Νέα εισβολή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ

Επέμ­βα­ση στη Σχο­λή Θετι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν δυνά­μεις της Αστυ­νο­μί­ας και προ­χώ­ρη­σαν σε προ­σα­γω­γές αρκε­τών ατό­μων, χωρίς να έχει γίνει ακό­μα γνω­στός ο ακρι­βής αριθ­μός. Δημο­σιεύ­μα­τα κάνουν λόγο για 30 προ­σα­γω­γές. Οι δυνά­μεις της ΕΛΑΣ επι­χεί­ρη­σαν να εκκε­νώ­σουν τη Σχο­λή Θετι­κών Επι­στη­μών και το Βιο­λο­γι­κό του ΑΠΘ. Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται συγκέ­ντρω­ση την πλα­τεία Χημεί­ου ατό­μων … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Νέα εισβο­λή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ.