Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα αύξηση στις τιμές των τροφίμων — Στο 7,6% κυμαίνεται ο πληθωρισμός τον Δεκέμβρη

Στο 7,6% κυμαί­νε­ται ο πλη­θω­ρι­σμός στην Ελλά­δα τον Δεκέμ­βρη σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δημο­σί­ευ­σε σήμε­ρα η Eurostat, ενώ ο πλη­θω­ρι­σμός στην Ευρω­ζώ­νη τον ίδιο μήνα δια­μορ­φώ­νε­ται στο 9,2%.

Μπο­ρεί τα ποσο­στά να είναι μειω­μέ­να σε σχέ­ση με του Νοέμ­βρη, ωστό­σο η εκτί­να­ξη των τιμών των τρο­φί­μων συνε­χί­ζε­ται, με άνο­δο στο 13,8% σε σύγκρι­ση με 13,6% τον προη­γού­με­νο μήνα, την ώρα που ήδη λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά στη χώρα μας έχουν ανα­γκα­στεί να μειώ­σουν σημα­ντι­κά τις ποσό­τη­τες σε τρό­φι­μα και είδη πρώ­της ανάγκης.

Ταυ­τό­χρο­να, σύμ­φω­να με προ­βλέ­ψεις διε­θνών οργα­νι­σμών και οίκων πιστο­λη­πτι­κής αξιο­λό­γη­σης οι αυξή­σεις των επι­το­κί­ων από την Ευρω­παϊ­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα για την «κατα­πο­λέ­μη­ση» του πλη­θω­ρι­σμού, οι οποί­ες θα συνε­χι­σθούν και το 2023, ανα­μέ­νε­ται να επη­ρε­ά­σουν αρνη­τι­κά την κατανάλωση.

Η Κομι­σιόν στις προ­βλέ­ψεις της για την Ελλά­δα ανα­φέ­ρει ότι ο πλη­θω­ρι­σμός ανα­μέ­νε­ται να μειω­θεί αλλά να παρα­μεί­νει σε αρκε­τά υψη­λά επί­πε­δα και συγκε­κρι­μέ­να στο 6% σε μέσα επί­πε­δα από 8,5% το 2022, καθώς οι αυξή­σεις τιμών έχουν δια­χυ­θεί σε όλους σχε­δόν τους κλά­δους της οικονομία.

Τη στιγ­μή που οι μισθοί παρα­μέ­νουν καθη­λω­μέ­νοι, μετά τις αλλε­πάλ­λη­λες μειώ­σεις και απώ­λειες εισο­δή­μα­τος για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά τα προη­γού­με­να χρό­νια, είναι προ­φα­νές από τα στοι­χεία, ότι το κόστος ζωής θα παρα­μεί­νει πολύ βαρύ για τον λαό.

Μάλι­στα, η κυβέρ­νη­ση και αστι­κά κόμ­μα­τα, αρνού­νται να υιο­θε­τή­σουν προ­τά­σεις όπως η κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ σε αγα­θά πρώ­της ανά­γκης, κατάρ­γη­ση Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης σε καύ­σι­μα και θέσπι­ση πλα­φόν στα τιμο­λό­για της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, μέτρα που σε συν­δυα­σμό με γεν­ναί­ες αυξή­σεις σε μισθούς και συντά­ξεις, μπο­ρούν να δώσουν ανα­κού­φι­ση στο λαό.

Πηγή: 902.gr

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο