Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα μέτρα ΗΠΑ με τον ίδιο στόχο ενάντια στο νησί της επανάστασης

Ορι­σμέ­να μέτρα που δεν αλλά­ζουν την ουσία του βάρ­βα­ρου πολύ­μορ­φου απο­κλει­σμού των ΗΠΑ κατά της Κού­βας ανα­κοί­νω­σε τη Δευ­τέ­ρα η κυβέρ­νη­ση του Προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν, στο πλαί­σιο, όπως λέει υπο­κρι­τι­κά, της «βοή­θειας στον κου­βα­νι­κό λαό, για την κατά­κτη­ση της ελευ­θε­ρί­ας του».

Αυτά αφο­ρούν την οικο­γε­νεια­κή επα­νέ­νω­ση, τις βίζες, την τακτι­κή μετα­νά­στευ­ση, τα εξου­σιο­δο­τη­μέ­να ομα­δι­κά ταξί­δια και σε άλλες πόλεις εκτός Αβά­νας, την ενί­σχυ­ση επι­χει­ρη­μα­τιών και τη διευ­κό­λυν­ση εμβα­σμά­των, αλλά­ζο­ντας το όριο των 1.000 ευρώ το τρί­μη­νο και επι­τρέ­πο­ντας και απο­στο­λές μετα­ξύ ατό­μων και όχι απο­κλει­στι­κά μελών της ίδιας οικογένειας.

ΠΑΜΕ Κούβα Cuba

Στην ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών ΗΠΑ σημειώ­νε­ται ότι «θα προ­ω­θή­σουν επι­χει­ρη­μα­τι­κές ευκαι­ρί­ες εκτός του κρα­τι­κού τομέα, εξου­σιο­δο­τώ­ντας την πρό­σβα­ση σε εκτε­τα­μέ­νη τεχνο­λο­γία cloud, διε­πα­φές προ­γραμ­μα­τι­σμού εφαρ­μο­γών και πλατ­φόρ­μες ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου» και ότι θα διε­ρευ­νη­θούν «επι­λο­γές για την επέ­κτα­ση της υπο­στή­ρι­ξης πρό­σθε­των επι­λο­γών πλη­ρω­μής για δρα­στη­ριό­τη­τες που βασί­ζο­νται στο δια­δί­κτυο, ηλε­κτρο­νι­κές πλη­ρω­μές με ανε­ξάρ­τη­τους Κου­βα­νούς επιχειρηματίες».

Την ίδια ώρα διευ­κρι­νί­ζει ότι δεν αφαι­ρεί από τις κυρώ­σεις πρό­σω­πα και οντό­τη­τες, δηλα­δή κρα­τι­κά στε­λέ­χη και επιχειρήσεις.

Η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, με τη γνω­στο­ποί­η­ση της ανα­κοί­νω­σης για τα νέα μέτρα, σε ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΕΞ σημειώ­νει ότι «πρό­κει­ται για μέτρα θετι­κά αλλά πολύ περιο­ρι­σμέ­νης εμβέ­λειας» και προ­σθέ­τει ότι «οι ανα­κοι­νώ­σεις δεν τρο­πο­ποιούν με κανέ­ναν τρό­πο τον απο­κλει­σμό, ούτε τα κύρια οικο­νο­μι­κά μέτρα που έλα­βε ο Τραμπ, όπως οι κατα­χω­ρή­σεις οντο­τή­των που υπό­κει­νται σε πρό­σθε­τα μέτρα κατα­να­γκα­σμού, ούτε καταρ­γεί τις ταξι­διω­τι­κές απα­γο­ρεύ­σεις για τους Αμερικανούς.

Κούβα το νησί της επανάστασης

Δεν ανα­τρέ­πει την αυθαί­ρε­τη και δόλια συμπε­ρί­λη­ψη της Κού­βας στη λίστα του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ με τις χώρες που φέρο­νται ως χορη­γοί της τρο­μο­κρα­τί­ας, μια από τις κύριες αιτί­ες των δυσκο­λιών που αντι­με­τω­πί­ζει η Κού­βα για τις εμπο­ρι­κές και οικο­νο­μι­κές της συναλ­λα­γές σε πολ­λά μέρη του κόσμου».

Και τονί­ζει ανά­με­σα σε άλλα: «Λαμ­βά­νο­ντας αυτά τα περιο­ρι­σμέ­να βήμα­τα, το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ χρη­σι­μο­ποιεί ανοι­χτά εχθρι­κή γλώσ­σα, συνο­δευό­με­νη από παρα­δο­σια­κές συκο­φα­ντί­ες και νέες πλά­νες που έχουν γίνει μόδα τους τελευ­ταί­ους μήνες, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι οι στό­χοι της πολι­τι­κής των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών κατά της Κού­βας δεν έχουν αλλά­ξει, ούτε τα κύρια εργα­λεία της.

Για να μάθου­με το πραγ­μα­τι­κό εύρος αυτής της ανα­κοί­νω­σης, πρέ­πει να περι­μέ­νου­με τη δημο­σί­ευ­ση των κανο­νι­σμών που εφαρ­μό­ζουν μέτρα.

Η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας επα­να­λαμ­βά­νει την προ­θυ­μία της να ξεκι­νή­σει διά­λο­γο με σεβα­σμό επί ίσοις όροις με την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, βάσει του Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών, χωρίς ανά­μει­ξη στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις και με πλή­ρη σεβα­σμό της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της κυριαρχίας».

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι και αυτά τα περιο­ρι­σμέ­να μέτρα προ­κά­λε­σαν την αντί­δρα­ση των γνω­στών ηγε­τών της αντι­κου­βα­νι­κής μαφί­ας του Μαϊ­ά­μι, όπως ο Ρεπου­μπλι­κά­νος γερου­σια­στής Μάρ­κο Ρού­μπιο, που μίλη­σε για «τα πρώ­τα βήμα­τα προς την επι­στρο­φή στην απο­τυ­χη­μέ­νη πολι­τι­κή του Ομπά­μα ένα­ντι της Κού­βας» (πολι­τι­κή που μέσω της προ­σέγ­γι­σης επι­δί­ω­κε τον ίδιο στό­χο της ανα­τρο­πής των κατα­κτή­σε­ων που έφε­ρε ο σοσια­λι­σμός στον κου­βα­νι­κό λαό).

Ακό­μα ο Δημο­κρα­τι­κός γερου­σια­στής Μπομπ Μενέ­ντεζ, επί­σης ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση της Κού­βας, δήλω­σε για την ανα­κοί­νω­ση των μέτρων ότι «υπάρ­χει κίν­δυ­νος να στεί­λει το λάθος μήνυ­μα στους λάθος ανθρώ­πους τη λάθος στιγ­μή και για λάθος λόγους».

(Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο