Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Ζηλανδία: Την παραίτησή της ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν

Η πρω­θυ­πουρ­γός της Νέας Ζηλαν­δί­ας, Τζα­σί­ντα Αρντέρν, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα εγκα­τα­λεί­ψει το αξί­ω­μα τον επό­με­νο μήνα, το αργό­τε­ρο στις 7 Φλε­βά­ρη, έπει­τα από πέντε και πλέ­ον χρό­νια στη διακυβέρνηση.

Η Αρντέρν, 42 ετών, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου, στο πλαί­σιο εκδή­λω­σης του κόμ­μα­τός της, των Εργα­τι­κών, είπε ότι «απλού­στα­τα δεν έχω την ενέρ­γεια για ακό­μη τέσ­σε­ρα χρό­νια». Εξή­γη­σε ακό­μη πως έτρε­φε την ελπί­δα πως θα αξιο­ποιού­σε την παύ­ση αυτή για να βρει την ενέρ­γεια που χρεια­ζό­ταν για να συνε­χί­σει να κυβερ­νά. «Αλλά δεν ήμουν σε θέση να το κάνω», πρόσθεσε.

Διευ­κρί­νι­σε πως ως τις εκλο­γές του Οκτώ­βρη θα συνε­χί­σει να ασκεί τα καθή­κο­ντά της στο κοινοβούλιο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο