Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα επίθεση Ερντογάν στην Ελλάδα από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ

Σε νέα επί­θε­ση στην Ελλά­δα προ­χώ­ρη­σε ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, αυτή τη φορά από το βήμα της 77ης Συνό­δου της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρ­κη, καθώς κλι­μα­κώ­νε­ται η τουρ­κι­κή ρητο­ρι­κή, παράλ­λη­λα με τις ενέρ­γειες της Άγκυ­ρας επί του πεδίου.

Ο Ερντο­γάν κατη­γό­ρη­σε την Ελλά­δα για «εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας» στο προ­σφυ­γι­κό, δεί­χνο­ντας και φωτο­γρα­φί­ες νεκρών προ­σφυ­γό­που­λων, καθώς και για «άρνη­ση συνερ­γα­σί­ας» στα ζητή­μα­τα του Αιγαί­ου και της Ανα­το­λι­κής Μεσογείου.

«Η Ελλά­δα δια­πράτ­τει εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας. Οι Έλλη­νες βασα­νί­ζουν τους πρό­σφυ­γες στο Αιγαίο και την ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Δεν θέλου­με τα πτώ­μα­τα παι­διών σαν τον Αϊλάν να ξεβρά­ζο­νται στις ακτές μας. Η Ελλά­δα μετα­τρέ­πει το Αιγαίο σε νεκρο­τα­φείο. Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα δυο μικρά παι­διά έχα­σαν την ζωή τους για­τί η ελλη­νι­κή ακτο­φυ­λα­κή βύθι­σε τις βάρ­κες τους. Είναι η ώρα για την ΕΕ και τον ΟΗΕ να πουν stop σε τέτοια εγκλή­μα­τα, που είναι εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας», είπε, καθώς οι ξερι­ζω­μέ­νοι αξιο­ποιού­νται στον αντα­γω­νι­σμό των αστι­κών τάξεων.

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος έθε­σε και θέμα «τουρ­κι­κής» μειο­νό­τη­τας στη Θρά­κη, λέγο­ντας ότι ανά­λο­γες πολι­τι­κές (όπως στους πρό­σφυ­γες), «εφαρ­μό­ζει και στην τουρ­κι­κή μειο­νό­τη­τα της Θρά­κης, αγνο­ώ­ντας τις υπο­χρε­ώ­σεις της».

Στη συνέ­χεια ο Ερντο­γάν κάλε­σε την Ελλά­δα «να αφή­σει τις προ­κλή­σεις» και να «συνερ­γα­στεί» με την Άγκυ­ρα για τα ζητή­μα­τα του Αιγαί­ου και της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, προ­βάλ­λο­ντας τις τουρ­κι­κές αξιώ­σεις για συνεκ­με­τάλ­λευ­ση, οι οποί­ες εξυ­πη­ρε­τού­νται από­λυ­τα από το παζά­ρι ανά­με­σα στην Άγκυ­ρα και τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς «συμ­μά­χους».

«Στο Αιγαίο και την ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο θέλου­με να λυθούν όλα με βάση τους κανό­νες της καλής γει­το­νί­ας και με βάση το διε­θνές δίκαιο. Στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο η δια­τή­ρη­ση της ειρή­νης εξαρ­τά­ται από τον σεβα­σμό των δικαιω­μά­των όλων των πλευ­ρών. Η Ελλά­δα να αφή­σει κατά μέρος τις προ­κλή­σεις και την κλι­μά­κω­ση και να αντα­πο­κρι­θεί στις εκκλή­σεις μας για αλλη­λεγ­γύη και συνερ­γα­σία. Πιστεύ­ου­με ότι η ευρω­με­σο­γεια­κή σύνο­δος που έχου­με προ­τεί­νει θα υπη­ρε­τή­σει αυτό τον σκο­πό. Ποτέ δεν έκα­ναν ένα θετι­κό βήμα και αυτό δεί­χνει ποιος θέλει ειρή­νη και στα­θε­ρό­τη­τα και ποιος θέλει να προ­κα­λεί και να δημιουρ­γεί συρ­ρά­ξεις. Θα υπε­ρα­σπι­στού­με τα δικαιώ­μα­τά μας στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και δεν θα υπο­κύ­ψου­με στις πολι­τι­κές κλι­μά­κω­σης που ακο­λου­θούν άλλες χώρες».

Ανα­φο­ρι­κά με το Κυπρια­κό, για μία ακό­μη φορά ο Ερντο­γάν ζήτη­σε από τη λεγό­με­νη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να ανα­γνω­ρί­σει την ύπαρ­ξη δύο κρα­τών. «Ακό­μα και στο Κυπρια­κό θέλου­με λύση με μόνι­μο και δίκαιο τρό­πο. Πρέ­πει να απο­δε­χθούν όλοι ότι υπάρ­χουν δυο κρά­τη και δυο έθνη στην Κύπρο και πρέ­πει να το σεβα­στούν όλοι αυτό. Οι τουρ­κο­κύ­πριοι έχουν ίδια Πηγή: 902.gr

Ν. Δένδιας: Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα με ψευδή στοιχεία

Στους ισχυ­ρι­σμούς του Προ­έ­δρου της Τουρ­κί­ας απά­ντη­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας. «Οι τοπο­θε­τή­σεις της Τουρ­κί­ας κάθε φορά διευ­ρύ­νουν τα πλαί­σια τα οποία καλεί­ται να αντι­με­τω­πί­σει η ανθρώ­πι­νη λογι­κή. Η χώρα η οποία εργα­λειο­ποιεί το μετα­να­στευ­τι­κό, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο δεκά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πι­νες ζωές, έρχε­ται να κατη­γο­ρή­σει την Ελλά­δα ακό­μα και για εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μάλι­στα ψευ­δή στοι­χεία, τα οποία έχουν απα­ντη­θεί εδώ και δέκα ημέ­ρες. Η χώρα, η οποία ευθέ­ως απει­λεί με πόλε­μο, η χώρα η οποία έχει εκδώ­σει casus belli, η χώρα η οποία αμφι­σβη­τεί την ελλη­νι­κή κυριαρ­χία στα νησιά του Αιγαί­ου, έρχε­ται να μιλή­σει για σχέ­σεις καλής γει­το­νί­ας. Η χώρα η οποία κατέ­χει εδά­φη ξένων χωρών, μετα­ξύ των οποί­ων της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, έρχε­ται να μιλή­σει για συν­θή­κες ασφά­λειας και συνεν­νό­η­σης στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο» τόνι­σε ο Ν. Δένδιας.

Σε αυτό το πλαί­σιο, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών δια­μη­νύ­ει ότι «αυτό που έχου­με να απα­ντή­σου­με είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρ­κία να σέβε­ται το Διε­θνές Δίκαιο και να επα­νέλ­θει το συντο­μό­τε­ρο του­λά­χι­στον στο χώρο της λογικής».

Σημεί­ω­σε ότι οι συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες, οι συγκε­κρι­μέ­νοι ισχυ­ρι­σμοί της τουρ­κι­κής πλευ­ράς έχουν ακου­στεί και απα­ντη­θεί πολ­λές φορές. «Καταρ­χήν, η Ελλά­δα είναι μια ευρω­παϊ­κή χώρα η οποία σέβε­ται απο­λύ­τως τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και βεβαί­ως τα δικαιώ­μα­τα της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας. Άλλω­στε αυτό το απο­δει­κνύ­ουν οι αριθ­μοί. Η μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα στην Ελλά­δα μεγα­λώ­νει, διευ­ρύ­νε­ται και ευη­με­ρεί. Θα ήταν καλό η Τουρ­κία να απα­ντή­σει τι συνέ­βη στην ελλη­νι­κή μειο­νό­τη­τα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και πώς η ακμά­ζου­σα άνω των 100.000 κάπο­τε μειο­νό­τη­τα, σήμε­ρα έχει περιο­ρι­στεί σε λιγό­τε­ρο από 5.000 ανθρώ­πους ή όπως κάπο­τε λεγό­ταν, η Τουρ­κία δεν δικαιού­ται διά να ομι­λεί» υπογράμμισε.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο