Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα επιδείνωση του καιρού σήμερα με καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Η κακο­και­ρία που επη­ρε­ά­ζει τη χώρα μας από χθες, σχε­τί­ζε­ται με δύο βαρο­με­τρι­κά χαμη­λά, ένα στην Ιτα­λία και ένα στη Βαλ­κα­νι­κή, τα κέντρα των οποί­ων το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής απεί­χαν μετα­ξύ τους περί­που 1.100 χιλιό­με­τρα, όπως προ­κύ­πτει από δορυ­φο­ρι­κή εικό­να που έδω­σε ο ευρω­παϊ­κός μετε­ω­ρο­λο­γι­κός δορυ­φό­ρος Meteosat-11. Τα φαι­νό­με­να της Παρα­σκευ­ής στην Ελλά­δα οφεί­λο­νταν κατά κύριο λόγο στο χαμη­λό των Βαλ­κα­νί­ων, ενώ από την νύχτα της Παρα­σκευ­ής τα φαι­νό­με­να, αρχι­κά στα δυτι­κά και κατό­πιν στην υπό­λοι­πη χώρα, θα οφεί­λο­νται κυρί­ως στο χαμη­λό της Ιταλίας.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr, το Σάβ­βα­το βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν έως το πρωί κατά κύριο λόγο στα δυτι­κά τμή­μα­τα της Μακε­δο­νί­ας και Θεσ­σα­λί­ας, στην Ήπει­ρο, στη Στε­ρεά, στην Πελο­πόν­νη­σο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στην Κρή­τη. Στη συνέ­χεια τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν και στην υπό­λοι­πη χώρα, ενώ μετά το από­γευ­μα θα εντο­πί­ζο­νται κυρί­ως στη Θρά­κη, στην Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στην Ήπει­ρο, στην Στε­ρεά, στην Πελο­πόν­νη­σο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων υπάρ­χει κυρί­ως στο Ιόνιο και στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά έως το πρωί καθώς και στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, στην Ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο και στο Βόρειο Αιγαίο από το από­γευ­μα. Χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στην Πίν­δο, στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία και στα δυτι­κά τμή­μα­τα της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, ενώ έως τις πρω­ι­νές ώρες χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν και σε περιο­χές άνω των 600–700 μέτρων της Ηπεί­ρου και της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας. Σημα­ντι­κές βρο­χο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται και πάλι στη Ήπει­ρο, όπου έχουν πέσει μεγά­λα ύψη βρο­χής τελευ­ταί­ες ημέρες .

Σύμ­φω­να με την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση του επει­σο­δί­ου βρο­χό­πτω­σης (RPI), η οποία εφαρ­μό­ζε­ται από τη μονά­δα Meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, το επει­σό­διο βρο­χό­πτω­σης κατα­τάσ­σε­ται στην Κατη­γο­ρία 2 (Μέτρια).

Σε ό,τι αφο­ρά τα δύο μεγά­λα αστι­κά κέντρα: Στην Αττι­κή βρο­χο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν τις πρω­ι­νές ώρες και μετά το μεση­μέ­ρι. Επί­σης μετά το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν και καται­γί­δες, ενώ πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων υπάρ­χει προς το τέλος του εικο­σι­τε­τρα­ώ­ρου. Στον νομό Θεσ­σα­λο­νί­κης βρο­χο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από το πρωί έως το απόγευμα.

Ενι­σχυ­μέ­νοι θα παρα­μεί­νουν οι νότιοι έως νοτιο­δυ­τι­κοί άνε­μοι στα πελά­γη με εντά­σεις που θα φτά­νουν τα 6–7 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία, σε σχε­τι­κά υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα, θα φτά­σει τους 15–17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου με εξαί­ρε­ση την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα όπου θα φτά­σει τους 17–20 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο