Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα επίθεση των ΜΑΤ σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ακό­μη μία επί­θε­ση των ΜΑΤ στη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης δια­μαρ­τυ­ρί­ας φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων ενά­ντια στην παρου­σία πάνο­πλων δυνά­με­ων των ΜΑΤ στο χώρο του πανε­πι­στη­μί­ου, καθώς συνε­χί­ζο­νται οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή της βιβλιο­θή­κης στην παλιά κατά­λη­ψη «Στέ­κι στο Βιο­λο­γι­κό» στη ΣΘΕ.

Όπως φαί­νε­ται και στο βίντεο, οι δυνά­μεις κατα­στο­λής φαί­νε­ται να επι­τί­θε­νται απρό­κλη­τα στους συγκε­ντρω­μέ­νους φοι­τη­τές οι οποί­οι απλώς φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα και ζητού­σαν να απο­χω­ρή­σει η αστυ­νο­μία από τον χώρο του πανε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου. Μάλι­στα, η βίαιη επί­θε­ση των ΜΑΤ με χημι­κά, χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψης και γκλοπ είχε ως απο­τέ­λε­σμα άλλον έναν τραυ­μα­τι­σμό φοι­τη­τή, ο οποί­ος δια­κο­μί­σθη­κε με ασθε­νο­φό­ρο στο νοσο­κο­μείο φέρο­ντας αιμά­τω­μα στο στόμα.

Σύμ­φω­να με αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες, ο φοι­τη­τής δέχθη­κε ευθεία βολή χει­ρο­βομ­βί­δας κρό­του λάμ­ψης στο πρό­σω­πο από κοντι­νή από­στα­ση από αστυ­νο­μι­κό των ΜΑΤ.

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών: efsyn.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο