Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα εισβολή των ΜΑΤ στην Νομική σχολή του ΑΠΘ

Στο κενό έπε­σε η νεα εισβο­λή των δυνά­με­ων κατα­στο­λής των ΜΑΤ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πριν από λίγο στο ΑΠΘ, αυτή τη φορά στη Νομι­κή Σχο­λή, μετά από ενθάρ­ρυν­ση του πρύ­τα­νη του ΑΠΘ και της κοσμη­τεί­ας της σχο­λής, με στό­χο να στα­μα­τή­σουν οι αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τι­κών συλλόγων.

Μετά την απο­φα­σι­στι­κή παρέμ­βα­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων οι δυνά­μεις κατα­στο­λής απο­χώ­ρη­σαν, ενώ δεν έγι­νε καμία προσαγωγή.

Οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι συνε­χί­ζουν τον αγώ­να τους και στις 11 π.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κινη­το­ποί­η­ση στην πρυ­τα­νεία του ΑΠΘ. Όπως τονί­ζουν: «Η κυβέρ­νη­ση επι­λέ­γει ακό­μα μία φορά την έντα­ση της κατα­στο­λής για να αντι­με­τω­πί­σει τον δίκαιο αγώ­να των φοι­τη­τών. Η κατα­στο­λή έρχε­ται να υπε­ρα­σπι­στεί το νομο­σχέ­διο των ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, της υπο­βάθ­μι­σης και περαι­τέ­ρω εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του δημο­σί­ου πανεπιστημίου.

Ξεκα­θα­ρί­ζου­με: Δεν μας στα­μα­τά η τρο­μο­κρα­τία, παλεύ­ου­με για απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν παιδεία!

Με ΜΑΤ και βία δεν γίνε­ται παιδεία!

Η κυβέρ­νη­ση να απο­σύ­ρει τώρα το νομοσχέδιο-έκτρωμα!»

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο