Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Ιωνία: Να καταδικαστεί το όργιο αυταρχισμού της δημάρχου Δ. Θωμαΐδου

Να κατα­δι­κα­στεί το όργιο αυταρ­χι­σμού της δημο­τι­κής αρχής ζητά από τους δημο­τι­κούς συμ­βού­λους και τον λαό της Ν. Ιωνί­ας η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» μετά και την απει­λή της δημάρ­χου της πόλης για την παρα­μο­νή στην εργα­σία του Κ. Κατι­μερ­τζό­γλου, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και δημο­τι­κού συμ­βού­λου της πόλης. 

«Οι απει­λές της Δ. Θωμα­ΐ­δου προς τον επι­κε­φα­λής της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” θα πέσουν ‑για άλλη μια φορά- στο κενό» επι­ση­μαί­νει και προ­σθέ­τει πως η δήμαρ­χος Νέας Ιωνί­ας, «με μία ωμή παρέμ­βα­ση» σε βάρος του Κ. Κατι­μερ­τζό­γλου, «έφτα­σε στο σημείο να τον απει­λή­σει με την παρα­μο­νή του στην εργα­σία (!!!), ανα­φέ­ρο­ντας ότι η τοπο­θέ­τη­σή του είναι επι­κίν­δυ­νη για έναν δημό­σιο υπάλληλο».

«Η απει­λή ποι­νι­κής δίω­ξης και η ενερ­γο­ποί­η­ση του Δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κού Κώδι­κα είναι πρά­ξη πολι­τι­κά ανά­πη­ρη και ανή­θι­κη, που θυμί­ζει άλλες, σκο­τει­νές επο­χές. Είναι ευθεία επί­θε­ση στη λει­τουρ­γία του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, αξιο­ποιώ­ντας αυταρ­χι­κές και κατα­σταλ­τι­κές ρυθ­μί­σεις που έχουν ακυ­ρω­θεί από τον ίδιο τον λαό και το κίνη­μά του», υπο­γραμ­μί­ζει και ξεκα­θα­ρί­ζει ότι «με τον απο­φα­σι­στι­κό μας αγώ­να θα προ­στα­τεύ­σου­με τα δικαιώ­μα­τα και τις δημο­κρα­τι­κές μας ελευ­θε­ρί­ες, αχρη­στεύ­ο­ντας τις μεθο­δεύ­σεις της δημο­τι­κής αρχής στην πράξη».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο