Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Ιωνία — Δ. Κουτσούμπας: Ελάτε να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της τιμής και του αγώνα

«Η απο­ψι­νή μας συγκέ­ντρω­ση είναι η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση στη “βου­βα­μά­ρα” που προ­σπα­θεί να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ προ­φα­νώς και με την ανο­χή των άλλων κομ­μά­των και τη συν­δρο­μή Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης γύρω από τη σημα­ντι­κή πολι­τι­κή μάχη των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποιού­νται σε μόλις μια εβδο­μά­δα. Και η ακό­μα καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση θα είναι βέβαια η υπερ­ψή­φι­ση της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στη Νέα Ιωνία με δήμαρ­χο τον Πέτρο Αλέ­πη και στην Περι­φέ­ρεια με περι­φε­ρειάρ­χη τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη» τόνι­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στον χαι­ρε­τι­σμό του στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στη Ν. Ιωνία το βρά­δυ του Σαββάτου.

Στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σαν οι Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής και Πέτρος Αλέ­πης, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Νέας Ιωνίας.

Κάλε­σε σε ακό­μα πιο πλα­τύ άνοιγ­μα της συζή­τη­σης με ουσια­στι­κούς όρους, για το τι κρί­νε­ται σε αυτές τις εκλο­γές, σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στις εκλο­γές και ανά­δει­ξη περισ­σό­τε­ρων «αγω­νι­στών δημάρ­χων, δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών συμ­βού­λων που, μαζί με τον λαό, θα παλεύ­ουν για τις δικές τους ανά­γκες, τις ανά­γκες των πολ­λών και όχι για τα κέρ­δη των λίγων».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι η «βου­βα­μά­ρα» που προ­σπα­θούν να επι­βάλ­λουν «λέει καταρ­χήν, ότι φοβού­νται την αντι­πα­ρά­θε­ση, για­τί είναι εκτε­θει­μέ­νοι, για­τί ξέρουν ότι θα δυσκο­λευ­τούν να πείσουν».

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεν θέλει να εκφρα­στεί απέ­να­ντι στους εκλε­κτούς της στους δήμους και τις Περι­φέ­ρειες, η οργή και η αγα­νά­κτη­ση που υπάρ­χει σε μεγά­λο κομ­μά­τι του λαού για τα αντι­λαϊ­κά πεπραγ­μέ­να της νέας μόλις τρί­μη­νης κυβερ­νη­τι­κής της θητεί­ας, που δεν ήταν και λίγα ήδη» είπε ανα­φε­ρό­με­νος «στην τερά­στια ακρί­βεια, στους καθη­λω­μέ­νους μισθούς την ώρα που τα κέρ­δη και τα φορο­λο­γι­κά έσο­δα σπά­νε ρεκόρ, στην παρα­πέ­ρα νομι­μο­ποί­η­ση της εργα­σια­κής ζού­γκλας με τις 13 ώρες δου­λειάς που έφε­ρε ο νόμος του Γεωρ­γιά­δη, αλλά και για τη νέα επί­θε­ση που εξα­πο­λύ­ουν στους μικροεπαγγελματίες».

«Οργή και αγα­νά­κτη­ση για­τί ολό­κλη­ρη η Θεσ­σα­λία, η Στε­ρεά, βού­λια­ξαν στη λάσπη, ο Έβρος, η Ρόδος, η Κέρ­κυ­ρα, η Δυτι­κή Αττι­κή, η Πάρ­νη­θα, μυρί­ζουν ακό­μα καμέ­νο» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

«Είναι βαριά εκτε­θει­μέ­νοι, και το ξέρουν, για­τί από πάνω μέχρι κάτω, κυβερ­νή­σεις, δήμοι και Περι­φέ­ρειες, δια­χρο­νι­κά υλο­ποιούν την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που θυσιά­ζει την προ­στα­σία των λαϊ­κών περιου­σιών, του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος, μέχρι και της ανθρώ­πι­νης ζωής στον βωμό του κέρ­δους. Έκα­ναν σημαία τους την πολι­τι­κή που θεω­ρεί αχρεί­α­στο κάθε έργο που δεν υπό­σχε­ται κέρ­δη στους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, που δεν μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει με τη λεγό­με­νη “αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα”, με χαρά­τσια δηλα­δή στο λαό» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Είπε ακό­μα ότι «αυτή η “βου­βα­μά­ρα” για τις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές βολεύ­ει, εκτός από τη ΝΔ, και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ» υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι «σε πολ­λές περι­πτώ­σεις οι υπο­ψή­φιοι της ΝΔ είναι και δικοί τους υπο­ψή­φιοι. Όπως στην Περι­φέ­ρεια Κρή­της και στον Δήμο Πει­ραιά που έχουν κοι­νό υπο­ψή­φιο η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ ή στον Δήμο Περι­στε­ρί­ου που στη­ρί­ζουν και οι τρεις τον νυν δήμαρ­χο της ΝΔ» καθώς «η σύγκλι­ση ανά­με­σα σε αυτά τα κόμ­μα­τα στα κρί­σι­μα κεντρι­κά ζητή­μα­τα, στο επί­πε­δο της Τοπι­κής Διοί­κη­σης γίνε­ται πλή­ρης ταύτιση».

Απευ­θυ­νό­με­νος σε «όσους νιώ­θουν αρι­στε­ροί, προ­ο­δευ­τι­κοί και τα προη­γού­με­να χρό­νια στή­ρι­ξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, παρα­κο­λου­θώ­ντας σήμε­ρα τις εξε­λί­ξεις σε αυτό το κόμ­μα πιθα­νώς με ένα αίσθη­μα έκπλη­ξης ή αμη­χα­νί­ας» είπε ότι «τώρα πια είναι η ώρα των συμπε­ρα­σμά­των και των απο­φά­σε­ων. Είναι η ώρα να κοπεί ορι­στι­κά ο ομφά­λιος λώρος με τον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο, όπως κι αυτός ο χώρος έχει κόψει κάθε δεσμό με ό,τι θυμί­ζει αρι­στε­ρά, εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνημα».

«Υπάρ­χει άλλη από­δει­ξη, με την εκλο­γή Κασ­σε­λά­κη, ότι αυτό το κόμ­μα έχει πια ολο­κλη­ρώ­σει την πορεία ενσω­μά­τω­σής του στο σύστη­μα και μάλι­στα με έναν τρό­πο που πριν μια δεκα­ε­τία μπο­ρεί σε κάποιους να φάντα­ζε σενά­ριο ται­νί­ας επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας;» ανέ­φε­ρε, σημειώ­νο­ντας ότι «όλα όσα παρα­κο­λου­θού­με καθη­με­ρι­νά σε ζωντα­νή σύν­δε­ση ατέ­λειω­του τηλε­ο­πτι­κού χρό­νου, είναι απλώς η φυσιο­λο­γι­κή κατά­λη­ξη μιας μακράς πορεί­ας που ακο­λού­θη­σε αυτός ο χώρος δια­χρο­νι­κά, αλλά με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ταχύ­τη­τα από τότε που ανέ­λα­βε να ξελα­σπώ­σει το σύστη­μα από τις δυσκο­λί­ες του, και από τη θέση της κυβέρ­νη­σης των μνημονίων».

«Αυτή την πορεία την στή­ρι­ξαν όλα τα στε­λέ­χη του, ακό­μα και όσοι προ­σπα­θούν να εμφα­νι­στούν ως θεμα­το­φύ­λα­κες ενός δήθεν πιο αρι­στε­ρού χαρα­κτή­ρα, χωρίς μάλ­λον να πεί­θουν κανέ­ναν» πρόσθεσε.

«Αλή­θεια, όσοι μιλά­νε σήμε­ρα μονό­το­να για το φαι­νό­με­νο της “μετα­πο­λι­τι­κής”, πότε οι ίδιοι ενα­ντιώ­θη­καν στην πολι­τι­κή της πρόσ­δε­σης της χώρας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, στις προ­νο­μια­κές φορο­α­παλ­λα­γές και τις επι­δο­τή­σεις σε εφο­πλι­στές και άλλους μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, σε ό,τι δηλα­δή εκφρά­ζει με εμφα­ντι­κό τρό­πο ο νέος πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ;

Αυτό που βλέ­που­με σήμε­ρα είναι μάλ­λον το τελι­κό στά­διο, η πιο ακραία εκδο­χή της λογι­κής του περι­βό­η­του δήθεν “μικρό­τε­ρου κακού”, που έφτα­σε πια στο να γίνουν σε όλα ακρι­βώς όπως και η ΝΔ, μήπως και τη νική­σουν κάποτε…

Είναι το τελι­κό στά­διο της λογι­κής του να περι­μέ­νου­με ξανά έναν σωτή­ρα από τα πάνω κι από το που­θε­νά, να δια­σχί­σει τον Ατλα­ντι­κό να μας λύσει τα προ­βλή­μα­τα, έστω και σε πιο λάιτ εκδο­χή και φτά­σα­με τώρα, εκτός από τον πολι­τι­κό εκφυ­λι­σμό, μέχρι και στον αξια­κό εκφυ­λι­σμό, με έναν αρχη­γό που μιλά­ει “στον λαό του”, που, μαζί με την οικο­γέ­νειά του, έρχε­ται για να προ­σφέ­ρει — λέει- πολ­λά στον τόπο…» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Σημεί­ω­σε ότι αυτά δεν έχουν σχέ­ση με τις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά όλων όσων νιώ­θουν αρι­στε­ροί, προ­ο­δευ­τι­κοί άνθρω­ποι, προ­σθέ­το­ντας «χώρια που για άλλη μία φορά, όπως τόσες και τόσες τα τελευ­ταία του­λά­χι­στον 8 χρό­νια, δίνουν τη δυνα­τό­τη­τα στα στε­λέ­χη της ΝΔ να γελά­νε και τα μου­στά­κια τους και να παρου­σιά­ζο­νται ως δικαιω­μέ­νοι, αφού και οι δήθεν “αρι­στε­ροί”, τελι­κά είναι σαν τα μού­τρα τους, όπως λένε».

«Οι δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές της άλλης Κυρια­κής, είναι μια ευκαι­ρία για όλους όσοι και όσες έχε­τε ακό­μα παρα­μεί­νει σε αυτό το πολι­τι­κό σχή­μα του ΣΥΡΙΖΑ, να ακο­λου­θή­σε­τε το παρά­δειγ­μα πολ­λών που προη­γή­θη­καν, που εγκα­τέ­λει­ψαν τον ΣΥΡΙΖΑ, επέ­λε­ξαν τη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ και δεν το μετά­νιω­σαν» υπογράμμισε.

«Δεν ένιω­σαν ούτε στιγ­μή προ­δο­μέ­νοι και σήμε­ρα αρκε­τοί από αυτούς βρί­σκο­νται στα ψηφο­δέλ­τια της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης”. Ελά­τε να βαδί­σου­με μαζί, ενω­μέ­νοι τον δρό­μο της τιμής και του αγώ­να. Για­τί απέ­να­ντι στους κάθε λογής Μεσ­σί­ες, εμείς επι­μέ­νου­με και κάνου­με πρά­ξη το “μόνο ο λαός σώζει τον λαό”, με οργά­νω­ση, συλ­λο­γι­κή δρά­ση, αλλη­λεγ­γύη και με ακό­μα πιο δυνα­τό το ΚΚΕ!» τόνι­σε και πρόσθεσε:

«Για να μην μπο­ρεί να πανη­γυ­ρί­ζει κανέ­νας Μητσο­τά­κης την άλλη Κυρια­κή ότι ο χάρ­της βάφτη­κε μπλε. Θέλου­με και επι­διώ­κου­με να του κοπεί το γέλιο. Με τα ποσο­στά της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης παντού και δω στη Νέα Ιωνία, στην Περι­φέ­ρεια της Αττι­κής, να είναι πάρα πολύ ψηλά.

Για να είναι περισ­σό­τε­ροι οι εκλεγ­μέ­νοι στον Δήμο και στην Περι­φέ­ρεια, που δεν θα είναι τα “καλά παι­διά” των κυβερ­νή­σε­ων, ούτε θα δηλώ­νουν αναρ­μό­διοι απέ­να­ντι στα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα αλλά θα μπαί­νουν μπρο­στά στη διεκ­δί­κη­ση του λαού για αυτά».

«Πάμε, λοι­πόν, στη μία βδο­μά­δα που απο­μέ­νει, να δώσου­με τον καλύ­τε­ρο μας εαυ­τό, για να φτά­σουν χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, νέοι και νέες της Νέας Ιωνί­ας στην κάλ­πη με τα ψηφο­δέλ­τια της “Λαϊ­κής Συσπείρωσης”.

Με υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Νέας Ιωνί­ας τον σύντρο­φο Πέτρο Αλέ­πη και υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής τον σύντρο­φο Γιάν­νη Πρω­τού­λη» κατέ­λη­ξε στον χαι­ρε­τι­σμό του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο