Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα μετάλλαξη, υποομάδα της Όμικρον — Πιο μεταδοτική — Δύο περιστατικά στην Ελλάδα

Πρό­σφα­τα ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι πιθα­νόν μια νέα υπο­ο­μά­δα (ΒΑ.2 ή 21L) του στε­λέ­χους Όμι­κρον παρου­σιά­ζει αύξη­ση σε ορι­σμέ­νες χώρες της Ευρώ­πης και ότι πιθα­νόν σχε­τί­ζε­ται με δια­φο­ρε­τι­κές ιδιό­τη­τες του ιού.

Στα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της υπο­ο­μά­δας ΒΑ.2 ή 21L του στε­λέ­χους Όμι­κρον του κορω­νοϊ­ού ανα­φέ­ρε­ται ο διδά­κτωρ Μορια­κής Βιο­λο­γί­ας στο πανε­πι­στή­μιο του Τορό­ντο, Γιάν­νης Πρασ­σάς, στον από­η­χο του εντο­πι­σμού δύο κρου­σμά­των στην Ελλάδα.

Μιλώ­ντας στο kathimerini.gr, σημειώ­νει ότι δεν είναι ακρι­βώς και­νού­ρια η μετάλ­λα­ξη BA.2. Όπως διευ­κρι­νί­ζει, είναι «ξαδέρ­φη» παραλ­λα­γή της Όμι­κρον (BA.1), με την εξέ­λι­ξή της να μελε­τά­ται εδώ και εβδο­μά­δες από κοντά.

Ο διδά­κτωρ μορια­κής βιο­λο­γί­ας σημειώ­νει πως γνω­ρί­ζου­με ότι σε συγκε­κρι­μέ­νες χώρες η συγκε­κρι­μέ­νη υπο­πα­ραλ­λα­γή έχει ήδη κυριαρ­χή­σει (Ινδία, Φιλιπ­πί­νες, Δανία), ενώ δεί­χνει να κερ­δί­ζει έδα­φος και σε άλλες (Γερ­μα­νία, Ηνω­μέ­νο Βασίλειο).

Σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή Περι­βαλ­λο­ντι­κής Μηχα­νι­κής του ΑΠΘ, Δημο­σθέ­νη Σαρη­γιάν­νη: «Φαί­νε­ται να είναι μια μετάλ­λα­ξη, η οποία έχει μεγα­λύ­τε­ρη μετα­δο­τι­κό­τη­τα και δυστυ­χώς το ψύχος βοη­θά­ει να υπάρ­ξει δια­σπο­ρά. Είναι νωρίς να δού­με πόσο επη­ρε­ά­ζει σε θέμα­τα λοι­μο­γό­νου δρά­σης. Ωστό­σο, φαί­νε­ται να έχει σχέ­ση φυλο­γε­νε­τι­κή με την Omicron και άρα πιθα­νό­τη­τα μεγα­λύ­τε­ρης μετα­δο­τι­κό­τη­τας. Το θετι­κό είναι ότι στο βαθ­μό που εμείς θωρα­κι­στού­με ένα­ντι της Omicron, θα υπάρ­χει σημα­ντι­κός βαθ­μός προ­στα­σί­ας και για την και­νού­ρια μετάλλαξη».

Προς το παρόν στην Ελλά­δα έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί 2 περι­στα­τι­κά ΒΑ.2 ή 21L σε ταξι­διώ­τες από το εξω­τε­ρι­κό που έχουν ιχνη­λα­τη­θεί και βρί­σκο­νται σε απο­μό­νω­ση, όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση του ο ΕΟΔΥ.

Στην ίδια ανα­κοί­νω­ση τονίζεται:

«H υπο­ο­μά­δα 21L είναι επί­σης γνω­στή ως ΒΑ.2 και απο­τε­λεί τμή­μα μιας μεγα­λύ­τε­ρης ομά­δας, της 21M (ομά­δα ή στέ­λε­χος Όμι­κρον), η οποία αντι­στοι­χεί στην ταξι­νο­μι­κή ομά­δα B.1.1.529. H ομά­δα 21M (Όμι­κρον) περι­λαμ­βά­νει την υπο­ο­μά­δα 21L (ΒΑ.2), και την υπο­ο­μά­δα 21K (ΒΑ.1), καθώς και άλλες επι­πλέ­ον υπο­ο­μά­δες Όμι­κρον. Η ΒΑ.1 απο­τε­λεί την υπο­ο­μά­δα Όμι­κρον που έχει προ­κα­λέ­σει την πλειο­ψη­φία των λοι­μώ­ξε­ων Όμι­κρον παγκοσμίως.

Οι υπο­ο­μά­δες 21L και 21K έχουν 38 κοι­νές μεταλ­λά­ξεις νου­κλε­ο­τι­δί­ων και αμι­νο­ξέ­ων, αλλά η 21L έχει επι­πλέ­ον 27 δια­φο­ρε­τι­κές μεταλ­λά­ξεις, ενώ η 21K έχει επι­πλέ­ον 20 δια­φο­ρε­τι­κές μεταλλάξεις.

Στην εξω­τε­ρι­κή πρω­τε­ΐ­νη S (Spike), οι δύο υπο­ο­μά­δες έχουν 21 κοι­νές μεταλ­λά­ξεις αμι­νο­ξέ­ων, με την 21K να φέρει επι­πρό­σθε­τα 12 μονα­δι­κές μεταλ­λά­ξεις αμι­νο­ξέ­ων και την 21L να φέρει επι­πρό­σθε­τα 6 μονα­δι­κές μεταλ­λά­ξεις αμι­νο­ξέ­ων (συν μια μετάλλαξη/διαγραφή).

Είναι αξιο­ση­μεί­ω­το ότι από την 21L λεί­πει η δια­γρα­φή στη θέση S:H69- και S:V70- η οποία στοι­χειο­θε­τεί το “S‑gene drop out” ή SGTF που έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την ανί­χνευ­ση της 21K (Όμι­κρον) στα μορια­κά τεστ. Για αυτό έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως υπο­ο­μά­δα stealth

Οι 6 επι­πλέ­ον μεταλ­λά­ξεις της πρω­τε­ΐ­νης S (Spike) στην 21L είναι οι: S:T19I, S:V213G, S:S371F, S:T376A, S:D405N, και S:R408S. Επι­πλέ­ον, υπάρ­χει μια δια­γρα­φή 9 νου­κλε­ο­τι­δί­ων από τη θέση 21633–21641, η οποία οδη­γεί στις δια­γρα­φές στις θέσεις S:L24‑, S:P25‑, S:P26‑, και επι­πλέ­ον στη θέση S:A27S»,

Ανα­φο­ρι­κά με το αν οι 7 επι­πλέ­ον μεταλ­λά­ξεις της πρω­τε­ΐ­νης S καθι­στούν την υπο­ο­μά­δα BA.2 ξεχω­ρι­στή, δεν υπάρ­χουν επαρ­κή στοι­χεία για τη αυξη­μέ­νη δυνα­τό­τη­τα δια­φυ­γής από υπάρ­χου­σα ανο­σία ή αυξη­μέ­νη μολυ­σμα­τι­κό­τη­τα, τονί­ζει ο ΕΟΔΥ και προ­σθέ­τει «Επί­σης, καμία από αυτές τις 7 μεταλ­λά­ξεις δεν έχει συσχε­τι­στεί με σημα­ντι­κή δυνα­τό­τη­τα δια­φυ­γής από ανο­σία ή αυξη­μέ­νη μολυ­σμα­τι­κό­τη­τα. Η συν­δυα­στι­κή επί­δρα­ση αυτών των επτά μεταλ­λά­ξε­ων στις ιδιό­τη­τες του ιού είναι προς το παρόν άγνωστη».

Στην Ελλά­δα τα ποσο­στά της υπο­ο­μά­δας ΒΑ.1 της Όμι­κρον με τη μέθο­δο SGTF έχουν εκτι­μη­θεί ότι είναι παρα­πά­νω από 90% στις περισ­σό­τε­ρες περι­φέ­ρειες, ενώ μέχρι σήμε­ρα έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί 2 περι­στα­τι­κά ΒΑ.2 ή 21L σε ταξι­διώ­τες από το εξω­τε­ρι­κό που έχουν ιχνη­λα­τη­θεί και βρί­σκο­νται σε απο­μό­νω­ση, κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο