Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα κατάθεση από τον φασίστα «θιασάρχη»

Προ­σήλ­θε, χτες, στον Αρειο Πάγο ο πρό­ε­δρος του εθνι­κι­στι­κού φασι­στι­κού «θιά­σου» που τον ονο­μά­ζουν «Σπαρ­τιά­τες», Βασί­λης Στί­γκας, για να συνε­χί­σει την κατά­θε­σή του, στο πλαί­σιο της έρευ­νας που διε­νερ­γεί­ται μετά τις δηλώ­σεις του για «Greek Mafia» και «Koza Nostra» μέσα στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του ομάδα.

Ο Β. Στί­γκας κατέ­θε­σε για 4,5 ώρες στην ανώ­τα­τη εισαγ­γε­λέα, Γεωρ­γία Αδει­λί­νη. Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά από τις δηλώ­σεις του, συνέ­χι­σε στο ίδιο μοτί­βο της πρώ­της κατά­θε­σης, του «είπα — ξεί­πα», ότι δεν αφο­ρούν βου­λευ­τές του, αλλά πρό­σω­πα εκτός κόμ­μα­τος και κάποιους δημο­σιο­γρά­φους. Απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση είπε ότι δεν αισθά­νε­ται εκβια­ζό­με­νος και ότι είναι σε από­λυ­το συγ­χρο­νι­σμό με τους βου­λευ­τές, «πλην του κυρί­ου Φλώ­ρου, που έχει απο­στα­σιο­ποι­η­θεί και ανεξαρτητοποιηθεί».

Πάντως, για τον κατα­δι­κα­σμέ­νο ναζι­στή εγκλη­μα­τία Ηλία Κασι­διά­ρη είχε πει στην πρώ­τη κατά­θε­ση ότι «η σχέ­ση του είναι πολι­τι­κή». Ή, αλλιώς, αυτό που είχε προσ­διο­ρί­σει ως «κηρο­ζί­νη» που έφε­ρε τον «θία­σο» στη Βου­λή. Εξάλ­λου, έχει δηλώ­σει ότι στη­ρί­ζει τον εγκλη­μα­τία στην υπο­ψη­φιό­τη­τά του για τη δημαρ­χία της Αθή­νας. Η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου θα απο­φα­σί­σει για τις επό­με­νες κινή­σεις της.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο