με τη συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­πων των επαγ­γελ­μα­τιών και βιο­τε­χνών της πόλης, οι οποί­οι θίγο­νταν οικο­νο­μι­κά από το κλεί­σι­μο των εργο­στα­σί­ων. Η εν λόγω επι­τρο­πή, περί τα τέλη Δεκεμ­βρί­ου 1932 με αρχές Ιανουα­ρί­ου 1933, υπέ­βαλ­λε αίτη­ση  στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Νάου­σας για την άρση της φορο­λο­γί­ας στα βιο­μη­χα­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, κάτω από την ισχυ­ρή πίε­ση της εργα­τι­κής και επαγ­γελ­μα­το­βιο­τε­χνι­κής τάξης της πόλης και ενώ ο δήμαρ­χος Γεώρ­γιος (Τζών) Περ­δι­κά­ρης απου­σί­α­ζε στην Αθή­να για ζητή­μα­τα του Δήμου Νάου­σας, απο­φά­σι­σε την άρση της επι­βλη­θεί­σας δημο­τι­κής φορο­λο­γί­ας. Πλη­ρο­φο­ρη­θείς το γεγο­νός αυτό ο δήμαρ­χος της Νάου­σας και ενώ ακό­μη βρί­σκο­νταν στην Αθή­να, τηλε­γρά­φη­σε ότι θεω­ρεί άκυ­ρη την ερή­μην αυτού ληφθεί­σα από­φα­ση και ότι επι­στρέ­φει αμέ­σως για να επι­λη­φθεί προ­σω­πι­κά του θέμα­τος. Εν τω μετα­ξύ, η Γενι­κή Διοί­κη­ση Μακε­δο­νί­ας δεν ενέ­κρι­νε την από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Νάου­σας για την άρση της φορο­λο­γί­ας με το σκε­πτι­κό ότι αυτή ελή­φθη υπό την πίε­ση της επι­τρο­πής αγώ­να των εργα­τών και επαγ­γελ­μα­το­βιο­τε­χνών της πόλης. Μάλι­στα, ο εισαγ­γε­λέ­ας άσκη­σε ποι­νι­κή δίω­ξη κατά της εν λόγω επι­τρο­πής ¨επί εκβιά­σει του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου¨. Με την άφι­ξη του Γεωρ­γί­ου (Τζών) Περ­δι­κά­ρη στη Νάου­σα το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της πόλης επα­νέ­φε­ρε εν ισχύϊ την από­φα­ση για την επι­βο­λή φορο­λο­γί­ας στα βιο­μη­χα­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Πλη­ρο­φο­ρη­θέ­ντες οι βιο­μή­χα­νοι τη νέα τρο­πή των πραγ­μά­των επί του θέμα­τος τού­του εξε­μά­νη­σαν, ιδιαί­τε­ρα η εται­ρεία ¨ΛΑΝΑΡΑΣ — ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ¨, η οποία, μερι­κώς, είχε μετε­γκα­τα­στα­θεί ήδη στην Αθή­να. Το μένος αυτό φρό­ντι­σαν με κάθε τρό­πο να το διο­χε­τεύ­σουν εκ νέου στους εργά­τες, εργά­τριες και επαγ­γελ­μα­το­βιο­τέ­χνες της πόλης. Προς την κατεύ­θυν­ση αυτή κινη­το­ποιού­νταν δρα­στή­ρια οι διευ­θυ­ντές των εργο­στα­σί­ων ΛΑΝΑΡΑΣ – ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ Τερ­ζό­που­λος και Ζαχα­ρό­που­λος και το υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος της εται­ρεί­ας Κον­δύ­λης. Όλα, πλέ­ον, συνέ­τει­ναν στο συμπέ­ρα­σμα, ότι πολύ σύντο­μα θα πραγ­μα­το­ποιού­νταν ογκώ­δες και απει­λη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο κατά του Δήμου Νάου­σας και προ­σω­πι­κά κατά του δημάρ­χου Γεωρ­γί­ου (Τζών) Περ­δι­κά­ρη. Συγ­χρό­νως, έντε­χνα κυκλο­φο­ρού­σαν οι φήμες στην Νάου­σα για ορι­στι­κή πλέ­ον μετα­φο­ρά των εργο­στα­σί­ων ΛΑΝΑΡΑΣ – ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ στην Αθή­να, Πει­ραιά ή Πάτρα, πράγ­μα το οποίο προ­σέ­δι­δε μεγα­λύ­τε­ρες δια­στά­σεις στην ήδη τετα­μέ­νη ατμό­σφαι­ρα. Η επι­τρο­πή αγώ­να εργα­τών – επαγ­γελ­μα­το­βιο­τε­χνών υπέ­βα­λε αίτη­ση στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συγκέ­ντρω­σης, σε ελεγ­χό­με­νο χώρο και συγκε­κρι­μέ­να στο προ­αύ­λιο του σχο­λεί­ου του ευρι­σκό­με­νου παρα­πλεύ­ρως της εκκλη­σί­ας του Αγί­ου Μηνά, με τη ρητή υπό­σχε­ση ότι δεν επρό­κει­το να δια­τα­ρα­χθεί η τάξη. Βασι­ζό­με­νο στην υπό­σχε­ση αυτή το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα, χορή­γη­σε την αιτη­θεί­σα άδεια. Η συγκέ­ντρω­ση απε­φα­σί­σθη­κε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την 22α Ιανουα­ρί­ου 1933. (Από το βιβλίο του Στέρ­γιου Σ. Απο­στό­λου : «Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑ» (1918 – 1937). ΝΑΟΥΣΑ 2003)

naousa2

***

Τα δημοσιεύματα του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

Στο σημε­ρι­νό αφιέ­ρω­μα γίνε­ται ανα­φο­ρά για την αιμα­τη­ρή αυτή κινη­το­ποί­η­ση  μέσα από τα δημο­σιεύ­μα­τα της εφη­με­ρί­δας ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ της επο­χής εκείνης.

Για τα γεγο­νό­τα πρώ­τη ανα­φο­ρά γίνε­ται στον «Ρ» (22/1): ΈΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ. 3000 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΝΙΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ. 21Γενάρη (του αντα­πο­κρι­τή μας). Χθες το από­γευ­μα έκλει­σαν τα εργο­στά­σια των μεγα­λο­καρ­χα­ριών Λανα­ρά-Κύρ­τση στη Νάου­σα και πέτα­ξαν στον δρό­μο πάνω από 3000 εργά­τες. Η ομα­δι­κή αυτή από­λυ­ση των εργα­τών προ­κά­λε­σε τερά­στια αγα­νά­κτη­ση ανά­με­σα τους καθώς και σ’ όλους τους εργα­ζό­με­νους της Νάου­σας. Η συγκέ­ντρω­ση που καλού­νε σήμε­ρα στο Εργα­τι­κό Κέντρο απα­γο­ρεύ­τη­κε η δε πόλη στρα­το­κρα­τεί­ται. Προς ενί­σχυ­ση της αστυ­νο­μί­ας Ναού­σης στάλ­θη­καν ενι­σχύ­σεις στρα­τού και αστυ­νο­μί­ας από τη Βέροια και Θεσσαλονίκη».

rizospastis21

Σε πρω­το­σέ­λι­δη αντα­πό­κρι­ση του ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (24/1) ανα­φέ­ρει: ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΧΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ.4 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 20 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ. ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. Οι εργά­τες υφα­ντουρ­γοί που πετά­χτη­καν από τον Λανα­ρά  με λοκά­ουτ στο δρό­μο παρα­συρ­μέ­νοι από τα εσφαλ­μέ­να συν­θή­μα­τα, δια­δή­λω­σαν έξω από το Δημαρ­χείο. Οι εργά­τες δέχτη­καν τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας. Υπάρ­χουν τέσ­σε­ρεις νεκροί και είκο­σι τραυ­μα­τί­ες. Η συγκέ­ντρω­ση που οργά­νω­σε το Ενιαίο Μέτω­πο Εργα­τών Αγρο­τών απα­γο­ρεύ­τη­κε» Στη συνέ­χεια στη σχε­τι­κή αντα­πό­κρι­ση τονί­ζε­ται: «Δεν είναι πολ­λές μέρες που αναγ­γεί­λα­με ότι οι μεγα­λο­βιο­μή­χα­νοι ιδιο­κτή­τες υφα­ντουρ­γεί­ων Λανα­ράς και Κύρ­τσης, θέλο­ντας να ελα­φρυν­θούν από τον τοπι­κό φόρο που τους επέ­βα­λε ο δήμος, έκλει­σαν τα εργο­στά­σια τους πετώ­ντας 3.000 εργά­τες στο δρόμο.3.000 εργά­τες που μαζί με τις οικο­γέ­νειες τους που ανε­βαί­νουν σε πολ­λές χιλιά­δες είναι η ψυχή όλου του πλη­θυ­σμού. Όλη η Νάου­σα λοι­πόν κάτω από το φάσμα της πεί­νας. Και οι εργο­στα­σιάρ­χες εκμε­ταλ­λευ­τές βρή­καν τρό­πο να εκμε­ταλ­λευ­τούν και απο­λυ­μέ­νους ακό­μα τους σκλά­βους τους υφα­ντουρ­γούς, όπως βγαί­νει από το παρα­πά­νω τηλε­γρά­φη­μα. Και είπαν στους εργάτες.»Θέλετε δου­λειά; Απαι­τή­στε να σηκω­θεί ο φόρος. Σάμπως ήταν υπό­θε­ση των εργα­τών η απαλ­λα­γή τους από τους φόρους και το μεγά­λω­μα των κερ­δών τους. Και η συμπαι­γνία των κεφα­λαιού­χων και αρχών συντε­λέ­στη­κε. Τέσ­σε­ρεις εργά­τες που δεν ζήτη­σαν άλλο από δου­λειά και ψωμί δολο­φο­νή­θη­καν άναν­δρα από τις σφαί­ρες του κρά­τους της κεφα­λαιο­κρα­τί­ας, του κρά­τους των Λανα­ρά­δων. …Προ­λε­τά­ριοι της Νάου­σας. Εχθρός σας δεν είναι μόνο η Δημαρ­χία και το Κρά­τος. Πρώ­τος και κύριος εκμε­ταλ­λευ­τής σας είναι οι Λανα­ρά­δες, οι Κύρ­τση­δες και η Σία τους. Μην παρα­σύ­ρε­στε από τις ψευ­τιές τους. Απαι­τή­στε να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τα σας. Όλοι στο πλευ­ρό των υφα­ντουρ­γών της Νάου­σας!… Στη Δημαρ­χία οι εργά­τες βρέ­θη­καν μπρο­στά σε ολά­κε­ρη δολο­φο­νι­κή ενέ­δρα .Όλος ο τρι­γύ­ρω χώρος είχα κατα­λη­φθεί από την αστυ­νο­μία και τον στρα­τό. Μόλις οι εργά­τες πλη­σί­α­σαν στη δημαρ­χία και η επι­τρο­πή πήγε να επι­δώ­σει το ψήφι­σμα ο επι­κε­φα­λής μοί­ραρ­χος διέ­τα­ξε «πυρ».Οι φαντά­ροι αρνή­θη­καν να πυροβολήσουν,μόνο οι χωρο­φύ­λα­κες πυρο­βό­λη­σαν. Σκο­τώ­θη­καν τέσ­σε­ρεις εργά­τες οι: Κοφτε­ρός, Σταυ­ρα­κί­δης, Ιωαν­νί­δης και Κύρκος.Ο τελευ­ταί­ος δολο­φο­νή­θη­κε από τον ίδιο τον δήμαρ­χο που έδει­ξε όλη τη λύσ­σα του ενά­ντια στους εργάτες…».

rizospastis24

Στη τελευ­ταία σελί­δα και με τον τίτλο 2η έκδο­ση ανα­φέ­ρει: «ΑΓΡΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ.Ο ΜΑΡΗΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ rizospastis24aΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Νυχτε­ρι­νές πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι αρχές της Νάου­σας απα­γό­ρευ­σαν τη δημό­σια κηδεία των δολο­φο­νη­μέ­νων εργα­τών τα ονό­μα­τα των οποί­ων είναι, Τσίρ­κος, (σ.σ  Σύρ­κος) Σταυ­ρί­δης, Κοφτε­ρός και Μερ­τζά­νης. Επί­σης ότι είναι τραυ­μα­τί­ες ο εργά­της Τσι­μπου­κλί­δης και ο στρα­τιώ­της Κρι­τί­δης. Για να πνί­ξουν την αγα­νά­κτη­ση που υπάρ­χει στους εργα­ζό­με­νους της Νάου­σας η δολο­φο­νία των εργα­τών ξαπό­λη­σαν άγρια τρο­μο­κρα­τία. Συνε­λή­φθη ο βου­λευ­τής του Ενιαί­ου Μετώ­που Δ. Παρ­τσα­λί­δης καθώς και ο σ. Δημη­τριά­δης τους οποί­ους θέλουν να παρου­σιά­σουν ως υπεύ­θυ­νους των αιμα­τη­ρών γεγο­νό­των. Για να ρίξουν δε στά­χτη στα μάτια των εργα­τών , συνέ­λα­βαν και τον δήμαρ­χο Περ­δι­κά­ρη δύο δημο­τι­κούς συμ­βού­λους και δύο δημο­τι­κούς υπαλ­λή­λους. Επί­σης πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε ότι ο υπουρ­γός Μαρής έδω­κε τηλε­γρα­φι­κή δια­τα­γή να καταρ­γη­θεί η φορο­λο­γία στα εμπο­ρεύ­μα­τα που εξά­γο­νται από τους Λανα­ρά, Κύρ­τση και Σία η οποία προ­κά­λε­σε τα αιμα­τη­ρά γεγονότα».

Την Πέμ­πτη 26/1 με πρω­το­σέ­λι­δο κύριο άρθρο του ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ανα­φέ­ρει: «ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ . ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ  ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ» Και συνε­χί­ζει: «Ο αρχι­δο­λο­φό­νος Βενι­ζέ­λος και το κρά­τος των εκμε­ταλ­λευ­τών έστρω­σαν χάμω πέντε εργα­τι­κά κορ­μιά ‚βύθι­σαν στο πέν­θος την προ­λε­τα­ρια­κή Νάου­σα και τους εργα­ζό­με­νους όλης της χώρας , υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι με τον υπο­κό­πα­νο και το μολύ­βι τα συμ­φέ­ρο­ντα των κεφα­λαιο­κρα­τών , τα χρη­μα­το­κι­βώ­τια των βδε­λών και παρασίτων…Τα πέντε αδι­κο­σκο­τω­μέ­να αδέρ­φια ας τα κάνου­με σύμ­βο­λα επα­να­στα­τι­κής ενό­τη­τας και πάλης όλων των σκλά­βων που με ΣΦΥΡΙ και ΔΡΕΠΑΝΙ θα συντρί­ψουν την εξου­σία των εκμε­ταλ­λευ­τών και θα δημιουρ­γή­σουν τη δικιά τους εξου­σία, τη ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ».

rizospastis26

Σε άλλο άρθρο πρω­το­σέ­λι­δα πάλι ανα­φέ­ρει: «Η ΗΡΩΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥΣ…Πρώτα από όλα πρέ­πει να τονί­σου­με ότι την δια­τα­γή για το πυρ έδω­σαν τόσο οι αξιω­μα­τι­κοί της χωρο­φυ­λα­κής όσο και οι αξιω­μα­τι­κοί του στρα­τού κι όχι μόνο οι πρώ­τοι. Μόλις δόθη­κε η δια­τα­γή του πυρός ένας φαντά­ρος πέτα­ξε το όπλο του μακρυά. Ο επι­κε­φα­λής αξιω­μα­τι­κός για να μην ακο­λου­θή­σουν και ο άλλοι το παρά­δειγ­μα του φαντά­ρου τον παρέ­συ­ρε στην μπά­ντα και έκρυ­ψε το όπλο του. Μα κι άλλοι δύο φαντά­ροι πέτα­ξαν τα όπλα τους. Μανια­σμέ­νοι οι αξιω­μα­τι­κοί ξελα­ρυγ­γί­ζο­νται και λυσ­σά­νε για τη στά­ση των φαντά­ρων. Και τότε όλοι οι φαντά­ροι ακο­λου­θά­νε το παρά­δειγ­μα των πρώ­των. Κανέ­νας φαντά­ρος δεν πυρο­βό­λη­σε. Η ταξι­κή αυτή στά­ση των φαντά­ρων της Νάου­σας είναι το φωτει­νό­τε­ρο παρά­δειγ­μα για το τι πρέ­πει να κάνει ένας φαντά­ρος σε περί­πτω­ση εξέ­γερ­σης των εργατών».

rizosΙδιαί­τε­ρη σημα­σία έχει η προ­σπά­θεια βαθύ­τε­ρης ανά­λυ­σης των γεγο­νό­των σε άρθρο με τίτλο Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, όπου ασκεί­ται και έντο­νη κρι­τι­κή για τη στά­ση της τοπι­κής οργά­νω­σης. Εκεί τονί­ζε­ται: «…Κρί­νο­ντας τα γεγο­νό­τα της Νάου­σας κάτω από το φως των δύο πιο πάνω ντο­κου­μέ­ντων (σ.σ 12η ολο­μέ­λεια Κομ. Διε­θνούς και ολο­μέ­λεια Κ.Ε του ΚΚΕ Δεκ. 1932) δια­πι­στώ­νου­με ένα κρί­κο στην αλυ­σί­δα των επα­να­στα­τι­κών κλο­νι­σμών και εκρή­ξε­ων που χαρα­κτη­ρί­ζουν το τέλος της μερι­κής στα­θε­ρο­ποί­η­σης της κεφα­λαιο­κρα­τί­ας της χώρας μας, ότι απο­τε­λούν συστα­τι­κό μέρος του συντε­λού­με­νου περά­σμα­τος στους επα­να­στα­τι­κούς κλο­νι­σμούς και εκρή­ξεις στις από­το­μες μετα­βο­λές των γεγο­νό­των που χαρα­κτη­ρί­ζουν το τέλος της στα­θε­ρο­ποί­η­σης αυτής. Απ’ αυτήν την άπο­ψη κρι­νό­με­να τα γεγο­νό­τα δεί­χνουν την τερά­στια επα­να­στα­τι­κή τους σημα­σία. ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΥΡΤΣΗΣ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕ. Όποιος επη­ρε­ά­ζε­ται από το γεγο­νός αυτό απο­κα­λύ­πτει τη δική τους «επα­να­στα­τι­κή» μυω­πία, να δει και να κατα­λά­βει ότι ακρι­βώς σήμε­ρα μέσα στις συν­θή­κες της τερά­στιας συσ­σώ­ρευ­σης της αγα­νά­κτη­σης στα στή­θια των μαζών το ξέσπα­σμα της αγα­νά­κτη­σης αυτής δεν μπο­ρεί νάνε ομοιό­μορ­φα καλου­πια­σμέ­νο , ότι η αγα­νά­κτη­ση αυτή  δια­λέ­γει πολ­λές φορές για να ξεσπά­σει και να εκδη­λω­θεί ποι­κι­λό­μορ­φες φόρ­μες που συχνά η εξω­τε­ρι­κή τους επι­φά­νεια  φαί­νε­ται «εσφαλ­μέ­νη» είτε «αντι­δρα­στι­κιά» από την άπο­ψη της «ορθό­δο­ξης επα­να­στα­τι­κής» στε­νο­κε­φα­λιάς. Πολύ περισ­σό­τε­ρο είναι ανα­πό­τρε­πτο να συμ­βαί­νει  αυτό όταν λεί­πει από τη μέση η οργα­νώ­νου­σα και καθο­δη­γού­σα επί­δρα­ση του κομ­μα­τι­κού παρά­γο­ντα που θάδι­νε ευθύς εξαρ­χής την κατεύ­θυν­ση στη σωστή εκδή­λω­ση στην κατεύ­θυν­ση της εκδή­λω­σης της αγα­νά­κτη­σης της μάζας όπως ακρι­βώς συνέ­βη στη Νάου­σα. Το ότι έκα­νε τη δου­λειά ο Κύρ­τσης» δεί­χνει ότι δεν κάνα­με εμείς και γι’αυτό φταί­με μόνο εμείς. Ο πραγ­μα­τι­κός όμως μπολ­σε­βί­κος ξέρει κάτω από την ψεύ­τι­κη επι­φά­νεια να δια­κρί­νει να ποιά­νει το πραγ­μα­τι­κό νόη­μα των εξε­λισ­σό­με­νων γεγο­νό­των, μπαί­νει επι­κε­φα­λής των μαζών που παλεύ­ουν έστω και αν αυτές ακο­λου­θούν εσφαλ­μέ­νο σύν­θη­μα και μέσα στην πορεία της πάλης , εφό­σον συν­δέ­ε­ται με τη μάζα επι­δρά πάνω της και την καθο­δη­γεί σωστά… Τι γένη­κε όμως στη Νάου­σα; Αυτού οι σύντρο­φοι δεν αντι­λή­φθη­καν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της κατά­στα­σης. Δεν πήγαν στις μάζες που αγω­νι­ζό­ταν να τις καθο­δη­γή­σουν σωστά , να τις καθο­δη­γή­σουν και κατά του δήμου, και μέσα στην πάλη αυτή να τις πεί­σουν ότι εχθρός τους είναι και οι Κύρ­τσης- Λανα­ράς να τις στρέ­ψουν ενά­ντια, να ζητή­σουν μερο­κά­μα­το, 8ωρο κλπ. Έμει­ναν έξω από τη μάζα και έξω από την πάλη της μάζας. Και τη στιγ­μή που οι εργά­τες σκο­τω­νό­ντου­σαν, οι ηγέ­τες μας τρώ­γαν, ετοι­μά­ζο­ντας συγκέ­ντρω­ση του Ενιαί­ου Μετώ­που τι στιγ­μή που οι μάζες όλος ο λαός της Νάου­σας πραγ­μα­το­ποιού­σε αυθόρ­μη­τα το πραγ­μα­τι­κό ενιαίο μέτω­πο, στρε­φό­ταν κατά της εκμε­τάλ­λευ­σης και ζητού­σε σωστή επα­να­στα­τι­κή καθο­δή­γη­ση. Τώρα οι ηγέ­τες μας στη­ρι­ζό­με­νοι στον μάγει­ρα προ­σπα­θούν να απο­δεί­ξουν το «άλλο­θι» ότι αυτοί είναι ανεύ­θυ­νοι. Στα γεγο­νό­τα της Νάου­σας ξεγυ­μνώ­θη­κε άλλη μια φορά η πολι­τι­κή της ουράς, ο χυδαί­ος οπορ­του­νι­σμός που πνί­γει μερι­κές κομ­μα­τι­κές οργανώσεις….Η δου­λειά μας θα κρί­νει αν θα επα­κο­λου­θή­σουν σύντο­μα και άλλες εκρή­ξεις και ποια θα είναι η έκτα­ση και η έκβα­ση .Τα γεγο­νό­τα της Νάου­σας θα πρέ­πει να εκτι­μη­θούν σωστά απ’ όλο το κόμ­μα μας. Και απο­τε­λούν ταυ­τό­χρο­να απει­λη­τι­κή προει­δο­ποί­η­ση τόσο κατά του εχθρού όσο και κατά των αδιόρ­θω­των οπορτουνιστών».

Στο φύλο της 27/1/1933 πάλι το θέμα είναι πρω­το­σέ­λι­δο με φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από το συλ­λα­λη­τή­ριο, την κηδεία, καθώς και τις φωτο­γρα­φί­ες των δολο­φο­νη­μέ­νων. Εκεί σημειώ­νε­ται: «Οι εργά­τες της Νάου­σας δια­δή­λω­σαν την Δευ­τέ­ρα ενά­ντια στο πέταγ­μα τους στο δρό­μο. Και τα όργα­να του Βενι­ζέ­λου σώρια­σαν πέντε νεκρούς. Οι πρω­το­φα­νείς αυτές δολο­φο­νί­ες κρα­τούν σε αγα­νά­κτη­ση ολά­κε­ρη την εργα­ζό­με­νη Ελλάδα…Αιωνία η μνή­μη στους ηρω­ι­κούς εργά­τες της Νάουσας.Το αίμα τους δεν θα πάει χαμέ­νο. Η εργα­τι­κή τάξη ορκί­ζε­ται να τους εκδι­κη­θεί και να παλέ­ψει για την ανα­τρο­πή του καθε­στώ­τος των Λανα­ρά­δων Βενι­ζέ­λων και Περ­δι­κά­ρη­δων». Στις ΦΩΤΟ είναι οι δολο­φο­νη­μέ­νοι ΚΟΦΤΕΡΟΣ, ΣΥΡΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΑΚΔΗΣ.
(Θα πρέ­πει να σημειώ­σου­με εδώ ότι σύμ­φω­να με τον συγ­γρα­φέα Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στο βιβλίο του “Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑ” ο Σύρ­κος σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση δεν δολο­φο­νή­θη­κε από τον δήμαρ­χο της πόλης ο οποί­ος είχε αρχι­κά συλ­λη­φθεί, αλλά πιθα­νά από “δια­δη­λω­τές” πιστο­λά­δες των βιο­μη­χά­νων. Επί­σης ο ίδιος σημειώ­νει ότι η εται­ρεία άρχι­σε να χορη­γεί αυτο­βού­λως μέχρι και το ‘50–60 μηνιαία χρη­μα­τι­κά επι­δό­μα­τα στις οικο­γέ­νειες των φονευ­θέ­ντων εργατών) .

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο