Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα περιοριστικά μέτρα ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Νέα μέτρα εξήγ­γει­λε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς για την Αττι­κή και τις περιο­χές όπου ισχύ­ουν ειδι­κά περιο­ρι­στι­κά μέτρα.

Συγκε­κρι­μέ­να ο κ. Χαρ­δα­λιάς είπε ότι από αύριο Σάβ­βα­το 26 Σεπτεμ­βρί­ου τα κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος θα ανοί­γουν στις 5 το πρωί αντί στις 7 πμ, ενώ από τα μεσά­νυ­χτα έως τις 5 τα ξημε­ρώ­μα­τα δεν θα λει­τουρ­γεί κανέ­να κατά­στη­μα λια­νι­κής πώλη­σης, όπως περί­πτε­ρα, κάβες, ψιλι­κά. Εξαι­ρού­νται φαρ­μα­κεία και πρα­τή­ρια καυσίμων.

Επί­σης, ανα­κοί­νω­σε για την περι­φέ­ρεια Τρι­κά­λων ότι από αύριο στις 5 το πρωί τίθε­ται σε ειδι­κό καθε­στώς περιο­ρι­στι­κών μέτρων, με τη χρή­ση μάσκας και στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους, ενώ ισχύ­ουν και όλα τα υπό­λοι­πα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο