Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νάσος Κεδράκας, συμπορεύτηκε με το λαό

Ο Νάσος Κεδρά­κας γεν­νή­θη­κε στα Τρί­κα­λα στις 21 Νοεμ­βρί­ου του 1915 και φοί­τη­σε στη Νομι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθή­νας και στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου Στην περί­ο­δο της Κατο­χής πήρε μέρος στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και αγω­νί­στη­κε μέσα από τις οργα­νώ­σεις του ΕΑΜ ενώ στη συνέ­χεια είχε ενερ­γό δρά­ση ενά­ντια στην ένο­πλη επέμ­βα­ση των Άγγλων. Και μετά την υπο­χώ­ρη­ση του ΕΛΑΣ από την Αθή­να συμ­με­τεί­χε στο θία­σο του Αιμί­λιου Βεά­κη παί­ζο­ντας θεα­τρι­κά έργα στην Ελεύ­θε­ρη από τους Εγγλέ­ζους ελλη­νι­κή περιο­χή και στα κατο­πι­νά χρό­νια πάλε­ψε για δημο­κρα­τία, εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία και κοι­νω­νι­κή πρόοδο.

Ο λαός της Ηλιού­πο­λης εκτι­μώ­ντας την προ­σφο­ρά του τον εξέ­λε­ξε πρώ­το δημο­τι­κό σύμ­βου­λο, στο συν­δυα­σμό της Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας με επι­κε­φα­λής τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο Δ. Κιντή

Παρό­τι έπαι­ξε σε περί­που 200 ται­νί­ες και είχε πολύ­χρο­νη παρου­σία στο θεα­τρι­κό σανί­δι, ο Νάσος Κεδρά­κας έγι­νε γνω­στός μέσα από την τηλε­ό­ρα­ση τη δεκα­ε­τία του ’70. Μεγά­λη του επι­τυ­χία Ο Φωτο­γρά­φος του χωριού, ένα σήριαλ 16 επει­σο­δί­ων σε σκη­νο­θε­σία Αντώ­νη Βογιά­ζου, που προ­βλή­θη­κε από την ΕΡΤ την τηλε­ο­πτι­κή σεζόν 1977–1978. Υπο­δύ­ε­ται τον φωτο­γρά­φο σ’ ένα ερη­μω­μέ­νο από τη μετα­νά­στευ­ση ελλη­νι­κό χωριό του Παρ­νασ­σού, τη Βάρ­για­νη. Πολ­λοί από τους συγ­χω­ρια­νούς του, αλλά και άλλοι από τα γει­το­νι­κά χωριά, τον επι­σκέ­πτο­νται για φωτο­γρά­φη­ση, ενώ η προ­σω­πι­κή τους ιστο­ρία γίνε­ται το θέμα κάθε επεισοδίου.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο χαρα­κτη­ρι­στι­κός ήταν ο ρόλος του στην ται­νία «Η δε γυνή να φοβή­ται τον άνδρα», όπου έκα­νε το Μικέ, τον φαρ­μα­κο­ποιό φίλο του Γιώρ­γου Κωνσταντίνου.

Ο Νάσος Κεδρά­κας πέθα­νε στις 25 Αυγού­στου 1981 .

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο