Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα κακοκαιρία στα κεντρικά και νότια – Επικινδυνότητα επεισοδίου βροχόπτωσης κατηγορίας 3 το Σαββατοκύριακο

Μετα­βο­λή θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του 29/01, κυρί­ως στα κεντρι­κά και νότια τμή­μα­τα της χώρας μας, με βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες, αλλά και χιο­νο­πτώ­σεις σε χαμη­λά υψόμετρα.

Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / Meteo.gr, κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου 29/01–30/01, οι βρο­χές και οι καται­γί­δες στις Κυκλά­δες, στην Κρή­τη, στη Νότια Πελο­πόν­νη­σο (το Σάβ­βα­το), στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδε­κά­νη­σα θα είναι ισχυ­ρές, ιδιαί­τε­ρα τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής 30/01, κατα­τάσ­σο­ντας την επερ­χό­με­νη κακο­και­ρία στην κατη­γο­ρία 3 του Δεί­κτη Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Βρο­χό­πτω­σης (Regional Precipitation Index – RPI).

Για τη νέα κακοκαιρία, επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη:

Oι έντο­νες χιο­νο­πτώ­σεις στις ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιο­χές της Βόρειας και Κεντρι­κής Εύβοιας, της Πελο­πον­νή­σου, αλλά και πρό­σκαι­ρα σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο της Κεντρι­κής Στε­ρε­άς Ελλά­δας, της Θεσ­σα­λί­ας και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Ηπεί­ρου, οι θυελ­λώ­δεις άνε­μοι στο Νότιο Αιγαίο, οι μεγά­λες ποσό­τη­τες νερού που ανα­μέ­νε­ται να συσ­σω­ρευ­τούν κυρί­ως στις κοί­τες των ποτα­μών και των ρεμά­των στις περιο­χές όπου υπάρ­χει μεγά­λη χιο­νο­κά­λυ­ψη, εξαι­τί­ας της τήξε­ως του χιο­νιού από τις ανα­με­νό­με­νες βροχοπτώσεις.

Στην παρα­πά­νω ομά­δα χαρ­τών, παρου­σιά­ζο­νται τα εκτι­μώ­με­να ύψη βρο­χό­πτω­σης και έντα­σης χιο­νό­πτω­σης για επι­λεγ­μέ­να τρί­ω­ρα κατά τη διάρ­κεια των μεση­με­ρια­νών (14:00–17:00), απο­γευ­μα­τι­νών (17:00–20:00) και βρα­δι­νών ωρών (20:00–23:00) του Σαβ­βά­του 29/01.

Το εκτι­μώ­με­νο ύψος υετού (με μπλε απο­χρώ­σεις η βροχή/χιονόνερο και με μωβ απο­χρώ­σεις η έντα­ση των χιο­νο­πτώ­σε­ων) για το διά­στη­μα 14:00 – 17:00 (πάνω), 17:00 – 20:00 (στη μέση) και 20:00–23:00 (κάτω) του Σαβ­βά­του 29/01, όπως υπο­λο­γί­ζε­ται από το αριθ­μη­τι­κό μοντέ­λο πρό­γνω­σης και­ρού του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / Meteo.gr.

Από τις αρχές του 2022, η μονά­δα Meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών ξεκι­νά την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των κακο­και­ριών οι οποί­ες ανα­μέ­νε­ται να προ­κα­λέ­σουν μεγά­λα ύψη βρο­χής, βασι­ζό­με­νη στον υπο­λο­γι­σμό του Δεί­κτη Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Βρο­χό­πτω­σης (RPI).

Ο υπο­λο­γι­σμός του πεντα­βάθ­μιου δεί­κτη RPI λαμ­βά­νει υπό­ψη του:

Το ανα­με­νό­με­νο ύψος βρο­χής μέσα σε ένα 24ωρο, όπως αυτό προ­βλέ­πε­ται από ένα σύνο­λο μετε­ω­ρο­λο­γι­κών μοντέ­λων υψη­λής ανά­λυ­σης τα οποία εφαρ­μό­ζει και δια­θέ­τει η μονά­δα Meteo.

Τη χωρι­κή έκτα­ση των περιο­χών όπου η ανα­με­νό­με­νη βρο­χή 24ώρου υπερ­βαί­νει ένα όριο το οποίο έχει καθο­ρι­στεί από την κλι­μα­το­λο­γι­κή ανά­λυ­ση των βρο­χο­πτώ­σε­ων στη χώρα μας την τελευ­ταία τριακονταετία.

Τον πλη­θυ­σμό που θα επη­ρε­ά­σει η ανα­με­νό­με­νη βροχόπτωση.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το δεί­κτη, μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στην πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­ση του  meteo.gr «Ξεκι­νά η επι­χει­ρη­σια­κή εφαρ­μο­γή του “Δεί­κτη Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Επει­σο­δί­ου Βρο­χό­πτω­σης (RPI)” στην Ελλά­δα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο