Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Ιωνία: Απαράδεκτη ενέργεια υποδιευθύντριας σε ΓΕΛ να καταγράψει τους μαθητές που κινητοποιούνται για την τραγωδία στα Τέμπη

Την «απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια της υπο­διευ­θύ­ντριας του 2ου ΓΕΛ να κατα­γρά­ψει τα ονό­μα­τα των μαθη­τών που βρί­σκο­νται σε κινη­το­ποι­ή­σεις με σκο­πό την τιμω­ρία τους, κάτι που όμως δεν έκαμ­ψε την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους και τελι­κά έπε­σε στο κενό», καταγ­γέλ­λουν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­νεις Ν. Ιωνίας. 

Οι μαθη­τές κινη­το­ποιού­νται μαζι­κά για το έγκλη­μα στα Τέμπη, απαι­τώ­ντας να μη συγκα­λυ­φθεί και να παρ­θούν όλα τα μέτρα για ασφα­λείς μεταφορές.

Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις τονί­ζουν πως είναι πολύ ελπι­δο­φό­ρες οι κινη­το­ποι­ή­σεις των μαθη­τών και σημειώ­νουν ότι «τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη­ρί­ζουν με όλες τις δυνά­μεις τους τις κινη­το­ποι­ή­σεις και τις πολύ­μορ­φες συγκι­νη­τι­κές εκδη­λώ­σεις των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, των συλ­λό­γων αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και γυναι­κών των λαϊ­κών στρω­μά­των, των Ενώ­σε­ων και Συλ­λό­γων γονέ­ων και ιδιαί­τε­ρα της νεο­λαί­ας, των φοι­τη­τών, των σπου­δα­στών και των μαθη­τών. Για να πάψουν επι­τέ­λους οι ανθρω­πο­θυ­σί­ες στον βωμό του κέρ­δους. Για­τί εμείς μετρά­με ανθρώ­πι­νες ζωές, αυτοί μετρά­νε κέρ­δη και ζημιές».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο