Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα εξέταση αίματος θα ανιχνεύει τον καρκίνο του μαστού έως και πέντε χρόνια πριν την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων

Ο καρ­κί­νος του μαστού θα μπο­ρεί να ανι­χνευ­τεί έως και πέντε χρό­νια πριν την εμφά­νι­ση των κλι­νι­κών συμ­πτω­μά­των, χάρη σε εξέ­τα­ση αίμα­τος που θα ταυ­το­ποιεί την αντα­πό­κρι­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος του σώμα­τος στις ουσί­ες που παρά­γο­νται από τα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα, σύμ­φω­να με νέα έρευνα.

Η συγκε­κρι­μέ­νη μελέ­τη, που διε­ξή­χθη από τη σχο­λή Ιατρι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου του Νότιγ­χαμ και παρου­σιά­στη­κε στο φετι­νό συνέ­δριο του βρε­τα­νι­κού Ινστι­τού­του Έρευ­νας για τον Καρ­κί­νο στην Γλα­σκό­βη, επι­κε­ντρώ­θη­κε στη μελέ­τη χημι­κών πρω­τεϊ­νών που είναι γνω­στές ως αντι­γό­να. Αυτά παρά­γο­νται από τα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα και ενερ­γο­ποιούν την ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση του σώμα­τος. Συγκε­κρι­μέ­να, τα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα προ­κα­λούν τη δημιουρ­γία αυτο­α­ντι­σω­μά­των που προ­σπα­θούν να εμπο­δί­σουν τα αντιγόνα.

Η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα συνέ­κρι­νε τα δείγ­μα­τα αίμα­τος 90 ατό­μων που έπα­σχαν από καρ­κί­νο του μαστού με εκεί­να 90 υγιών ατό­μων (ομά­δα ελέγ­χου). Στη συνέ­χεια ερεύ­νη­σε σε αυτά την ύπαρ­ξη αυτο­α­ντι­σω­μά­των που έχουν δημιουρ­γη­θεί λόγω των αντι­γό­νων που παρά­γουν τα καρ­κι­νι­κά κύτταρα.

Οι ερευ­νη­τές κατά­φε­ραν να δια­πι­στώ­σουν την ύπαρ­ξη καρ­κί­νου του μαστού στο 37% των πασχό­ντων και τη μη ύπαρ­ξη του στο 79% των υγιών ατόμων.

Η Ντα­νί­για Αλφα­τά­νι, από την ερευ­νη­τι­κή ομά­δα του Πανε­πι­στη­μί­ου του Νότιγ­χαμ, εξή­γη­σε ότι με τη βελ­τί­ω­ση της ακρί­βειας της εξέ­τα­σης αυτής θα έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα να εντο­πί­σου­με και να δια­γνώ­σου­με την ασθέ­νεια απλά και μόνο με μια εξέ­τα­ση αίματος.

Δεν είναι λίγοι πάντως οι ερευ­νη­τές που τονί­ζουν ότι τα ευρή­μα­τα αυτά είναι ακό­μη πρώ­ι­μα. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο Πολ Φαρόα του Πανε­πι­στη­μί­ου του Κέι­μπριτζ υπο­γραμ­μί­ζει την επι­τα­κτι­κό­τη­τα της διε­ξα­γω­γής περαι­τέ­ρω μελε­τών που θα επι­βε­βαιώ­νουν τα ευρή­μα­τα και ο μορια­κός ογκο­λό­γος του Πανε­πι­στη­μί­ου του Γουόρ­γουικ, Λόρενς Γιάνγκ, συμ­φώ­νη­σε, λέγο­ντας: “Αν και η συγκε­κρι­μέ­νη μελέ­τη είναι ενθαρ­ρυ­ντι­κή, είναι πολύ νωρίς για να ισχυ­ρι­στού­με ότι αυτή η εξέ­τα­ση αίμα­τος μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τον πρώ­ι­μο εντο­πι­σμό του καρ­κί­νου του μαστού.

Η Αλφα­τά­νι τονί­ζει και την οικο­νο­μι­κή ωφέ­λεια αυτής της εξέ­τα­σης, η οποία θα είναι πολύ λιγό­τε­ρο κοστο­βό­ρα συγκρι­τι­κά με τις μεθό­δους που χρη­σι­μο­ποιού­νται τώρα, όπως η μαστο­γρα­φία. Αυτή θα απο­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό έρει­σμα στη διά­γνω­ση του καρ­κί­νου του μαστού για τις ανα­πτυσ­σό­με­νες και τις μεσαί­ου εισο­δή­μα­τος χώρες.

Σήμε­ρα, η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα του Πανε­πι­στη­μί­ου του Νότιγ­χαμ επι­χει­ρεί να επι­βε­βαιώ­σει τα παρό­ντα απο­τε­λέ­σμα­τα σε μεγα­λύ­τε­ρη κλί­μα­κα χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ως δείγ­μα 800 άτομα.

Η εξέ­τα­ση αυτή θα κατα­στεί δια­θέ­σι­μη σε περί­που τέσ­σε­ρα με πέντε χρό­νια από τώρα και οι επι­στή­μο­νες επι­χει­ρούν να δημιουρ­γή­σουν αντί­στοι­χες εξε­τά­σεις διά­γνω­σης και για άλλες μορ­φές καρ­κί­νου, όπως για τον πνεύ­μο­να, το έντε­ρο, το συκώ­τι και το πάγκρεας.

Ο καρ­κί­νος του μαστού και του πνεύ­μο­να απο­τε­λούν πάνω 70% όλων των περι­πτώ­σε­ων καρ­κί­νου. Ο καρ­κί­νος του μαστού είναι η συχνό­τε­ρη μορ­φή καρ­κί­νου στις γυναί­κες με 55.000 δια­γνώ­σεις ετη­σί­ως και 11.500 θανάτους.

Αυτή τη στιγ­μή στην Σκω­τία διε­νερ­γεί­ται έρευ­να σε 12.000 άτο­μα που ανή­κουν σε ομά­δα υψη­λού κιν­δύ­νου εμφά­νι­σης καρ­κί­νου του πνεύ­μο­να, για­τί καπνί­ζουν. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες που έχουν πράγ­μα­τι αυτο­α­ντι­σώ­μα­τα υπο­βάλ­λο­νται κάθε δύο χρό­νια σε αξο­νι­κή τομο­γρα­φία προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στεί ότι ο καρ­κί­νος του πνεύ­μο­να θα εντο­πι­στεί σε πρώ­ι­μο στά­διο που είναι πιο εύκο­λο να θεραπευτεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο