Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα κυκλοφορία: “Ποίηση στους δρόμους” της Παναγιώτας Ζιντίλη

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις Εκδό­σεις Αλμύ­ρα η ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της Πανα­γιώ­τας Ζιντίλη

Ποίηση στους δρόμους”

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της ακτι­βί­στριας — ποι­ή­τριας – κοι­νω­νι­κής ανθρω­πο­λό­γας  Πανα­γιώ­τας Ζιντί­λη. Μια έκδο­ση με έντο­νες απο­χρώ­σεις του ροζ που ορμούν έχο­ντας ως παρα­κα­τα­θή­κη το από­λυ­το κόκ­κι­νο, πότε του έρω­τα, πότε της κοι­νω­νί­ας και άλλο­τε από πλη­γές που σαν φωτά­κια του δρό­μου λάμπουν στον ορί­ζο­ντα του κόσμου και του μυα­λού μας.

Ποίηση στους δρόμους ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή που διαρ­ρη­γνύ­ει βίαια το νεα­νι­κό μυα­λό κου­βα­λώ­ντας την εμπει­ρία και τις γνώ­σεις ενός υπο­συ­νεί­δη­του που ταξι­δεύ­ει μέσα από τα γρα­πτά και τις ιδέ­ες αιώ­νων, ανα­γκά­ζο­ντας το να  πάλ­λε­ται πότε στους ρυθ­μούς μιας ανταρ­σί­ας που επι­ζη­τά διέ­ξο­δο από την καθη­με­ρι­νή δυστο­πία ανα­ζη­τώ­ντας την από­λυ­τη ουτο­πία του σ ’αγα­πώ και πότε να βαρυ­γκω­μά στα­τι­κά μέχρι ο επό­με­νος στί­χος της αστρα­πιαία να συντρί­ψει τα κλι­σέ και την βαρε­μά­ρα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας φωτί­ζο­ντας το αύριο με ένα ουρά­νιο τόξο από συναι­σθή­μα­τα, ιδέ­ες και προ πάντων δράσεις.

Μια μέρα θα μαζευ­τούν τόσα ανεί­πω­τα σ‘ αγα­πώ που θα ξεσπά­σει μια εξέ­γερ­ση μέσα σου
Θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως η ανταρ­σία του Σ‘ αγαπώ
Και τότε, μες τον ενθου­σια­σμό της νίκης, θα βγαί­νουν αλό­γι­στα απ’ το στό­μα σου
Θα τρέ­χουν, θα σκαρ­φα­λώ­νουν παθια­σμέ­να και θα σφη­νώ­νου­νε στα αυτιά κάθε περαστικού
Από κει θα φωλιά­ζουν στην ψυχή του και θα ξεση­κώ­νουν τα δικά του ανεί­πω­τα σ‘ αγαπώ
Κι ο ουρα­νός θα είναι λευ­κός με γαλά­ζια σύννεφα
Ο κόσμος θα ζήσει μια τερά­στια επανάσταση

ℹ️  14.85X21cm \ 48 σελί­δες  _ISBN 978‑9925-7995–8‑9

Το βιβλίο δια­τί­θε­ται στα βιβλιο­πω­λεία Κύπρου και Ελλάδας.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: Εκδό­σεις Αλμύρα
Τηλ. Επι­κοι­νω­νί­ας: 00357 99658683 [email protected]

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο