Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα επίθεση νατοϊκών στρατιωτικών σε Χανιώτες – αναβολή της δίκης – καταγγελίες για συγκάλυψη του περιστατικού

Γρά­φει και επι­με­λεί­ται ο Ειρηναί­ος Μαρά­κης //

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που στα Χανιά οι τοπι­κές αρχές, η αστυ­νο­μία και η δικαιο­σύ­νη υπε­ρα­σπί­ζο­νται με κάθε τρό­πο ότι νόμος είναι το δίκιο του… ιμπε­ρια­λι­στή και η προ­ά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της αμε­ρι­κά­νι­κης και νατοϊ­κής πολε­μι­κής μηχα­νής ενά­ντια στην εργα­τι­κή τάξη της πόλης και στις ανά­γκες της. Ο λόγος και η αφορ­μή αυτής της επι­σή­μαν­σης έχει να κάνει σχε­τι­κά με την πρό­σφα­τη επί­θε­ση δύο Άγγλων στρα­τιω­τι­κών, που συμ­με­τεί­χαν στην πολυ­ε­θνι­κή άσκη­ση «Νηρη­ίς», σε δύο Χανιώ­τες το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής 17/11 στο κέντρο των Χανίων.

Απρόκλητη επίθεση

Συγκε­κρι­μέ­να, αιμα­τη­ρό επει­σό­διο σημειώ­θη­κε αργά την νύχτα της Παρα­σκευ­ής προς Σάβ­βα­το στο κέντρο της πόλης των Χανί­ων, όταν δύο στρα­τιω­τι­κοί από μια ομά­δα τεσ­σά­ρων ατό­μων, που συμ­με­τέ­χουν στην πολυ­ε­θνι­κή άσκη­ση «Νηρη­ίς» επι­τέ­θη­καν σε δύο Χανιώ­τες. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες των τοπι­κών ΜΜΕ, το περι­στα­τι­κό συνέ­βη έξω από τον Δημο­τι­κό Κήπο Χανί­ων, όταν δύο Χανιώ­τες πήγαν να μπουν στο αυτο­κί­νη­το τους. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν να χτυ­πή­σουν και να τραυ­μα­τί­σουν σοβα­ρά τον 37χρονο Χανιώ­τη Παντε­λή Σαπου­νά­κη, ο οποί­ος νοση­λεύ­ε­ται, μέχρι την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές, με συντρι­πτι­κά κατάγ­μα­τα στη μύτη και στο πρό­σω­πο στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Χανί­ων. Το πρό­σχη­μα της επί­θε­σης, όπως ανα­φέ­ρουν οι πολί­τες που την δέχτη­καν, ήταν ότι έχουν κλέ­ψει κάποιο κινη­τό από τους Άγγλους στρα­τιώ­τες. Στη συνέ­χεια, ενη­με­ρώ­θη­καν και οι αστυ­νο­μι­κές αρχές και με την συμ­βο­λή του φίλου του θύμα­τος εντο­πί­στη­καν οι δύο Άγγλοι στρα­τιώ­τες, οι οποί­οι οδη­γή­θη­καν στο αστυ­νο­μι­κό μέγα­ρο ενα­ντί­ον των οποί­ων υπο­βλή­θη­κε μήνυ­ση. Υπήρ­ξαν όμως και πολύ σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες για σοβα­ρό­τα­τη ολι­γω­ρία, αν όχι και από­πει­ρα συγκά­λυ­ψης του σοβα­ρού αυτού περιστατικού.

Η μαρ­τυ­ρία του Ανα­στά­ση Μανου­σά­κη, φίλου του θύμα­τος και αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα της επί­θε­σης, επι­βε­βαιώ­νει το γεγο­νός. Πιο ανα­λυ­τι­κά ανα­φέ­ρει πως «Έρχε­ται ο ένας από αυτούς, μεθυ­σμέ­νος, και με περί­ερ­γη προ­φο­ρά λέει αν βρή­κα κάποιο κινη­τό στο δρό­μο. Αυτά τα έλε­γε με πιε­στι­κό τρό­πο. Εγώ τον απέ­φυ­γα και πήγα στο αυτο­κί­νη­τό μου. Το αυτο­κί­νη­το του Παντε­λή ήταν 30 μέτρα πιο κάτω και μέχρι να πάω να μπω εγώ στο αυτο­κί­νη­τό μου ήταν και οι 4 μπρο­στά του και δεν τον αφή­να­νε να κλεί­σει την πόρτα.

Με τα πολ­λά βγαί­νει ο Παντε­λής από το αυτο­κί­νη­το. Φώνα­ζε στη γυναί­κα του να μπει μέσα να κλει­δώ­σει και άρχι­σε να δέχε­ται απει­λές για τη ζωή του ότι θα τον σκο­τώ­σουν. Μάλι­στα του ζητού­σαν το δικό του τηλέ­φω­νο. Αν ήταν τώρα πρό­φα­ση για τσα­μπου­κά ή αν είχαν χάσει πράγ­μα­τι το τηλέ­φω­νό τους, δεν το γνω­ρί­ζω. Εγώ θεω­ρώ ότι ήταν πρό­φα­ση για τσα­μπου­κά. Αυτός που χτύ­πη­σε τον Παντε­λή δεν ήταν μεθυ­σμέ­νος καθό­λου. Ήξε­ρε ακρι­βώς τι έκα­νε, έπα­θε αμόκ και του επι­τέ­θη­κε με κλω­τσιά στη μύτη. Όταν βλέ­πω τον Παντε­λή κάτω αυτοί φύγα­νε επει­δή είδα­νε τον κόσμο που ερχό­ταν να μας βοη­θή­σει. Μετά φυσι­κά άρχι­σα να τους ψάχνω, κάλε­σα την αστυ­νο­μία και τους πήγα­νε μέσα.

Επί­σης να πω όσον αφο­ρά με τους αστυ­νο­μι­κούς, όταν τους πήγα­με στα λεω­φο­ρεία τους που τους είχα βρει, οι αξιω­μα­τι­κοί αυτών που ήταν και αυτοί μεθυ­σμέ­νοι, ήταν πολύ ερι­στι­κοί με την αστυ­νο­μία, δεν άφη­ναν τους αστυ­νο­μι­κούς να ανέ­βουν στο λεω­φο­ρείο, και μετά από πολ­λές πιέ­σεις τους κατε­βά­σα­νε κάτω για να υπο­δεί­ξω αυτόν που χτύ­πη­σε τον Παντε­λή. Ήρθα­νε του­λά­χι­στον 5 αυτο­κί­νη­τα της αστυ­νο­μί­ας, για­τί ήταν πάρα πολλοί».

Στη συνέ­χεια, ποι­νι­κές διώ­ξεις για πρό­κλη­ση σωμα­τι­κής βλά­βης άσκη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας σε βάρος των δύο Άγγλων στρα­τιω­τών. Οι δύο νατοϊ­κοί στρα­τιώ­τες πήραν την σχε­τι­κή προ­θε­σμία από τον ανα­κρι­τή ώστε να απο­λο­γη­θούν το πρωί της Δευ­τέ­ρας 20/11. Το ενδια­φέ­ρον σε αυτό το σημείο είναι ότι η δίκη είχε ορι­στεί για τις 8.30πμ ενώ το πλοίο των Άγγλων στρα­τιω­τών ανα­χώ­ρη­σε μισή ώρα αργό­τε­ρα, στις 9πμ.

xania1

Δίκη παρωδία – αναβολή της διαδικασίας

Η δια­δι­κα­σία ανα­βλή­θη­κε για την επό­με­νη Τρί­τη στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας, η οποία όμως θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ερή­μην των δύο στρα­τιω­τών αφού σήμε­ρα ανα­χώ­ρη­σαν από τα Χανιά με τα πολε­μι­κά πλοία. Συγκε­κρι­μέ­να, με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου οδη­γή­θη­καν σήμε­ρα στις 8.30 το πρωί σε δίκη στο Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο οι δυο Άγγλοι στρα­τιώ­τες οι οποί­οι κατη­γο­ρού­νται για την επί­θε­ση και τον σοβα­ρό­τα­το τραυ­μα­τι­σμό του 37χρονου Χανιώ­τη. Οι δυο τους υπη­ρε­τούν σε δυο δια­φο­ρε­τι­κά πολε­μι­κά πλοία από τα οποία έχει διο­ρι­στεί δικη­γό­ρος ο οποί­ος όμως βρί­σκε­ται εκτός Ελλά­δας(!) Για τον λόγο αυτό, ζήτη­σαν οι δυο κατη­γο­ρού­με­νοι και πήραν ανα­βο­λή για να ορι­στεί τακτι­κή δικά­σι­μος.  Η πολι­τι­κή αγω­γή ζήτη­σε να ορι­στεί άλλος δικη­γό­ρος και να μην ανα­βλη­θεί η δίκη καθώς αν το δικα­στή­ριο προ­χω­ρού­σε σε ανα­βο­λή οι ναυ­τι­κοί θα έφευ­γαν, όπως και έγι­νε, με τα πλοία τους. Αντί­θε­τα, ο εκπρό­σω­πος των κατη­γο­ρου­μέ­νων επε­σή­μα­νε ότι πρέ­πει το δικα­στή­ριο να δώσει ανα­βο­λή επει­δή δεν έχει εκδο­θεί ακό­μα ιατρο­δι­κα­στι­κό πόρι­σμα, ενώ η πολι­τι­κή αγω­γή από την πλευ­ρά της τόνι­σε στο δικα­στή­ριο πως υπήρ­ξε κωλυ­σιερ­γία, ωστό­σο υπάρ­χουν βεβαιώ­σεις του νοσο­κο­μεί­ου Χανί­ων για τις σωμα­τι­κές βλά­βες που προ­κλή­θη­καν στον 37χρονο Χανιώτη.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας δέχτη­κε την πρό­τα­ση της πλευ­ράς των κατη­γο­ρου­μέ­νων και πρό­τει­νε ανα­βο­λή. Το δικα­στή­ριο απο­φά­σι­σε ανα­βο­λή της εκδί­κα­σης στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας για την ερχό­με­νη Τρί­τη, ώστε να προ­σκο­μι­στεί το ιατρο­δι­κα­στι­κό πόρι­σμα. Βέβαια, η δίκη θα γίνει ερή­μην των δυο κατη­γο­ρου­μέ­νων, εφό­σον δεν θα βρί­σκο­νται την επό­με­νη Τρί­τη στα Χανιά, αφού αφέ­θη­καν ελεύθεροι.

xania2

Προσπάθειες συγκάλυψης και κυβερνητικά εμπόδια – δεν παραδόθηκε το ιατροδικαστικό πόρισμα(!)

Σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φων εάν ασκή­θη­καν πιέ­σεις για να μην προ­χω­ρή­σουν τα θύμα­τα σε μηνύ­σεις ο πατέ­ρας του θύμα­τος, Γιώρ­γος Σαπου­νά­κης δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «Μπή­καν διά­φο­ροι ανε­πί­ση­μοι από διά­φο­ρα συστή­μα­τα». Παράλ­λη­λα, την ίδια ώρα έρχο­νται στην επι­φά­νεια οι προ­σπά­θειες της… αρι­στε­ρής, δηλα­δή της ΣΥΡΙ­Ζαί­κης, διοί­κη­σης του Νοσο­κο­μείο Χανί­ων και η επί­μο­νη άρνη­ση της ώστε να μην δοθεί στην ώρα της, η απα­ραί­τη­τη ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση για την επί­θε­ση που απο­τε­λεί κατα­λυ­τι­κό στοι­χείο για την κατα­δί­κη των δύο στρατιωτών.

Μάλι­στα, η σύζυ­γος του θύμα­τος, εκφρά­ζο­ντας τις δίκαιες ανη­συ­χί­ες της για μη τιμω­ρία των εμπλε­κο­μέ­νων στρα­τιω­τών, απεύ­θυ­νε και σχε­τι­κή έκκλη­ση στον Χανιώ­τη υφυ­πουρ­γό υγεί­ας Παύ­λο Πολά­κη. Δια­βά­στε ανα­λυ­τι­κά την σχε­τι­κή επιστολή:

«κ. Υπουρ­γέ,

την Παρα­σκευή 17 Νοεμ­βρί­ου, ξημε­ρώ­μα­τα προς Σάβ­βα­το, ο σύζυ­γος μου, εγώ κ οικο­γε­νεια­κός μας φίλος, δεχτή­κα­με απρό­κλη­τα, μια πρω­το­φα­νούς αγριό­τη­τας επί­θε­ση από Άγγλους νατοϊ­κούς στρα­τιω­τι­κούς, με απο­τέ­λε­σμα ο σύζυ­γος μου Παντε­λής Σαπου­νά­κης, να νοση­λεύ­ε­ται σε άσχη­μη κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο Χανί­ων Αγ. Γεώρ­γιος, στην ωτο­ρυ­νο­λα­ρυγ­γο­λο­γι­κή κλινική.

Κατό­πιν σύλ­λη­ψης των ενό­χων με την αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία, αυτοί κατά­φε­ραν το Σάβ­βα­το το πρωί να πάρουν ανα­βο­λή από το Δικα­στή­ριο, για την αυρια­νή Δευ­τέ­ρα στις 8:30 πμ ενώ η φρε­γά­τα τους που συμ­με­τεί­χε σε στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση, ανα­χω­ρεί όπως πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με στις 9πμ της Δευ­τέ­ρας 20 Νοεμβρίου.

Απο­κο­ρύ­φω­μα όμως των εμπο­δί­ων που αντι­με­τω­πί­ζου­με εδώ και δύο μέρες, απο­τε­λεί η άρνη­ση του νοσο­κο­μεί­ου να μας χορη­γή­σει την απα­ραί­τη­τη για το Δικα­στή­ριο της Δευ­τέ­ρας ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση, που θεω­ρού­με οτι απο­τε­λεί κατα­λυ­τι­κό στοι­χείο για την κατα­δί­κη των ενόχων.

Επο­μέ­νως ο κίν­δυ­νος να δια­φύ­γουν οι ένο­χοι χωρίς να τιμω­ρη­θούν, γεγο­νός το οποίο θα τους απέ­τρε­πε από την τέλε­ση νέων εγκλη­μά­των στο μέλ­λον κατά αθώ­ων και ανυ­πο­ψί­α­στων πολι­τών – είναι άμε­σος και ορα­τός. Σας παρα­κα­λώ ως αρμό­διο Υπουρ­γό, να παρέμ­βε­τε ώστε να μας χορη­γή­σει άμε­σα σήμε­ρα το νοσο­κο­μείο την απα­ραί­τη­τη για την αυρια­νή δίκη, ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση και να απο­δο­θεί δικαιοσύνη.

xania3

Η σύζυγος του θύματος Ρεβέκκα Φλεμετάκη»

Ο υφυ­πουρ­γός, απά­ντη­σε σε σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση, στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο Facebook ότι «Καμιά καθυ­στέ­ρη­ση όλα θα δοθούν στην ώρα τους για να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν στο δικα­στή­ριο», κάτι που όπως είδα­με παρα­πά­νω δεν έγι­νε ποτέ και το οποίο απο­τέ­λε­σε επι­χεί­ρη­μα του εκπρό­σω­που των κατη­γο­ρου­μέ­νων για να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η δίκη. Να σημειώ­σου­με εδώ πως η σχε­τι­κή απά­ντη­ση δεν εμφα­νί­ζε­ται πλέ­ον στην σελί­δα του υφυπουργού…

Δηλώσεις φορέων σχετικά με την επίθεση

Με κεί­με­νό της η Γραμ­μα­τεία Χανί­ων του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ) καταγ­γέλ­λει την επί­θε­ση των νατοϊ­κών στρα­τιω­τών που σημειώ­θη­κε, σχο­λιά­ζο­ντας μετα­ξύ άλλων πως «Ανα­δει­κνύ­ε­ται για μια ακό­μα φορά η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί κατά την επί­σκε­ψη των ΝΑΤΟι­κών αρμά­δων-δολο­φό­νων στην πόλη μας. Για την μετα­τρο­πή των Χανί­ων σε «Τρού­μπα»  ευθύ­νη έχει η κυβέρ­νη­ση και οι συνο­δοι­πό­ροι της, οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις ΝΔ,ΠΑΣΟΚ που μας εμπλέ­κουν όλο και πιο βαθιά στο κου­βά­ρι των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στη ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής και της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου με σκο­πό την γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση της χώρας, ως βασι­κή απαί­τη­ση των εγχώ­ριων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων με σκο­πό την ανά­καμ­ψη της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. […] 

Την ίδια ώρα που τηρή­θη­κε σιγή ιχθύ­ος από την πλευ­ρά των ΗΠΑ για Κυπρια­κό και Αιγαίο, αλλα δεν έλει­ψαν τα συγ­χα­ρή­κια για το γεγο­νός ότι η Ελλά­δα δια­θέ­τει το 2% του ΑΕΠ για εξο­πλι­σμούς στην υπη­ρε­σία του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δεν είναι καλο­δε­χού­με­νο στη χώρα μας. Δολο­φο­νεί λαούς, ηγεί­ται στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στη ΣΥΡΙΑ και την Ουκρα­νία, συμ­βά­λει στη διχο­τό­μη­ση της Κύπρου. Η παρου­σία του στο Αιγαίο, με πρό­σχη­μα τις προ­σφυ­γι­κές ροές, έχει δώσει αέρα στο κρά­τος της Τουρ­κί­ας να κλι­μα­κώ­νει τις προ­κλή­σεις στο Αιγαίο, αφού το ΝΑΤΟ δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρκίας.

Καλού­με των Χανιώ­τι­κο λαό σε επα­γρύ­πνη­ση, οργά­νω­ση και κινη­το­ποί­η­ση, μπρο­στά στις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις που σημα­το­δο­τούν η όξυν­ση των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή, τα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια και η βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας σ’ αυτά. Δεν δεί­χνου­με άλλη υπο­μο­νή και ανο­χή στους καου­μπό­η­δες-επαγ­γελ­μα­τί­ες δολο­φό­νους. Τα αφε­ντι­κά τους είναι εγκλη­μα­τί­ες και εχθροί του λαού. Δεν έχου­με κανέ­να συμ­φέ­ρον από αυτούς, δεν τους θέλου­με στην πόλη μας! […]» ενώ σε αντί­στοι­χη ανα­κοί­νω­ση τους οργα­νώ­σεις, συλ­λο­γι­κό­τη­τες και αγω­νι­στές ενά­ντια στις βάσεις δηλώ­νουν πως «Ο συμπο­λί­της μας, θύμα θρα­σύ­τα­του τρα­μπου­κι­σμού, που νοση­λεύ­ε­ται στο νοσο­κο­μείο με συντρι­πτι­κά κατάγ­μα­τα στο πρό­σω­πο δεν είναι ο πρώ­τος, ούτε θα είναι ο τελευ­ταί­ος, ούτε και η χει­ρό­τε­ρη από τις οδυ­νη­ρές συνέ­πειες (συχνά αόρα­τες) που έχει ήδη πάνω μας η μετα­τρο­πή του τόπου μας σε ορμη­τή­ριο των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- Ισραήλ.

Αυτή η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα γίνε­ται ολο­έ­να και πιο επι­κίν­δυ­νη όσο η βάση της Σού­δας επε­κτεί­νε­ται, υπερ­δρα­στη­ριο­ποιεί­ται και ανα­βαθ­μί­ζε­ται συνε­χώς στα πολε­μι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ. Άλλω­στε πέρα από τα δοσμέ­να τοπι­κά δει­νά και κιν­δύ­νους, ο μεγα­λύ­τε­ρος κίν­δυ­νος είναι ο κίν­δυ­νος για την Ειρή­νη, στο βαθ­μό που η χώρα όχι μόνο μετα­τρέ­πε­ται σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο, μα ταυ­τό­χρο­να εμπλέ­κε­ται άμε­σα σε πολε­μι­κές ασκή­σεις, αλλά ακό­μη και σε πολε­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ.

Ας έχου­με ξεκά­θα­ρο πως, αν η μεγα­λο­α­στι­κή τάξη επι­διώ­κει μπίζ­νες και ρόλους με την επι­κίν­δυ­νη γεω­πο­λι­τι­κή ευθυ­γράμ­μι­σή της στα σχέ­δια των ΗΠΑ που υπη­ρε­τεί η κυβέρ­νη­ση και όλο το αστι­κό πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό, για το λαό ο λογα­ρια­σμός θα είναι για άλλη μια φορά οδυ­νη­ρός. Ήδη υφι­στά­με­θα πολ­λά από τον καρ­κί­νο του τόπου μας, τη βάση της Σού­δας, και είναι και­ρός να βγού­με μαζι­κά και απο­φα­σι­στι­κά στο δρό­μο. Να πάψου­με να χαρί­ζου­με, την υγεία, το δικαί­ω­μά μας να ζού­με ειρη­νι­κά και τον τόπο μας στους φονιά­δες των λαών».

(με στοι­χεία από τοπι­κά ΜΜΕ)

 _______________________________________________________________________________________________________

Ο Ειρηναίος Μαράκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1986, απόφοιτος της τεχνικής εκπαίδευσης. Συμμετέχει με ποιήματα του στα συλλογικά έργα (e‑books) ενώ ποιήματα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες λογοτεχνικές σελίδες. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης καθώς και στο διαδικτυακό πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό Ατέχνως. Διατηρεί το ιστολόγιο Λογοτεχνία και Σκέψη.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο