Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα παράταση στο θρίλερ της απέλασης Τζόκοβιτς — Κληρώθηκε, θα παίξει;

Νέα «παρά­τα­ση» στο θρί­λερ της συμ­με­το­χής του Νόβακ Τζό­κο­βιτς στο Australian Open δίνει το αυστρα­λια­νό υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης, ανα­κοι­νώ­νο­ντας πως δεν θα ανα­κοι­νω­θεί κάποια από­φα­ση σήμε­ρα Πέμπτη!

Αν και από την Αυστρα­λία υπήρ­χαν δημο­σιεύ­μα­τα πως σήμε­ρα θα ανα­κοι­νω­θεί η από­φα­ση για το αν θα απε­λα­θεί ή όχι ο Σέρ­βος (μάλι­στα ανέ­φε­ραν πως το πιθα­νό­τε­ρο είναι να φύγει από την χώρα), αυτό δεν θα γίνει καθώς ο Αλεξ Χοκ, ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης της χώρας, δεν έχει κατα­λή­ξει σε απόφαση!

Κυβερ­νη­τι­κή πηγή, επι­βε­βαί­ω­σε στα αυστρα­λια­νά Μέσα πως ο υπουρ­γός δεν σκο­πεύ­ει να πάρει από­ψε την από­φα­σή του.

Νωρί­τε­ρα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με μικρή χρο­νι­κή καθυ­στέ­ρη­ση η κλή­ρω­ση του τουρ­νουά και ο Τζό­κο­βιτς κλη­ρώ­θη­κε με τον Σέρ­βο συμπα­τριώ­τη του Μίο­μιρ Κεσμάνοβιτς.

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης θα απο­φαν­θεί για το κατά πόσο ο νού­με­ρο ένα τενί­στας στη διε­θνή κατά­τα­ξη θα παρα­μεί­νει στην χώρα, άρα θα έχει και την δυνα­τό­τη­τα να λάβει μέρος στο Australian Open. Εάν ο Χοκ ακυ­ρώ­σει εκ νέου τη βίζα του Τζό­κο­βιτς, τότε ο τενί­στας θα οδη­γη­θεί σε απέ­λα­ση από τη χώρα.

Ο Αυστρα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Σκοτ Μόρι­σον γνω­στο­ποί­η­σε ότι ο Χοκ εξε­τά­ζει την ακύ­ρω­ση της βίζα του Τζό­κο­βιτς, χωρίς ωστό­σο να δώσει περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις προ­θέ­σεις της κυβέρ­νη­σης.  Επα­νέ­λα­βε πάντως με νόη­μα ότι οι μη εμβο­λια­σμέ­νοι αλλο­δα­ποί υπή­κο­οι δεν επι­τρέ­πε­ται να εισέλ­θουν στη χώρα εκτός εάν έχουν έγκυ­ρη ιατρι­κή εξαίρεση.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο