Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα επίθεση Ερντογάν στην Ελλάδα: «Οι αδελφοί μας διώκονται στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε γι’ αυτό»

Νέα επί­θε­ση κατά της Ελλά­δας εξα­πέ­λυ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, αυτήν την φορά από το βήμα της 38ης Συνό­δου του Οργα­νι­σμού Ισλα­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας (Μόνι­μη Επι­τρο­πή Οικο­νο­μι­κής και Εμπο­ρι­κής Συνερ­γα­σί­ας COMCEC).

Ανά­με­σα σε άλλα, ο Ερντο­γάν σημεί­ω­σε πως «ο ισλα­μι­κός κόσμος δεν πρέ­πει πλέ­ον να είναι θεα­τής της στα δει­νά των αδελ­φών μας που διώ­κο­νται στην Ελλά­δα. Τα θεμέ­λια και οι περιου­σί­ες των αδελ­φών μας στην Ελλά­δα αρπά­ζο­νται, δεν επι­τρέ­πε­ται να μάθουν τη μητρι­κή τους γλώσ­σα, δεν μπο­ρού­με να σιω­πή­σου­με γι’ αυτό».

Πέραν της Ελλά­δας, στο στό­χα­στρο του προ­έ­δρου της Τουρ­κί­ας βρέ­θη­κε η ΛΟΑΤΚΙ+ κοι­νό­τη­τα αλλά και οι φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες εμβολίων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο