Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Ιωνία — Προσχολική αγωγή: Τι δε λέει ο Παναγιώτης Μανούρης;

Σχο­λιά­ζει ο Δημό­της Νέας Ιωνί­ας //

«Άναυ­δος» παρα­κο­λου­θεί ο κ. Μανού­ρης όσα συμ­βαί­νουν με την προ­σχο­λι­κή αγω­γή στη Νέα Ιωνία, ασκεί κρι­τι­κή στη δήμαρ­χο κ. Θωμα­ΐ­δου, αλλά δε μας λέει τι έκα­νε κατά το παρελ­θόν όντας στα δημο­τι­κά πράγ­μα­τα και τι θα έκα­νε αν είχε εκλε­γεί δήμαρ­χος. Και εν πάσει περι­πτώ­σει, τι προ­τεί­νει για να λυθεί το ζήτη­μα της προ­σχο­λι­κής αγω­γής, για να εξυ­πη­ρε­τού­νται οι παι­δα­γω­γι­κές ανά­γκες και να ελα­φρυν­θούν οι γονείς. Λέξη για την …ταμπα­κέ­ρα, στην ανα­κοί­νω­ση της παρά­τα­ξης του κ. Μανού­ρη η οποία νόμι­σε ότι βρή­κε ευκαι­ρία να εγγρά­ψει υποθήκες…

«Η εξαι­ρε­τι­κά προ­βλη­μα­τι­κή κατά­στα­ση που εκδη­λώ­θη­κε δεν είναι κεραυ­νός εν αιθρία. Έχει τη σφρα­γί­δα των επι­λο­γών της προη­γού­με­νης Δημο­τι­κής Αρχής Γκό­τση, που ήθε­λε να εφαρ­μό­σει τη διε­τή προ­σχο­λι­κή εκπαί­δευ­ση, χωρίς την παρα­μι­κρή προ­ε­τοι­μα­σία υπο­δο­μών και χώρων παρ’ ότι ήξε­ρε τα προ­βλή­μα­τα που θα ενσκή­ψουν», γρά­φει η ανα­κοί­νω­ση της παρά­τα­ξης του κ. Μανούρη.

Όντως, «δεν είναι κεραυ­νός εν αιθρία» άπα­ντες γνω­ρί­ζα­τε την κατά­στα­ση και τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα για την εξεύ­ρε­ση κατάλ­λη­λων και επαρ­κών χώρων, τι κάνα­τε γι’ αυτό (63 παι­διά φέτος είναι εκτός παι­δι­κών σταθ­μών, φαι­νό­με­νο που επα­να­λαμ­βά­νε­ται κάθε χρό­νο); Δώσα­τε μαζί με Θωμα­ΐ­δου και Γκό­τση, τον τελευ­ταίο ελεύ­θε­ρο χώρο στην Εκκλη­σία για ιερές μπίζ­νες (ιδιω­τι­κό παι­δι­κό σταθ­μό θα φτιά­ξει στο χώρο, μετα­ξύ άλλων).

Δεν ξέρα­τε για «τα προ­βλή­μα­τα που θα ενσκή­ψουν» όταν συμ­φω­νού­σα­τε με την εφαρ­μο­γή του μέτρου; Πότε αντι­δρά­σα­τε στην προ­σπά­θεια της αρμό­διας διεύ­θυν­σης του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να στοι­βά­ξει τα νήπια σε κοντέι­νερ, όπως προ­τά­θη­κε στη σύσκε­ψη της 15/7/19 στο Δημαρ­χείο. Αντι­δρά­σα­τε σε αυτή τη σύσκεψη;

Και εν πάση περι­πτώ­σει, ασχέ­τως αν η κ. Θωμα­ΐ­δου δεχτεί να συζη­τη­θεί το θέμα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο όπως αιτεί­σθαι, πεί­τε σε εμάς τους δημό­τες τι προ­τεί­νε­τε για να λυθεί το πρό­βλη­μα φέτος αλλά και μακρο­πρό­θε­σμα ώστε να μην επα­να­λαμ­βά­νο­νται κάθε χρό­νο οι ίδιες απα­ρά­δε­κτες καταστάσεις;

________________________________________________________

Δημό­της Νέας Ιωνί­ας είναι ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο