Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα δεδομένα για το αεροπορικό δυστύχημα στη Σάμο — Μάρτυρας στη δίκη Νετανιάχου ο πιλότος

Νέα διά­στα­ση παίρ­νει η υπό­θε­ση του αερο­πο­ρι­κού δυστυ­χή­μα­τος — υπό αδιευ­κρί­νι­στες συν­θή­κες– νότια της Σάμου τη Δευ­τέ­ρα, καθώς σύμ­φω­να με τον ισραη­λι­νό Τύπο νεκρός είναι κεντρι­κός μάρ­τυ­ρας κατη­γο­ρί­ας κατά του τέως πρω­θυ­πουρ­γού του Ισρα­ήλ, Μπέν­τζα­μιν Νετανιάχου.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε δημο­σιεύ­μα­τα την Τρί­τη, το μονο­κι­νη­τή­ριο ιδιω­τι­κό αερο­σκά­φος Τσέσ­να 172 που πετού­σε από το Ισρα­ήλ στην Ελλά­δα και κατέ­πε­σε στο Αιγαίο πιλο­τά­ρι­ζε ο Χάιλ Γκε­ρόν, πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τής γενι­κός διευ­θυ­ντής μηχα­νο­λο­γί­ας και αδειο­δο­τή­σε­ων στο υπουρ­γείο Επι­κοι­νω­νιών του Ισραήλ.

Η πτώ­ση του μικρού αερο­σκά­φους απο­δό­θη­κε σε τεχνι­κή βλάβη.

Ο Γκε­ρόν όμως ήταν και βασι­κός μάρ­τυ­ρας κατη­γο­ρί­ας στη δικα­στι­κή υπό­θε­ση σχε­τι­κά με τρις περι­πτώ­σεις ενδε­χό­με­νης δια­φθο­ράς του κ. Νετα­νιά­χου. Η πιο σημα­ντι­κή από τις τρεις αφο­ρά στην κατά­χρη­ση εξου­σί­ας την περί­ο­δο 2014–2017 όταν εκτός από πρω­θυ­πουρ­γός ήταν και υπουρ­γός Επικοινωνιών.

Στο δυστύ­χη­μα τον θάνα­το βρή­κε και η συνε­πι­βά­τι­δά του, σύζυ­γος του Γκε­ρόν, ονό­μα­τι Έστι. Τα ονό­μα­τα των νεκρών επε­τρά­πη στο Ιαρα­ήλ να δημο­σιευ­θούν σήμε­ρα Τρίτη.

Η δίκη του κ. Νετα­νιά­χου απο­τε­λεί θέμα κεντρι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος στο Ισρα­ήλ και οι κατη­γο­ρί­ες δια­φθο­ράς σε βάρος του τέως πρω­θυ­πουρ­γού απο­τέ­λε­σαν βασι­κό λόγο της απο­τυ­χί­ας του να παρα­μεί­νει στην εξου­σία, αφού προ­κά­λε­σε αντι­συ­να­σπι­σμό ενα­ντί­ον του από ετε­ρό­κλη­τα κόμ­μα­τα, που κυβερ­νούν πλέ­ον με πρω­θυ­πουρ­γό τον Ναφτά­λι Μπένετ.

Το χρονικό της συντριβής

Το ιδιω­τι­κό μονο­κι­νη­τή­ριο αερο­σκά­φος, τύπου Cessna 172, προ­ερ­χό­με­νο από το Ισρα­ήλ, προ­σπά­θη­σε αρχι­κά να προ­σγειω­θεί στο αερο­δρό­μιο αλλά δεν τα κατά­φε­ρε και έπε­σε στη θέση Ποτο­κά­κι νότια της Σάμου, λίγο μετά τις 20:15.

Αμέ­σως σήμα­νε συνα­γερ­μός και ξεκί­νη­σαν οι έρευ­νες στις οποί­ες πήραν μέρος ελι­κό­πτε­ρο Super Puma, πλω­τά σκά­φη του Λιμε­νι­κού, σκά­φος της Frontex και ιδιω­τι­κά σκάφη.

Το αερο­σκά­φος δεν είχε βυθι­στεί πλή­ρως παρά το γεγο­νός ότι ο βυθός της περιο­χής είναι στα 32 μέτρα, σύμ­φω­να με το samosvoice.gr. Το Τσέσ­να όπως ανα­φέ­ρουν μάρ­τυ­ρες αντι­με­τώ­πι­σε πρό­βλη­μα στο ύψος του αερο­δρο­μί­ου «Αρί­σταρ­χος», ταλα­ντεύ­τη­κε στον αέρα, εξερ­ρά­γη και κατέ­πε­σε στη θάλασσα.

Όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση της η Υπη­ρε­σία Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας, το ιδιω­τι­κό αερο­σκά­φος τύπου Cessna, C182 απο­γειώ­θη­κε από τον αερο­λι­μέ­να της Χάϊ­φα στο Ισρα­ήλ με δύο επιβαίνοντες.

Σύμ­φω­να με το σχέ­διο πτή­σης που είχε κατα­θέ­σει, το αερο­σκά­φος θα πραγ­μα­το­ποιού­σε ιδιω­τι­κή πτή­ση και θα προ­σγειω­νό­ταν λίγα λεπτά μετά τις 20:00 στο αερο­δρό­μιο του νησιού.

Λίγο πριν την προ­σγεί­ω­ση του χάθη­κε η επι­κοι­νω­νία με τον Πύρ­γο Έλεγ­χου στη Σάμο και η ΥΠΑ ενη­μέ­ρω­σε το Κέντρο Έρευ­νας και Διά­σω­σης για την απώ­λεια επικοινωνίας.

Παράλ­λη­λα κινη­το­ποι­ή­θη­καν όλοι οι αρμό­διοι φορείς για τον εντο­πι­σμό του αγνο­ού­με­νου αερο­πλά­νου στη θαλάσ­σια περιο­χή νότια του αερο­δρο­μί­ου της Σάμου.

Το Λιμε­νι­κό σε επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διά­σω­σης εντό­πι­σε και περι­συ­νέ­λε­ξε τις σορούς των δύο επι­βαι­νό­ντων του μικρού αεροσκάφους.

Για το αερο­πο­ρι­κό συμ­βάν έχει επι­λη­φθεί η Επι­τρο­πή Διε­ρεύ­νη­σης Ατυ­χη­μά­των και Ασφά­λειας Πτή­σε­ων (ΕΔΑΑΠ).

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο