Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα επιχείρηση εντοπισμού αγνοουμένων από την ΕΜΑΚ στο πλοίο «Euroferry Olympia»

Συνε­χί­ζο­νται και σήμε­ρα από εξει­δι­κευ­μέ­να συνερ­γεία και στε­λέ­χη της ΕΜΑΚ οι έρευ­νες στο πλοίο «Euroferry Olympia» για τον εντο­πι­σμό των 10 αγνο­ου­μέ­νων, μετά την πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε στο τρί­το κατά­στρω­μα τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής, 18 Φεβρουα­ρί­ου, στη θαλάσ­σια περιο­χή βορειο­α­να­το­λι­κά της Ερει­κού­σας κατά την εκτέ­λε­ση του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου δρο­μο­λο­γί­ου του από Ηγου­με­νί­τσα προς Πρίντεζι.

Στο εσω­τε­ρι­κό του πλοί­ου φέρε­ται, πλέ­ον, ότι δεν υπάρ­χουν φλό­γες παρά μόνο καπνοί, ενώ έχει οδη­γη­θεί ρυμουλ­κού­με­νο στη θαλάσ­σια περιο­χή βόρεια της Κέρ­κυ­ρας, όπου ρυμουλ­κά σκά­φη συνε­χί­ζουν τις ρίψεις νερού για να επι­τευ­χθούν η ψύξη των μεταλ­λι­κών επι­φα­νειών και η πτώ­ση των θερ­μο­κρα­σιών. Σε πολ­λά σημεία του Euroferry Olympia, κατά την κατά­σβε­ση της φωτιάς, η θερ­μο­κρα­σία ξεπέ­ρα­σε τους 500 βαθ­μούς Κελσίου.

Η δύνα­μη της ΕΜΑΚ που βρί­σκε­ται, ήδη, στο σημείο όπου είναι αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο το πλοίο ανα­μέ­νε­ται να ενι­σχυ­θεί σήμε­ρα από 42 έμπει­ρα στε­λέ­χη της Πυρο­σβε­στι­κής, τα οποία θα επι­χει­ρή­σουν σε όλο το πλοίο προ­κει­μέ­νου να εντο­πί­σουν τους αγνοούμενους.

Δεν απο­κλεί­ε­ται να γίνει προ­σπά­θεια για τη διά­νοι­ξη των πορ­τών στα γκα­ράζ του πλοί­ου, όπου οι πόρ­τες είναι πυρο­στε­γείς και έχουν κλείσει.

Εκτός από τη θερ­μο­κρα­σία μέσα στο πλοίο, οι ανα­θυ­μιά­σεις και οι καπνοί είναι ιδιαί­τε­ρα τοξικοί.

Άνδρες της ΕΜΑΚ που ανέ­βη­καν εκ νέου, χθες, στο φλε­γό­με­νο πλοίο εντό­πι­σαν τη σορό ενός 58χρονου οδη­γού σε καμπί­να φορ­τη­γού στο γκα­ράζ 2. Νωρί­τε­ρα, είχε δια­σω­θεί ένας Λευ­κο­ρώ­σος 21 ετών, οδη­γός φορ­τη­γού με λιθουα­νι­κές πινακίδες.

Στη θαλάσ­σια περιο­χή όπου βρί­σκε­ται το πλοίο υπάρ­χουν τρία πλω­τά του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, πέντε ρυμουλ­κά, ένα σκά­φος της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας, ενώ παρα­μέ­νουν σε ετοι­μό­τη­τα δύο ελικόπτερα.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο