Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νάουσα: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Συνάντηση Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί της Κυρια­κής 3/7 στο Άλσος του Αγί­ου Νικο­λά­ου Νάου­σας, η Πανελ­λή­νια Συνά­ντη­ση των Επα­να­πα­τρι­σθέ­ντων Πολι­τι­κών Προ­σφύ­γων, Αντι­στα­σια­κών, Φίλων και Απο­γό­νων της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.

Μετά από τρία χρό­νια απου­σί­ας λόγω των ιδιαί­τε­ρων συν­θη­κών που μεσο­λά­βη­σαν (εκλο­γές και παν­δη­μία), ορι­σμέ­νοι από τους τότε πρω­τα­γω­νι­στές της Ιστο­ρί­ας, αλλά κυρί­ως από­γο­νοι των ηρω­ι­κών μαχη­τών του ΕΑΜ του ΕΛΑΣ, του ΔΣΕ, με λαχτά­ρα έδω­σαν το “παρών” στη συνάντηση.Ξεναγήθηκαν στο χώρο όπου λει­τούρ­γη­σε Έκθε­ση Βιβλί­ου και Φωτο­γρα­φι­κού Υλι­κού από την πολι­τι­κή προ­σφυ­γιά, το ΔΣΕ και την Εθνι­κή Αντίσταση.

Επί­σης, χόρε­ψαν και τρα­γού­δη­σαν καθώς η εκδή­λω­ση πλαι­σιώ­θη­κε με μου­σι­κό πρό­γραμ­μα με τρα­γού­δια του αγώ­να και της πολι­τι­κής προ­σφυ­γιάς από το συγκρό­τη­μα του ΠΑΜΕ Θεσσαλονίκης.

Χαι­ρε­τι­σμούς απή­υ­θυ­ναν ο Γιώρ­γος Κασα­πί­δης, μέλος του ΔΣ του παραρ­τή­μα­τος Νάου­σας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και εκπρό­σω­πος του «SOS Βέρ­μιο», καθώς και ο Νίκος Βάγιας, μέλος του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. Κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολτίδης.

Πηγή: alli-apopsi.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο