Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Μάκρη: Νεκρή 19χρονη έγκυος – Καταγγελίες ότι περίμεναν ώρες για ασθενοφόρο

Μετά το τρα­γι­κό γεγο­νός της Κω όπου μια γυναί­κα πέθα­νε σε καρό­τσα αγρο­τι­κού, καθώς δεν υπήρ­χε δια­θέ­σι­μο ασθε­νο­φό­ρο να τη μετα­φέ­ρει στο νοσο­κο­μείο, μια 19χρονη έγκυος έχα­σε την Τρί­τη 6 Ιού­νη τη ζωή της, καθώς μετά τη μετα­φο­ρά της στο Κέντρο Υγεί­ας Νέας Μάκρης, δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός της, με τους συγ­γε­νείς της να καταγ­γέλ­λουν ότι περί­με­ναν ώρες το ασθενοφόρο.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της τηλε­ό­ρα­σης του «ΣΚΑΪ», η νεα­ρή γυναί­κα, έγκυος στον 9ο μήνα, παρα­πο­νέ­θη­κε από το πρωί της Τρί­της στον σύζυ­γό της και τους συγ­γε­νείς της για έντο­νους πόνους στην κοιλιά.

Καθώς το ζευ­γά­ρι δεν διέ­θε­τε αυτο­κί­νη­το, κάλε­σε το ΕΚΑΒ περί­που στις 10.30 το πρωί, για να τη μετα­φέ­ρει σε νοσοκομείο.

Σύμ­φω­να με τους συγ­γε­νείς της, το ασθε­νο­φό­ρο έφτα­σε περί­που στη 1.30 το μεση­μέ­ρι και τη μετέ­φε­ρε στο Κέντρο Υγεί­ας της Νέας Μάκρης, όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός της. Δεν επι­βί­ω­σε ούτε το μωρό της, ενώ οι συγ­γε­νείς της ανα­φέ­ρουν ότι η 19χρονη έφυ­γε από το σπί­τι ζωντα­νή. Από το ΕΚΑΒ δια­τά­χθη­κε Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέταση.

Για μια ακό­μη φορά ανα­δει­κνύ­ο­νται οι τρα­γι­κές ελλεί­ψεις του ΕΚΑΒ, αλλά και η έλλει­ψη νοσο­κο­μεί­ου στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, ενώ το Κέντρο Υγεί­ας Νέας Μάκρης είναι αποδυναμωμένο.

Η δημιουρ­γία δημό­σιου νοσο­κο­μεί­ου απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κό αίτη­μα του ΚΚΕ, αλλά και σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της περιο­χής, η οποία έχει βιο­μη­χα­νι­κές και εργο­στα­σια­κές μονά­δες, έχει αυξη­θεί ραγδαία η μόνι­μη κατοί­κη­σή της, ενώ οι υγειο­νο­μι­κές ανά­γκες αυξά­νο­νται ιδιαί­τε­ρα τη θερι­νή, του­ρι­στι­κή περί­ο­δο, καθώς δια­μέ­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρος κόσμος.

Σημειώ­νε­ται ότι επι­σκε­πτό­με­νος το Λαύ­ριο στις 20/4/2023, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας συνο­μί­λη­σε με τους εργα­ζό­με­νους για τα προ­βλή­μα­τα στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και για την ανά­γκη δημιουρ­γί­ας δημό­σιου νοσο­κο­μεί­ου στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή. Πρό­κει­ται για ένα δίκαιο και επεί­γον αίτη­μα των κατοί­κων της περιο­χής, που, όπως σημεί­ω­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας κατά τις συνα­ντή­σεις του, το ΚΚΕ παλεύ­ει και διεκ­δι­κεί την ικα­νο­ποί­η­σή του.

Την ενί­σχυ­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας καθώς και τη δημιουρ­γία Γενι­κού Δημό­σιου Νοσο­κο­μεί­ου στην Αν. Αττι­κή απαί­τη­σε το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, με την κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε μαζί με φορείς της ευρύ­τε­ρης περιο­χής στο υπουρ­γείο Υγεί­ας στις 7 Απρί­λη του 2023!

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο