Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νάουσα: Με αφορμή την έλευση προσφύγων προσοχή στο «αυγό του φιδιού»…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Σύμ­φω­να με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της Δημο­τι­κή Αρχής στη Νάου­σα «έχουν έλθει 193 πρό­σφυ­γες – μετα­νά­στες. Συγκε­κρι­μέ­να,  στην μια ξενο­δο­χεια­κή μονά­δα δια­μέ­νουν συνο­λι­κά 115 άτο­μα, εκ των οποί­ων 70 παι­διά και νεο­γέν­νη­τα βρέ­φη, καθώς και 45 ενή­λι­κες γονείς και ηλι­κιω­μέ­νοι. Αντί­στοι­χα, στην δεύ­τε­ρη ξενο­δο­χεια­κή μονά­δα δια­μέ­νουν συνο­λι­κά 78 άτο­μα, εκ των οποί­ων 50 γονείς και ηλι­κιω­μέ­νοι, 20 παι­διά και 8 βρέ­φη κάτω των 3 ετών.»

Φυσι­κά δεν μας βρί­σκει σύμ­φω­νους ο τρό­πος παρου­σί­α­σης του γεγο­νό­τος από μέρους της δημο­τι­κής αρχής που απλά τονί­ζει ότι:«Επισημαίνεται ότι η έλευ­ση των οικο­γε­νειών των μετα­να­στών συμ­φω­νή­θη­κε μετα­ξύ των ιδιω­τών ξενο­δό­χων και του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών…. Σε κάθε περί­πτω­ση ο  Δήμος Νάου­σας παρα­κο­λου­θεί το θέμα και βρί­σκε­ται σε διαρ­κή επι­κοι­νω­νία με το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών,  τους ξενο­δό­χους της πόλης, τις αστυ­νο­μι­κές αρχές και τους αρμό­διους φορείς για την ομα­λή δια­μο­νή των οικο­γε­νειών των προ­σφύ­γων – μετα­να­στών στην περιοχή.»

Θα περι­μέ­να­με η Δημο­τι­κή Αρχή να έπαιρ­νε δρα­στή­ριο μέρος στη υπο­δο­χή τους, και όχι να κρα­τά «ουδέ­τε­ρη στά­ση» αλλά και να έμπαι­νε με την όλη στά­ση της φρέ­νο σε όσους «ετοι­μά­ζο­νται» (σύμ­φω­να με διά­φο­ρα «ρεπορ­τάζ») για αρνη­τι­κή υπο­δο­χή τους. 

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ (ΦΩΤΟ) «Τρό­πους αντί­δρα­σης στη συνε­χι­ζό­με­νη άφι­ξη προ­σφύ­γων και μετα­να­στών σε ξενο­δο­χεία της Νάου­σας ανα­ζή­τη­σε το βρά­δυ της Κυρια­κής ομά­δα πολι­τών από την πόλη και τα χωριά, που συνα­ντή­θη­κε στην πλα­τεία Καρα­τά­σου μετά από πρό­σκλη­ση στο δια­δί­κτυο. Σύμ­φω­να με τα όσα ειπώ­θη­καν εκεί, θα υπάρ­ξει και νέα συνά­ντη­ση που θα γίνει πολύ σύντο­μα με μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή, όπου θα παρ­θούν απο­φά­σεις.» (pena.press)

Ρατσισμός και ξενοφοβία δεν ταιριάζουν σε μία πόλη όπως η Νάουσα, των αγωνιστικών παραδόσεων, εργατομάνα.

Οι πρό­σφυ­γες και οι μετα­νά­στες δεν είναι εισβο­λείς στην Ελλά­δα, αλλά τα θύμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ,της ΕΕ, με την υπο­γρα­φή της τωρι­νής κυβέρ­νη­σης, αλλά και των προη­γού­με­νων, σε βάρος μιας σει­ράς λαών. Είναι θύμα­τα κατα­πιε­στι­κών καθε­στώ­των, της άγριας εκμε­τάλ­λευ­σης που υπό­κει­νται πολ­λοί λαοί από μια χού­φτα εκμε­ταλ­λευ­τές. Εξα­να­γκά­ζο­νται να μετα­κι­νη­θούν, πλη­ρώ­νο­ντας αδρά τους δου­λέ­μπο­ρους και πολ­λοί απ’ αυτούς πνί­γο­νται στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο.

Πιστεύ­ου­με ότι οι κάτοι­κοι της περιο­χής χρειά­ζε­ται να βγά­λου­με τα σωστά συμπε­ρά­σμα­τα και να στρέ­ψουν τα βέλη τους στους πραγ­μα­τι­κούς υπεύθυνους!

Οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ είναι τερά­στιες, για­τί συνε­χί­ζει να εφαρ­μό­ζει την απα­ρά­δε­κτη Συμ­φω­νία ΕΕ – Τουρ­κί­ας, η οποία φέρει την υπο­γρα­φή της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ και εγκλω­βί­ζει πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στη χώρα μας. Επι­πλέ­ον, τα νέα μέτρα που ψήφι­σε η κυβέρ­νη­ση μαζί με το ΚΙΝΑΛ πριν από λίγες μέρες είναι απα­ρά­δε­κτα και αντιδραστικά.

Ταυ­τό­χρο­να, πρέ­πει να απο­μο­νω­θούν όλοι αυτοί που με τη δολο­φο­νι­κή τους δρά­ση απέ­να­ντι σε Έλλη­νες και ξένους εργά­τες, όλα αυτά τα χρό­νια και με την ανο­χή των κυβερ­νή­σε­ων και της αστυ­νο­μί­ας, σπέρ­νουν το δηλη­τή­ριο του μίσους, της ξενο­φο­βί­ας, του ρατσισμού.

Καλού­με το λαό της Νάου­σας του μαζι­κούς φορείς που έχουν επι­δεί­ξει αγω­νι­στι­κή στά­ση τα προη­γού­με­να χρό­νια να αντι­δρά­σουν άμε­σα σε κάθε είδους προ­σπά­θειες ρατσι­σμού και ξενο­φο­βί­ας στην περιο­χή. Να ανα­πτυ­χθεί ένα ρεύ­μα πλα­τύ αλλη­λεγ­γύ­ης σε τελευ­ταία ανά­λυ­ση σε κάθε βασα­νι­σμέ­νο άνθρω­πο από το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα, είτε είναι Έλλη­νας, είτε αλλοδαπός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο